مقایسۀ الگوهای فعال درونی (IWM) بین زوجین کم تعارض و پرتعارض شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار بازنشسته گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

الگوهای فعال درونی یکی از کلیدی ترین مفاهیم نظریۀ دلبستگی است که چگونگی رفتار افراد را در روابط عاشقانه بزرگسالی و ازدواج تبیین می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ الگوهای فعال درونی بینزوجین کم تعارض و پرتعارض شهر تهران می باشد. در این پژوهش از دو گروه زنان و مردان پر تعارض در روابط زناشویی و زنان و مردان کم تعارض در روابط زناشویی، 200 نفر نمونه گیری شد (از هر گروه 100 نفر). ابزار استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامۀ تعارضات زناشویی(MCQ) و پرسشنامۀ محقق ساختۀ الگوهای فعال درونی (IWMQ) می باشد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین نیمرخ مؤلفه های الگوهای فعال درونی افراد پرتعارض و کم تعارض در روابط زناشویی، تفاوت معنادار (p<0.01) وجود دارد. همچنین بین یازده خرده آزمون پرسشنامۀ الگوهای فعال درونی، تفاوت معناداری (p<0.01) بین دو گروه پرتعارض و کم تعارض مشاهده شد. تحلیل تمایز نیز نشان داد که می توان بر اساس نمرات الگوهای فعال درونی افراد، با احتمال 99.5% ، عضویت گروهی آنها را در گروه های کم تعارض و پرتعارض پیش بینی کرد.به این ترتیب یافته ها نشان می دهد که زوجین کم تعارض، دارای خاطرات، اعتقادات، نیازها، و راهبردهای ایمن در روابط اند در حالیکه زوجین پر تعارض دارای خاطرات، اعتقادات، نیازها، و راهبردهای ناایمن اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of internal working models between low conflict and high couples in Tehran

نویسندگان [English]

  • samira hashemi 1
  • kiumars farahbakhsh 2
  • abolfazl karami 3
1 allame tabatabaei university
2 Counselling, associate professor, faculty of psychology &amp;amp; educational science, Allameh Tabataba&amp;#039;i University, Tehran, Iran
3 دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده [English]

Internal working model is the most essential concept in attachment theory that explain adult romantic behavior in marital relationships. This study aimed to compare internal working models between low conflict and high conflict couples in Tehran. The samples include 100 low conflict persons and 100 high conflict persons in marital relationships that were randomly selected. The research’s tools were Internal Working Model Questionary (IMWQ) that was made by researcher, and Marital Conflicts Questionary (MCQ). Multivariate analysis of variance (MANOVA), LSD incidental test, and discriminant analysis were used for analysis of the research’s data. The results showed that there is significant difference (p<0/01) between the profiles of internal working models’ components of low conflict and high conflict persons. Also the results indicated that each component of internal working model between low conflict and high conflict persons was significantly different (p<0/01). The discriminant analysis showed that it’s possible to predicate group membership of persons in successful and unsuccessful groups, with 99/5% probability. Then according to findings low conflict couples have secure memories, attitudes, needs, and strategies while high conflicts couples have unsecure memories, attitudes, needs, and strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal working models
  • low conflict couples
  • high conflict couples