نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره گروه علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط خانوادگی میلر بر بهزیستی روان‌شناختی و خشونت زناشویی از نگاه زنان آزار دیده انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش تمام زوجین قربانی خشونت زناشویی است که در بازه زمانی بهار 96 به مراکز مشاوره ناحیه 2 شهر مشهد مراجعه کردند که از میان آن‌ها 30 زوج قربانی خشونت زناشویی به‌صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شد و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) قرار داده شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه درمان هفتگی 90 دقیقه‌ای تحت درمان قرار گرفت و گروه گواه طی این مدت هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس خشونت زناشویی استراس و همکاران (1996) و بهزیستی روان‌شناختی ریف (1980) استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تجزیه‌وتحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، آموزش غنی‌سازی روابط خانوادگی میلر بر بهزیستی روان‌شناختی و خشونت زناشویی از نگاه زنان آزار دیده تأثیر دارد؛ لازم به ذکر است، ماندگاری اثر درمان بعد از دو ماه حفظ شده است (05/0›p). بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که هرچه روابط بین زوجین غنی‌تر شد از نظر زنان آزار دیده، بهزیستی روان‌شناختی آنان بهبود یافت و در اثر این بهبود، خشونت زناشویی همسران آن‌ها کاسته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Miller’s Family Relationship Enrichment Training in Psychological Well-Being and Marital Violence from the Perspective of Abused Women

نویسندگان [English]

  • e n 1
  • Aliakbar Khodadadi 2

2 M.A Counseling, Consulting Group, Islamic Azad University, Neyshabur Branch, Neyshabur, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted aimed at investigating the effectiveness of Miller’s family relationship enrichment training in psychological well-being and marital violence from the perspective of abused women. The research method was semi-experimental (pre-test -post-test and follow-up with control group). The statistical population comprised all the couples who were victims of marital violence and referred to counseling centers in District 2 of Mashhad in Spring 2017. Of these couples, 30 were selected through convenience and purposeful sampling and were randomly assigned into two experimental (15 couples) and control (15 couples) groups. the experimental group received treatment for 8 sessions of a 90-minute weekly treatment, and the control group received no intervention during this period. to collect data, the Instrument for the Study of Marital Violence Scale (Strauss et al., 1996) and Reef's Psychological Well-being (1980) were employed. the research data was analyzed using the variance analysis with repeated measurements. the research findings demonstrated that Miller’s family relationship enrichment training affects psychological well-being and marital violence from the perspective of abused women (P>0.05). Also, the sustained effect of treatment was maintained after two months (p <0.05). according to the research results, it can be concluded that with enriched relationships between couples, their psychological well-being will be improved from the perspective of abused women and as a result of this improvement, marital violence of their spouses will decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship enrichment
  • Psychological well-being
  • marital violence
  • abused women
احمدی، خدابخش. (1382). بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج‌های هر دو شاغل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم.
اسدپور، اسماعیل؛ نظری، علی محمد؛ ثنایی ذاکر، باقر و شقاقی، شهرزاد. (1391). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان محور بر افزایش صمیمیت زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران. پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، 2(1)، 38-25.
آفتاب، رؤیا؛ کربلایی، احمد و تقی لو، صادق. (1393). تفاوت‌های جنسیتی در مدل ساختاری شخصیت مرزی، راهبردهای تنظیم هیجانی و خشونت خانگی. فصلنامه اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 9(34)، 16-7.
امینی، مهسا و حیدری، حسن. (1395). بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل. مجله آموزش و سلامت جامعه، 3(2)، 31-23.
بلالی، طیبه؛ اعتمادی، عذرا و فاتحی زاده، مریم. (1390). بررسی رابطه عوامل روان‌شناختی و جمعیت شناختی پیش‌بینی کننده سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه شهر اصفهان. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 2(5)، 57-33.
بیانی، علی‌اصغر؛ کوچکی، عاشور محمد و بیانی، علی. (1378). روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14(2)، 146-151.
پناهی، مریم؛ کاظمی جمارانی، شبنم؛ عنایت پور شهربابکی، مهدیه و رستمی، مهدی. (1396). اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری تلفیقی بر کاهش دلزدگی زناشویی و ترس از صمیمیت زوج‌ها. روانشناسی کاربردی، 11(3)، 392-373.
پورحیدری، محبوبه؛ علیجانی، فاطمه؛ آقایان، شاهرخ؛ کرامت، افسانه؛ معصومی، زهرا و اسدی، زهره. (1395). بررسی تأثیر آموزش غنی‌سازی روابط بر صمیمیت زناشویی زوجین نابارور دارای خشونت خانگی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(402)، 1196-1187.
حاتملوی سعدآبادی، منیژه و هاشمی نصرت‌آباد، تورج. (1391). مقایسه بهزیستی روان‌شناختی و رضامندی زناشویی در گروهی از زنان بارور و نابارور شهر تبریز. مجله روانشناسی سلامت، 1، 31-20.
