نقش واسطه‌ای استرس فرزندپروری، کیفیت رابطه مادر-کودک و سلامت روان مادر در رابطه بین فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و مشکلات رفتاری کودکان ‌

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه‌ای استرس فرزندپروری، کیفیت رابطه مادر-کودک و سلامت روان مادر در رابطه بین فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود جامعه آماری شامل 585 مادران کودکان پیش‌دبستانیِ مدارس منطقه سه، شهر اهواز در سال 1396 بود که تعداد 280 نفر براساس فرمول کوکران با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌ فرزندپروری ذهن‌آگاهانه (MIPQ)، سیاهه رفتاری کودک (CBCL)، پرسشنامه استرس -فرزندپروری (PSI)، مقیاس رابطه کودک- والد (CPRS) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر مستقیم فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر مشکلات رفتاری کودکان معنادار نیست؛ اما اثر مستقیم فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر استرس فرزندپروری، منفی معنادار؛ اثر مستقیم فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر سلامت روان مادران مثبت معنادار و اثر مستقیم فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر کیفیت رابطه والد کودک نیز مثبت معنادار است. همچنین، نتایج نشان داد که نقش واسطه‌‌ای استرس فرزندپروری، سلامت روان و کیفیت رابطه مادر-کودک در رابطه بین فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و مشکلات رفتاری کودکان معنادار است. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که مشکلات رفتاری کودکان می‌تواند تحت تأثیر استرس فرزندپروری، سلامت روان و کیفیت رابطه مادر-کودک قرار گیرد؛ بنابراین آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و بهبود سلامت روان مادران می‌تواند به عنوان روشی برای پیشگیری و کاهش مشکلات رفتاری کودکان مورداستفاده مشاوران خانواده و کودک قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mediators of parenting stress, the quality of mother-child relationship and mental health of mother in the relationship between mindful parenting and behavioral problems of children

نویسندگان [English]

  • khadijeh shiralinia 1
  • maasumeh izadi 2
  • khaled aslani 3
1 counseling-shahid chamran university
2 counseling
3 counseling
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the mediating role of parenting stress, the quality of mother-child relationship and maternal mental health in the relationship between mindful parenting and behavioral problems in pre-school children. The research design was descriptive and correlational. The statistical population consisted of 585 mothers of pre-school children of district 3 schools in Ahwaz in 1396, in which 280 people were selected based on Cochran formula using multistage random sampling method. The instruments used in this study included MIPQ, Child Behavioral Logbook (CBCL), PSI, Child-parenting (CPRS) and General Health Questionnaire (GHQ). The evaluation of the proposed model was analyzed using the path analysis method. Bootstrap method was used to test indirect relationships. The results showed that immediate effect of mindful parenting on child behavior was not significant on children behavioral problems. But the direct effect of mindful parenting on the parenting stress has a significant negative effect; the direct effect of mindful parenting on mother's mental health has a significant positive effect and the direct effect of mindful parenting on the quality of mother-child relationship is positive. Also, the results showed that the role of the mediator Parenting stress, health and quality of mother-child relationship in the relationship between mindfulness parenting and behavioral problems of children is significant. According to research findings, behavioral problems of children can be influenced by the stress of parenting, health and quality of mother-child relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindful Parenting
  • child behavioral problems
  • Parenting Stress
  • mother-child relationship
  • mother's health
ابراهیمی تازه کند، فریبا (1389). بررسی تأثیر شیوه‌های مقابله با تنیدگی در مادران کودکان آهسته گام مصروع جنوب شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا تهران.
امان‌اللهی، عباس، شادفر، افروز، اصلانی، خالد. (1397). اثربخشی رابطه درمانی والد-کودک (CPRT) برافزایش پذیرش والدینی مادران و کاهش رفتارهای مخل کودکان. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. (36) 9، 183-184.
امیری، محسن؛ افروز، غلامعلی؛ مال‌احمدی، احسان؛ جوادی، سحرانه؛ نوراللهی، فاطمه؛ و رضایی بیداخویدی، اکرم (1389). بررسی سلامتروانی و استرس والدگری در والدین کودکان کمتوان ذهنی. مجله علوم رفتاری، دوره 4، شماره 4، 261-268.
ایران مهر، مسلم، شفیع آبادی، عبدالله، نعیمی، ابراهیم. (1397). بررسی کیفی آسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان (از دیدگاه مشاوران مدارس). فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی (33) 9، 72-43.
