نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روایت‌درمانی با تاکید بر لحظات نوآور بر تنظیم شناختی هیجان در دختران نوجوان دچار خودآسیب‌زنی با قصد خودکشی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل می‌باشد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، کلیۀ دانش‌آموزان دختر دورۀ اول و دوم متوسطۀ خودآسیب‌زن با قصد خودکشی بودند که در سال 1399 به مرکز مشاورۀ دانش‌آموزان شهید فهمیدۀ شهرستان بناب ارجاع شده بودند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. گروه‌ آزمایش در معرض 8 جلسۀ روایت درمانی با اقتباس از برنامۀ مداخله‌ای وایت و اپستون (1990) قرار گرفتند و گروه‌ گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. سپس پس‌آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که روایت درمانی با تاکید بر لحظات نوآور، بر بهبود تنطیم شناختی هیجان تاثیر معنادار داشت (00/0>p). نتیجه-گیری: می‌توان گفت روایت درمانی با تاکید بر لحظات نوآور، روش مداخله‌ای مناسبی برای بهبود راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران با خودآسیب‌زنی با قصد خودکشی است و مشاوران و روانشناسان می‌توانند برای بهبود نظم‌جویی شناختی هیجان نوجوانان با خود آسیب‌زنی به قصد خودکشی از این مداخله استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of narrative therapy with emphasis on innovative moments on emotion regulation of girls with self-harm with suicidal ideation

نویسندگان [English]

  • Amin Taghipour 1
  • hossein ghamari kivi 2
  • Ali sheykholeslami 1
  • ali rezaie sharif 1

1 Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 Professor of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of narrative therapy with emphasis on innovative moments on cognitive emotion regulation in adolescent girls with self-harm with suicidal ideation. The present study is a quasi-experimental study with experimental and control groups. The statistical population of the present study was all female high school students with self-harm with suicidal ideation who were referred to Shahid Fahmideh Student Counseling Center in Bonab city in 2019 In this study, the available sampling method was used to select the sample. The experimental group underwent 8 sessions of narrative therapy based on the intervention program of White and Epston (1990) and the control group did not receive any intervention. Findings indicate that narrative therapy with emphasis on innovative moments had a significant effect on improving cognitive emotion regulation (p <0.00). It can be said that narrative therapy with emphasis on innovative moments is a suitable intervention method for counselors and psychologists to improve cognitive emotion regulation strategies in girls with self-harm with suicidal ideation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative therapy
  • innovative moments
  • cognitive emotion regulation
  • self-harm with suicidal ideation