حامدی، بهارک و زارعی، سلمان. (1389). اثربخشی برنامه غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، 4(16)، 102-93.
رشتی، سارا؛ پاشا، رضا و نادری، فرح. (1394). بررسی توصیفی خشونت خانگی و رابطه آن با نیمرخ روانی زنان متأهل. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 6(24)، 66-51.
زارع بهرام‌آبادی، مهدی؛ پوزاد، اکرم؛ سلیمانی، سمیه و جعفری، سپیده. (1393). اثربخشی آموزش برنامه غنی‌سازی رابطه بر بهزیستی ذهنی کارکنان آموزش‌وپرورش. فصلنامه خانواده و پژوهش، 21، 22-7.
سودانی، منصور و دهقان، سهیلا. (1389). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه‌مدت به شیوه خودتنظیمی بر بهزیستی روان‌شناختی و ارتباط زناشویی زوج‌های ناسازگار. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 1(3)، 72-43.
شاه‌آبادی، اکبر و ندرپور، یاسر. (1394). رابطه بین مردسالاری و خشونت خانگی علیه زنان در شهر کوهدشت. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 16(60)، 86-61.
عیسی نژاد، امید؛ احمدی، احمد و اعتمادی، عذرا. (1388). اثربخشی غنی‌سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین. مجله علوم رفتاری، 4(1)، 16-9.
قاضی‌زاده، هادی؛ زهراکار، کیانوش؛ کیامنش، علیرضا و محسن زاده، فرشاد. (1396). مدل مفهومی عوامل زمینه‌ساز خشونت زناشویی مردان علیه زنان از دیدگاه مردان. فصلنامه علمی - پژوهشی زن و جامعه، 8(3)، 161-135.
کاظمی، سپیده؛ بیرامی، منصور و موحدی، یزدان. (1394). مقایسه بهزیستی روان‌شناختی والدین کودکان قلدر خشمگین با بهزیستی روان‌شناختی والدین کودکان قربانی قلدری و کودکان عادی شهر تبریز. پژوهش توان‌بخشی در پرستاری، 1(3)، 75-65.
محسنی تبریزی، علیرضا؛ کلدی؛ علیرضا و جوادیان زاده، مهدیه. (1391). بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز پزشکی قانونی و بهزیستی شهرستان یزد. فصلنامه طلوع بهداشت یزد، 11(3)،1 -24.
ملاوردی، شهیندخت. (1385). مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی. تهران: دانش نگار.
 
Akyuz, A., Seven, M., Şahiner, G., & Bakır, B. (2013). Studying the effect of infertility on marital violence in turkish women. Int J Fertil Steril, 6(4), 286–293. PMID: 24520453
Baucom, D. H., Hahlweq, K., Atkins, D. C., Engl, J., & Thurmaier, F. (2006). Longterm prediction of marital quality following a relationship education program: Being in a positive constructive way. J Fam Psychol, 20(3), 448-455.
Breiding, M.J., Basile, K.C., Smith, S.G., Black, M.C., & Mahendra, R. (2015). Intimate partner violence surveillance: uniform definitions and recommended data elements, version 2.0. Atlanta: The National Center for Injury Prevention and Control of the Centers for Disease Control and Prevention.
Dargahi, Sh., Ahvanuiee M, Ghasemi, R & Khorasani AH. (2017). Theeffectivenessof relationship enhancement approachtraining on job stress and quality of marital relationship among municipality staffs. JOHE, 6(4), 198-206.
Davis, C. (2015). An Evaluation of the Impact of a Couples Enrichment Program on Relationship Satisfaction, Communication, Conflict Resolution, and Forgiveness. Public Access Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences
Dierendonck, V. D. (2005). The construct validity of Ryff's Scales of Psychological Well-being and its extension with spiritual well-being. Personality and Individual Differences, 36, 629-648.
Ehring, T., Welboren, R., Morina N., Wicherts J.M, Freitag, J. & Emmelkamp, P. (2014).Meta-analysis of psychological treatments for posttraumatic stress disorder in adult survivors of childhood abuse. Journal Clinical Psychology Review, 34(8): 645-657.
Epstein, N.B., Ryan, C.E., Bishop, D.S., Miller, I.W., & Keitner, G.I. (2003). The McMaster model: A view of healthy family functioning, Guilford Press.
 Galla, B.M., & Duckworth, A.L. (2015). More than resisting temptation: Beneficial habits mediate the relationship between self-control and positive life outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 109(3), 508-525.
Gallager, M.W., Lopez, SJ., & Preacer, KJ. (2009). The hierarchical structure of well-being. J Pers, 77(4), 1025-1050
Garcia, D., Al Nima, A., & Kjell, N.E. (2014). The affective profiles, psychological well-being, and harmony: environmental mastery and self-acceptance predict the sense of a harmonious life. Published online, 2(2), 259.