برجعلی، احمد (1392). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش تعارضات والد-فرزندی در نوجوانان. مجله علوم رفتاری، دوره 7، شماره 1، 1-6.
بهمنی، بهمن و عسگری، علی (1385). هنجاریابی ملی و ارزیابی شاخصهای روانسنجی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای دانشجویان علوم پزشکی ایران. مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت‌روانی دانشجویان ایران، 62-67.
پورحیدری، سپیده؛ بساک‌نژاد، سودابه؛ داوودی، ایران و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (1396). اثربخشی فرزندپروری مثبت و ذهنآگاهی بر رابطه مادر-فرزند سالم و رابطه همشیران در خانوادههای دارای کودک دچار کاستیتوجه/فزون کنشی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، سال 11، شماره 1 (41)، 7-26.
تیموری، سعید و عطایی‌فر راشین (1389). رابطهی تنیدگی مادر و اختلالاترفتاری و عاطفی کودک. مجله اندیشه و رفتار، دوره 4، شماره 16، 17-26.
خالقی‌پور، شهناز و زرگر، فاطمه (1393). اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افسردگی و امید به زندگی مادران کودکان کم توانذهنی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 12، شماره 2، 44-53.
خانجانی، زینب (1388). تحول و آسیبشناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. چاپ اول. تبریز: نشر فروزش.
خانجانی، زینب و هداوندخانی، فاطمه (1392). اختلالهای درونیسازی فرزندان و صفات شخصیتی مادر. مجله روان‌شناسی، سال 17، شماره 1، 33-52.
خانجانی، زینب؛ پیمان‌نیا، بهرام؛ و هاشمی، تورج (1395). پیشبینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگیهای فرهنگی مادران ایرانی. مجله اندیشه‌های نوین تربیتی دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهراء، دوره 12، شماره 2،239-260.
خدابخشی‌کولایی، آناهیتا؛ حسنی، شهرزاد؛ و فلسفی‌نژاد، محمد‌رضا (1394). بررسی رابطه ولی-فرزندی و اختلالات بروننمود در کودکا با مادران شاغل و غیرشاغل. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 7، شماره 23، 92-103.
خداپناهی، محمد‌کریم؛ قنبری، سعید؛ نادعلی، حسین؛ و سید‌موسوی، پریسا (1391). کیفیت روابط مادر-کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیشدبستانی. مجله روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، سال 9، شماره 33، 5-13.
رمضانی، شکوفه (1385). تأثیر آموزش فرزندپروری ‌ذهن‌آگاهانه بر علائم روان‌پزشکی و کفایت فرزندپروری مادران کودکان با نیازهای ویژه شهر دزفول. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهیدچمران اهواز.
ریاحی، فروغ؛ امینی، فاطمه؛ و صالحی‌ویسی، محمد (1391). مشکلات رفتاری کودکان و ارتباط آن با سلامتروان مادران. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دوره 10، شماره 1، 46-52.
زرگر، فاطمه و باقریان سرارودی، رضا (1394). فرزندپروری ذهنآگاهانه: نقش مؤلفههای درمانهای موج سوم رفتاری در حوزه فرزندپروری. مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 13، شماره 4، 587-594.
ساطوریان، سید عباس؛ طهماسیان، کارینه و احمدی، محمدرضا (1395). نقش ابعاد والدگری و رابطه والد-کودک در مشکلات رفتاری درونیسازی شده کودکان. فصلنامه خانواده پژوهی، سال 12، شماره 48، 683-705.
سیدموسوی، پریسا؛ مظاهری، علی؛ پاکدامن، شهلا و حیدری، محمود (1392). اثربخشی درمان دلبستگی محور با استفاده از روش پسخوراند ویدیویی بر کاهش استرس والدینی و مشکلات برونیسازی کودکان. فصلنامه روان‌شناسی معاصر، 8 (1)، 33-46.
شرودر، کارولین اس؛ و گوردون، بتیان. (1991). سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی (راهنمای روانشناسان و روانپزشکان). ترجمه مهرداد فیروزبخت (1389). (چاپ دوم). تهران: نشر دانژه.
شیرازی تهرانی، علیرضا، غلامرضایی، سیمین (1394). اثربخشی آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامتعمومی مادران کودکان کمتوانذهنی. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، سال 15، شماره 9 (137)، 5-16.
