دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تیر 1398، صفحه 1-245 

مقاله علمی - پژوهشی

تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی : یک مطالعه کیفی

صفحه 1-29

10.22054/qccpc.2019.35316.1948

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


بررسی سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج بر اساس میزان تفاوت سطح تحصیلی در زوجین

صفحه 111-134

10.22054/qccpc.2019.37505.2015

فاطمه شجاعی؛ رضوان السادات جزایری؛ سید احمد احمدی؛ مریم السادات فاتحی زاده