تدوین الگوی شادجانی مبتنی بر دیدگاه مولانا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی "شادجانی" مبتنی بر دیدگاه مولانا انجام گرفته است. پژوهش از نوع کیفی و روش مورد استفاده دراین پژوهش، روش تحلیل مضمون(تم) بوده است که از طریق مطالعه و جستجو در شش دفتر مثنوی معنوی حاصل گردیده است. نتایج کار به این شکل حاصل گشته است که در گام اول برای استخراج الگوی شادجانی پس از آشنایی اولیه با متن دفاتر مثنوی، کدهای اولیه از اشعار مثنوی را استخراج نموده و از ادغام و ترکیب آنها به مضامین پایه و فرعی و در نهایت از طریق تلفیق 35مضمون فرعی به 10 مضمون اصلی که شامل حضور در لحظه، خاموشی و سکوت، صبر و ثبات قدم، شکرگزاری و رضایتمندی، پذیرش و تسلیم، هشیاری افزایی، روشن بینی و خردمندی، دستیابی به خود اصیل، عشق و وحدت و یکتایی، دست یافتیم. در گام دوم الگوی استخراج شده از طریق گروه متخصصان(خبرگان)، مورد ارزیابی قرار گرفت و روایی محتوایی الگو بر اساس شاخص روایی محتوایی (CVI ) مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت اعتبار الگو تایید گردید. نتایج پژوهش، نشان داد که مولفه های الگوی شادجانی، مبتنی بر دیدگاه مولانا، مفاهیمی هستند که در علم روانشناسی و در نظریه های وجودی و بالاخص روانشناسی مثبت گرا مورد توجه واقع شده اند، اما به دلیل تفاوت در نوع نگاه و اساس شکل گیری علی رغم هم پوشانی های ظاهری، از نظر محتوایی تفاوت هایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of "Shadjani" model based on Rumi's perspective

نویسنده [English]

  • maryam farshadan
counselor
چکیده [English]

The present study aims to develop the "Shadjani" model based on Rumi's perspective. This is qualitative research and the method used in this research is the method of content analysis (theme) which has been obtained through study and research in six volumes of Masnavi Manavi. For extracting the “Shadjani” pattern, after initial analysis of the text of Masnavi books, the basic codes of Masnavi poems were extracted and merged and combined into “main” and “peripheral” themes. Through combination of 35 peripheral themes, we achieved 10 main themes, including Presence in the Moment, Silence, Patience and Persistence, Gratitude and Satisfaction, Acceptance and Submission, Awareness Raising, Enlightenment and Wisdom, Realizing Authentic Self, Love, Unity, and Oneness.
In the second step, the extracted model was evaluated by a group of experts (specialists), and the content validity of the model was assessed based on the method of Waltz & Bausell (Content Validity Index, CVI henceforth) . The results showed that the components of the “Shadjani” model, based on Rumi's view, are concepts that have been considered in psychology and in Existential theories, especially Positivist Psychology, but, despite the apparent overlaps, due to differences in the viewpoints and the basis of formation they differ in content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadjani
  • Rumi
  • Masnavi Manavi