شیرازی، فهیمه؛ رضوانی، شیوا؛ حقیقی، شیوا؛ و فرزام‌فر، الناز (1392). رابطه سلامت روان مادر با میزان اضطراب و افسردگی فرزندان. چشم‌انداز امین در روان‌شناسی کاربردی، سال اول، شماره 1 (پیاپی 1)، 37-44.
شیرالی نیا، خدیجه، محمدی شیخ شبانی، سید سجاد، رمضانی، شکوفه و زاهدکریمی، زینب (1396). ساختار عاملی نسخهی فارسی پرسشنامه فرزندپروری ذهنآگاهانه. مقاله چاپ نشده.
شیرزادی، پرستو؛ فرامرزی، سالار؛ قاسمی، مسلم؛ و شفیعی، مریم (1393). بررسی روایی و اعتبار فرم کوتاه، شاخص استرس فرزندپروری (PSI-SF). مجله رویش روان‌شناسی، سال 3، شماره 9، 91-109.
غضنفری، فیروزه؛ حسینی رمقانی، نسرین السادات؛ مرادیانی گیزه رود، سیده خدیجه؛ مهرابی، مهناز و پناهی، هادی (۱۳۹۵). اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی را بر سلامت عمومی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال لجبازی نافرمانی. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دوره 27، شماره ۷، 629-641.
فتحی‌آشتیانی، علی (1391). آزمونهای روانشناختی ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. (چاپ هفتم). تهران: انتشارات بعثت.
فدایی، زهرا؛ دهقانی، محسن؛ طهماسیان، کارینه؛ و فرهادی، فاطمه (1389). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم کوتاه-شاخص استرس فرزندپروری (PSI-SF) مادران کودکان عادی 12-7 سال. نشریه تحقیقات علوم رفتاری، دوره 8، شماره 2 (پیاپی 16)، 81-91.
فرزادفر، سیده زینب و هومن، حیدرعلی (1387). نقش آموزش مهارتهای فرزندپروری بر کاهش تنیدگی مادران مشکلات رفتاری کودکان. فصلنامه روان‌شناسی تحولی (روان‌شناسان ایرانی)، دوره 4، شماره 15، 277-292.
فضلی، نرجس و سجادیان، ایلناز (1395). اثربخشی فرزندپروری ذهنآگاهانه بر مشکلات رفتاری کودک و استرسوالدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/بیشفعالی. مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، دوره 17، شماره 3 (پیاپی 65)، 26-35.
قنبری، سعید؛ اسماعیلی، زینب؛ پورابراهیم، تقی و خلقی، حبیبه (1395). نقش دلزدگی زناشویی با میانجیگری کیفیت مراقبت مادرانه در پیشبینی مشکلات برونیسازی و درونیسازی شده کودکان. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، سال 7، شماره 26.
کوروش‌نیا، مریم و لطیفیان، مرتضی (1386). بررسی روایی و پایایی ابزار تجدید نظر شده الگوهای ارتباطات خانواده. فصلنامه خانواده پژوهی، سال 3، 855-875.
ماسن، هنری ماسن؛ کیگان، جروم؛ هوستون، آلتا کارول؛ و کانجر، جان جین وی. (1995). رشد و شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی (1380). (چاپ اول) (ویرایش دوم فارسی) (ویرایش هفتم انگلیسی). تهران: نشر مرکز.
مردانی‌سامانی، زهرا (1391). نقش واسطهگری مشکلات رفتاری کودک در رابطه بین سبکهای والدگری و استرسوالدگری کودکان 6-4 ساله مهدکودکهای شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
معمار، المیرا؛ کشاورزی، فرناز؛ امامی پور، سوزان و گلشنی، فاطمه (۱۳۹۳). اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیمی عاطفی مادران و مشکلات برونی سازی شده دختران نوجوان. کنفراس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، 14-۱.
موسوی، سید محمد و احمدی، مهشید (1390). اختلالات رفتاری در کودکان مادران مبتلا به افسردگی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، جلد 14، شماره 3، 115-120.
میرزایی کوتنایی، فرشته، شاکری نیا، ایرج و اصغری، فرهاد (1394). رابطه تعامل والد-فرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان. فصلنامه سلامت روانی کودک، دوره 2، شماره 4. 21-24.
میلانی‌فر، بهروز (1392). بهداشت روانی. تهران: انتشارات قومس.
