الگوی مفهومی راهبردهای مقابله ای در مواجهه با مسئولیتهای زنان سرپرست خانوار:یک مطالعه پدیدارشناختی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادگروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

4 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

الگوی مفهومی راهبردهای مقابله ای در مواجهه با مسئولیتهای زنان سرپرست خانوار:یک مطالعه پدیدارشناختی
فهیمه قشقایی ،علی دلاور ، جوادخلعتبری ،عبدالله شفیع آبادی
چکیده
هدف ازپژوهش حاضر بررسی راهبردهای مقابله ای در مواجهه بامسئولیتهای زنان سرپرست خانوار بود .روش این پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناسی ،با ابزار پژوهشی مصاحبه نیمه ساختارمندانجام شد.جامعه پژوهش، زنان سرپرست خانوار ،مددکاران و مدیران از بهزیستی استان تهران بود.نمونه گیری ابتدا به صورت طبقه بندی نسبی ازشهرستانهای شمیرانات،شهریاروشهر تهران انجام شد سپس باروش نمونه گیری هدفمندمتوالی در تیر-شهریور1398تا اشباع نظری پایان یافت. نمونه آماری 35زن سرپرست خانوار، 12مددکار و 6 مدیرازکلینیک های تحت پوشش بهزیستی،در مجموع(53)نفربود. دادههای حاصل ازمصاحبه باروش کدگذاری باز،محوری وگزینشی تحلیل شد.مشکلات زنان:روانشناختی؛جسمانی، اقتصادی؛ ؛مرتبط با فرزند؛ خانواده اولیه ،فرهنگی وحمایتی شناسایی شدند که مشکلات اقتصادی محسوس تر بود.بعلاوه 124 مفهوم، 17مقوله فرعی،4مقوله اصلی:1-عوامل فردی راهبردهای مقابله ای کارآمد(تاب آوری،خودکارامدی،خوشیینی،ارزیابی شناختی،معنویات)2-عوامل فردی ناکارآمد(تحریفات شناختی و هیجانی،سبک منفعل، اختلالات جسمانی-روانی، سبک ناکارامد فرزندپروری)3- عوامل اجتماعی کارآمد (مشارکت اجتماعی،انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی)4-عوامل اجتماعی ناکارآمد ( مشارکت ناکافی،انسجام ناکافی، اعتماد ناکافی و عوامل وابسته ساز ) و 2 مضمون اصلی راهبردهای مقابله ای کارامد و ناکارامد شناسایی شد. بر اساس الگوی جامع چندمنبعه سلسله مراتبی، مولفه های کارامد معنویت،تاب آوری و مولفه های ناکارامدسازکاستی در اعتماد و انسجام اجتماعی بعلاوه سبک وابسته و منفعل درزنان سرپرست بهزیستی، محسوستر بود.کلیدواژه ها: الگوی مفهومی، راهبردهای مقابله ای ، مواجهه، مسئولیتهای زنان سرپرست،پدیدارشناختی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual model of coping strategies confronted the responsibilities of female-headed households: a phenomenological study

نویسندگان [English]

  • fahime ghashghaei 1
  • Ali Delavar 2
  • Javad Khalatbari 3
  • Abdollah Shafiabadi 4
2 Tabatabaei Allame University professor
3 Tonekabon Azad Islamilic Lecturer
4 Tabatabaei Allame University consulting professore
چکیده [English]

Conceptual model of coping strategies confronted the responsibilities of female-headed households: a phenomenological study
Abstract
The aim of the present study was to investigate coping strategies for women heads of households. Welfare was in Tehran. The sampling was first performed as a relative classification of Shemiranat, Shahriyar, Robat Karim and Tehran, then ended with a targeted sampling method of the property within two months until theoretical saturation. Statistical sample (35) of women heads of households, (12) social worker and 6 managers of welfare branches, in total (53) people. The data from the interview were analyzed by open and central coding method. Women's problems: psychological, physical, economic; Child related; Primary, cultural, and supportive families were identified. In addition, the results of 124 concepts, 17 sub-categories, 4 main categories: 1- Individual factors of effective coping strategies (resilience, self-efficacy, optimism, cognitive evaluation, spirituality) 2- Inefficient individual factors (cognitive and emotional distortions, passive style) , Physical-psychological disorders, dysfunctional parenting style) 3- Effective social factors (social participation, social cohesion, social trust) and 4-Inefficient social factors (insufficient participation, insufficient cohesion, insufficient trust and dependent factors)and 2 main themes of effective and ineffective coping strategies were identified. Based on the comprehensive multimodal hierarchical model, The effective components of spirituality, resilience, and the dysfunctional components of lack of trust and social cohesion, as well as the dependent and passive style in the female head of welfare, were more sensitive.. Keywords Conceptual model, coping strategies, confronted, responsibilities of female-headed households, phenomenological

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Conceptual model
  • coping strategies
  • confronted
  • responsibilities of female-headed households
  • phenomenological