اثربخشی توانبخشی شناختی بر اعتیاد به اینترنت، بازداری شناختی و کنترل عواطف در نوجوانان درگیر با اعتیاد به اینترنت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه علم و هنر یزد

2 مربی گروه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه علم و هنر یزد

3 استادیار گروه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

نوجوانی دوره‌ سنی‌ای است که تحولات زیادی در جسم و روان انسان رخ داده و او را در برابر مشکلات روانی دچار آسیب پذیری بیشتری می‌نماید؛ آسیب‌های این دوره باید عمیقا بررسی شده و مداخلات در راستای رفع آسیب و همچنین تقویت توان مقابله با آسیب‌ها صورت پذیرد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر‌بخشی توانبخشی شناختی بر بازداری شناختی، اعتیاد به اینترنت و کنترل عواطف نوجوانان صورت پذیرفت. روش: روش پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری پژوهش، نوجوانان حاضر در دو دبیرستان در شهر یزد یودند که تعداد 30 نفر با شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پیش از هرگونه مداخله پیش‌آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمایش 8 جلسه مداخله توانبخشی شناختی را دریافت نمودند. در پایان مداخله، از هر دو گروه مجددا آزمون‌ها گرفته شد. به جهت سنجش بازداری شناختی از آزمون بازداری شناختی رفیع‌خواه و ارجمند‌نیا (بشرا)، سنجش اعتیاد به اینترنت از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ و سنجش کنترل عواطف از مقیاس کنترل عواطف ویلیامز استفاده گردید. یافته‌ها: داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند که نشانگر اثربخش بودن رویکرد توانبخشی شناختی در افزایش بازداری شناختی و کنترل عواطف و کاهش میزان اعتیاد به اینترنت بود.(p<0/05) نتیجه: این رویکرد ضمن بهبود مهارت‌های شناختی، تقویت سیستم بازداری و بهبود تنظیم هیجانات بر کنترل میزان وابستگی به اینترنت نیز موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of cognitive rehabilitation on internet addiction, cognitive inhibition, and emotional control of internet-addicted adolescents

نویسندگان [English]

  • Ali Ahangarnasab 1
  • Mahdiyeh Azizi 2
  • Mohsen Saeedmanesh 3
1 Clinical Child and Adolescent Psychology. Ashkezar. Science and Arts University. Yazd. Iran
2 Lecturer, Department of clinical child and adolescent psychology, Ashkezar Facility. Science and Arts University, YAZD, IRAN.
3 Assistant professor, Department of clinical child and adolescent psychology, Ashkezar Facility. Science and Arts University, YAZD, IRAN.
چکیده [English]

Adolescence is the period of a lifetime when many physical and mental changes happen and thus make adolescents vulnerable to mental issues that must be well-recognized and figure out proper solutions to solve the problems and improve their ability to cope with difficult situations. Purpose: This study aimed to examine the effectiveness of cognitive rehabilitation on internet addiction, cognitive inhibition, and emotional control of internet-addicted adolescents. Methods: This is a quasi-experimental pretest-posttest study with a control group. The research population was adolescents from two schools in Yazd. We chose 30 of them with the availability sampling method for the sample group. after that, we randomly put them into experimental and control groups. Before any intervention pretest was taken from them. Then the experimental group received cognitive rehabilitation intervention in 8 sessions. At the end of the interventions, a post-test was taken from both experimental and control groups. To evaluate internet addiction Kimberly young's internet addiction scale was used. To evaluate cognitive inhibition Boshra scale was used. William's emotional control scale was used to evaluate emotional control. Results: Data were analyzed with analysis of covariance which indicated the effectiveness of the cognitive rehabilitation approach to reduce internet addiction, and improve cognitive inhibition and emotional control levels (p<0.05). Conclusions: cognitive rehabilitation approach is effective to reduce internet addiction in adolescents, and improve their cognitive skills and inhibitory system. Also, this approach could be effective to enhance emotional control for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Inhibition
  • Cognitive Rehabilitation
  • Emotional Control
  • Internet Addiction