چالش‌ها و مشکلات زوجین درازدواج مجدد و راهبردهای مقابله ای زوجین موفق؛ یک پژوهش کیفی.

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه هرمزگان

2 گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

3 گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانشگاه هرمزگان

چکیده

ازدواج مجدد شانس دوباره‌ای است که زوجینی که به دلایل مختلف همسر خودرا از دست داده اند، برای خود، جهت تجربه دوباره زندگی مشترک فراهم می‌نمایند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات و چالش‌های زوجین دارای ازدواج مجدد وراهبردهای مقابله ای زوجین دارای ازدواج مجدد براساس تجارب زیسته این زوجین انجام گرفت. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی تفسیری انجام گردید. میدان پژوهشی(جامعه‌آماری) پژوهش حاضر را زوجین دارای ازدواج مجدد شهر تهران در سال 1399 تشکیل داده اند. که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 21 نفر از افراد یا زوجینی که شرایط ورود به پژوهش را داشتند انتخاب شدند، و داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به صورت خصوصی از این زوجین گردآوری شد. براساس تحلیل مصاحبه ها، مجموعا 18 مقوله اصلی و 108 مقوله فرعی بدست آمدکه بصورت مقوله های چالش‌های زوجین دارای ازدواج مجدد و راهبردهای مقابله ای کارآمد زوجین موفق و دارای ازدواج مجدد رضایتمند در دو مقطع زمانی( درزمان انتخاب همسر جدید و در زمان زندگی جدید) دسته بندی شد. با این حال زوجین موفق راهبردهای مقابله ای کارآمدی داشته اند که در سه سطح فردی، زوجی و خانوادگی و در دو مقطع زمانی(حین انتخاب همسر و زمان زندگی جدید) دسته بندی شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش مشاوران میتوانند برای افزایش دوام ازدواج‌های مجدد، با طراحی و اجرای برنامه های مناسب براساس این موارد در مشاوره های پیش از ازدواج و زوج درمانی ها به سلامت خانواده ها و جامعه کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and problems of remarriage couples and coping strategies of successful couples; A qualitative research.

نویسندگان [English]

  • jafar samari safa 1
  • Eghbal zarei 2
  • Samaneh Najarpourian 3
  • Kourush Mohamadi 4
1 PhD student in counseling, University of Hormozgan
2 Department of Counseling, Faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas
3 Department of Counseling, Faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas
4 . Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Remarriage is a chance for couples who have lost their spouse for various reasons to re-experience life together. The aim of this study was to identify the problems and challenges of remarried couples and coping strategies of remarried couples based on the lived experiences of these couples.This research was conducted qualitatively using interpretive phenomenological approach. Research Field (Statistical Society) The present study consisted of married couples in Tehran in 1399. Using purposive sampling method, 21 couples were selected from the couples who met the inclusion criteria, and the research data were collected through semi-structured in-depth interviews privately from these couples. Based on the analysis of interviews, a total of 18 main categories and 108 sub-categories were obtained as categories of challenges of remarried couples and effective coping strategies of successful couples with stable remarriage in two time periods (when choosing a new spouse and during new life). ) Was categorized. However, successful couples have effective coping strategies that are classified into three levels: individual, couple and family and in two time periods (during the selection of a spouse and the time of new life). It can be concluded that remarriage has many challenges, but couples can create a lasting marriage from the beginning by using appropriate coping strategies to make informed choices and deep knowledge of each other and honesty and transparency about the issues of past life and relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remarriage
  • Challenges
  • Coping Strategies
  • Qualitative research