اثربخشی درمان ایمن سازی در برابر استرس بر ناگویی خلقی و تبعیت از درمان در بیماران عروق کرونر قلب

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدارومیه

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان ایمن سازی در برابر استرس بر ناگویی خلقی و تبعیت از درمان در بیماران عروق کرونر قلب بود. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل نابرابر بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران عروق کرونر قلب مراجعه‌کننده به بیمارستان تخصصی قلب شهرستان ارومیه در سال 1400 بود که جهت دریافت خدمات درمانی به این مرکز مراجعه کرده بودند. حجم نمونه شامل 40 نفر بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند. برای گروه آزمایشی، آموزش ایمن سازی در مقابل استرس اجرا شد در حالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی ناگویی خلقی تورنتو (1994) و پرسشنامۀ تبعیت دارویی موریسکی (2008) بود. نتایج نشان داد که درمان ایمن سازی در برابر استرس بر بهبود ناگویی خلقی و تبعیت از درمان در مراحل پس‌آزمون و پیگیری تاثیر معنی‌دار داشته است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس می‌تواند ناگویی خلقی و تبعیت از درمان را در بیماران عروق کرونر قلب بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Stress Inoculation Therapy Alexithymia and Medication Adherence of Cardiovascular Patients

نویسندگان [English]

  • fatemeh zeınalpour 1
  • Ali Shaker dioulag 2
  • Ali khademi 3
1 Ph.D. student of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to the effectiveness of stress inoculation therapy on alexithymia and medication adherence of cardiovascular patients. The quasi-experimental research design was pretest-posttest and follow-up with the nonequivalent control group. The statistical population of this study included all patients with coronary heart disease who referred to the specialized heart hospital in Urmia in 2022 who had referred to this center for medical services. The sample size consisted of 40 people from the mentioned community who were selected by available sampling method and placed in two experimental and control groups. The research instruments included The Toronto Alexithymia Scale (1994) and the Morisky Medication Adherence Scale-8 (2008). The results showed that stress inoculation therapy had a significant effect on improving alexithymia and medication adherence in the post-test and follow-up stages. The findings of the present study show that stress inoculation therapy can improve alexithymia and medication adherence in cardiovascular patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • Cardiovascular Patients
  • Medication Adherence
  • stress inoculation therapy