Gunesh, Y. (2014). Work-family enrichment and well-being amongst working fathers. A dissertation submitted in partial fulfillment, Faculty of Humanities University of Cape Town.
Henry, D. (2013). An enrichment program designed to increase marital satisfaction among couples age 18-40 in Highlands county Florida. Public Access Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences
Jaga, A., Bagraim, J., & Williams, Z. (2013). Work-family enrichment and psychological health. SA Journal of Industrial Psychology/SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde, 39(2), 1143-1153.
Keyhandoost, M., & Namani, E. (2017). A Psychological Study on the Effectiveness of Marriage Enrichment Training through PAIRS Method in Marital Conflicts. Advances in Applied Sociology, 7, 172-180.
Kim, H.S. (2011). Impacts of social support and life satisfaction on depression among international marriage migrant women in Daegu and Kyungpook area. J Korean Acad Psychiatr Ment Health Nurs, 20(2), 188–198.  
Kumar, K. (2013). The Role of Social Rituals in Well-being. In: Morandi A, Nambi N, editors. Integrated View of Health and Well-being: Bridging Indian and Western Knowledge. New York: Springer; p 396.
Langeveldt, C. (2016). The impact of work-family enrichment on psychological health and employee wellbeing. degree of Magister Commercii in the department of Industrial Psychology, Faculty of Economic and Management Sciences.
Li, Q., Kirby, R.S., Sigler, R.T., Hwang, S.S., Lagory, M.E., & Goldenberg, R.L. (2010) multilevel analysis of individual, household, and neighborhood correlates of intimate partner violence among low-income pregnant women in Jefferson county, Alabama. Am J Public Health, 100(3), 531–549.
Masoumi, S.Z., Khani, S., Kazemi, F., Kalhori, F., Ebrahimi, R., & Roshanaei, G. (2017). Effect of Marital Relationship Enrichment Program on Marital Satisfaction, Marital Intimacy, and Sexual Satisfaction of Infertile Couples. Int J Fertil Steril, 11(3),197-204.
Mertin – Baena, D., Montero – Pinar, I., Escribe – Aguir, V., & Vives – Cases, C. (2015). Violence against young women attending primary care sevices in Spain: prevalence and health consequences. Family practice, 32 (4), 381 – 386.
Miller, S. (2007). Integrating prepare/enrich and Couple communication programs: A longitudinal follow-up study.
Ozmete, E. (2011). Subjective well-being: A research on life satisfaction as cognitive component of subjective well-being. International Journal of Academic Research, 3(4), 55-61.
Park, S.S. (2013). The Evaluation of an Education Program for the Marital Relationship Enhancement of a Newlywed Couple: With a Focus on an Education Program for Newlywed Couples at a Healthy Family Support Center. Journal of Home Management Association, 31(1), 85-98.
Pirani, Z., Abbasi, M., Dargahi, Sh., Dargahi, A, Kamran, A., & Savadpour, M. (2014). A Comparative Study of Psychological Well being, Meta-emotion, and Resiliency in Fertile and Infertile Women. Archives Hygiene Sciences, 3(3), 132-139. http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-174-en.html
Roepke, A. M. & Seligman, M. E. P. (2015). Doors opening: A mechanism for growth after adversity. Journal of Positive Psychology, 10(2), 107-115.
Ross, S. (1996). Risk of physical abuse to children of spouse abusing parents. Child Abuse and Neglect; 20, 589-598.
Ryff, C.D., & Singer, B.H. (1998). The Coteurs of Positive Human Health. Psychology In Guaintly, 9, 1-28.
Seligman, M. (2015). Chris Peterson’s unfinished masterwork: The real mental illnesses. Journal of Positive Psychology, 10(1), 3-6.
Seligman, M.E.P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. New York: Free Press.
Sin, H.C., & Choi, J.A. (2011). The development and effectiveness of a marital counseling program for multi-cultural families in urban areas; Korean Psychology Association International Conference, 186.
Straus, M. A., Hamby, S. L., Boney-McCoy, S., & Sugarman, D. B. (1996). The revised Conflict Tactics Scales (CTS2): Development & preliminary psychometric data. Journal of Family Issues, 17(3), 283-316.
Tompkins, S.A., Roeder, J.A., Thomas, J.J., & Koch, K.K. (2013). Effectiveness of a Relationship Enrichment Program for Couples Living with Multiple Sclerosis. Int J MS Care, 15(1), 27–34.
Uhm, D.C. (2010). Effects on couples' communication, intimacy, conflict and quality of life by foot massage between immigrants. Journal Korean Academic Nurses, 40(4), 493–502.
Umeda, M., Kawakami, N., & Miller, E. (2017). Effect of socioeconomic conditions on health care utilization in marital violence: a cross-sectional investigation from the Japanese Study on Stratification, Health, Income, and Neighborhood, Published online, 28.
Worthington, E. L., Ripley, J. S., Hook, J. N., & Miller, A. J. (2007). The hope-focused approach to couple therapy and enrichment. Journal of Psychology and Christianity, 26(2), 132-139.