مینایی، اصغر (1385). انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خود سنجی و فرم گزارش معلم. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال 6، شماره 1، 529-558.
ویلیامز، مارک‌جی، تیزدل، جان، سگال، زیندل و کابات زین، جان (2012). کاربرد توجه آگاهی در درمان افسردگی. ترجمه محمد سلطانی زاده، مهدی نظام زاده و طاهره پورکاظم (1396). تهران. انتشارات ارجمند
-یوسفی‌نمینی، آوازه سادات؛ غباری‌بناب، باقر؛ حسن‌زاده، سعید؛ و شکوهی‌یکتا، محسن (1393). تدوین برنامهی مدیریت رفتار برای مادران کودکان ناشنوا و بررسی اثربخشی آن بر کاهش تنیدگی مادر. مجله روان‌شناسی بالینی، سال ششم، شماره 3 (پیاپی 23)، 95-107.
 
 
Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2000). Manual for the ASEBA preschool forms and profiles (Vol. 30). Burlington, VT: University of Vermont, Research center for children, youth, & families.‏
Altmaier, E., & Maloney, R. (2007). An initial evaluation of a mindful parenting program. Journal of Clinical Psychology. 63 (12) : 1231-1238.
Al-Yagon, M. (2014). Child–mother and child–father attachment security: links to internalizing adjustment among children with learning disabilities. Child Psychiatry & Human Development, 45 (1) , 119-131.
Bögels, S. M., Hellemans, J., van Deursen, S., Römer, M., & van der Meulen, R. (2013). Mindful parenting in mental health care: effects on parental and child psychopathology, parental stress, parenting, coparenting, and marital functioning. Journal of Mindfulness. 5 (5) : 536-551.
Bögels, S. M., Lehtonen, A., & Restifo, K. (2010). Mindful parentingin mental health care. Journal of Mindfulness. 1: 107–120.
Bӧgels, Susan and Restifo, Kathleen (2014). Mindful parenting: A guide for mental health practitioners. First edition. New York, Ny, WW Norton of company.
Chan, T.O., & Lam, S.F (2017). Mediator or moderator? The role of mindfulness in the association between child behavior problems and parental stress. Journal of Research in Developmental Disabilities. 70: 1-10.
Charach, A., McLennan, JD., Belanger, SA., & Nixon, MK. (2017). Screening for disruptive behavior problems in preschool children in primary health care settings. Journal of Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 26 (3) : 172-178.
 Chi, T.C., & Hinshaw, S.P. (2002). Mother-child relationship of children with ADHD: the role of maternal depressive symptoms and depression-related distortions. Journal Abnormal Child Psychology. 30 (4) : 387-400.
Coatsworth, J. D., Duncan, L. G., Greenberg, M. T., & Nix, R. L. (2010). Changing parent’s mindfulness, child management skills and relationship quality with their youth: Results from a randomized pilot intervention trial. Journal of child and family studies, 19 (2) , 203-217.
Coatsworth, J. D., Duncan, L. G., Nix, R. L., Greenberg, M. T., Gayles, J. G., Bamberger, K. T.,... & Demi, M. A. (2015). Integrating mindfulness with parent training: Effects of the mindfulness-enhanced strengthening families program. Developmental Psychology, 51 (1) , 26.
Corthorn, Carolina, Milicic, neva, (2015). Mindfulness and parenting: A correlational study of non-meditating mothers of preschool children. Child fam stud. 25 (5) : 1672-1683.
Duncan, L. G, Coutsworth, J. D, Greenberg, MT (2009). A model of mindful parenting: implications for parent-child relationships and prevention research. Clin child Fampsychol Rev. 12 (3) : 255.270.
‏ Franz, A. O., & McKinney, C. (2018). Parental and child psychopathology: moderated mediation by gender and parent–child relationship quality. Child Psychiatry & Human Development, 1-10.‏
Garai, E., Forehand, R, Roland, E, Potts, J, Haker, K, Champoin, J. E., & Compas, B. E., (2011). Parent mindfulness and child outcome: The role of parent depressive symptoms and parenting. Mindfulness (N Y) , 1 (4) : 254-264.
Goldberg, D.& Williams, P. (1988) A user’s guide to the General Health Questionnaire, U.K.: NFER-NELSON.
Gouveia, M.J., Carona, c., Canavarro, M.C., & Moreira, H. (2016). Self-Compassion and dispositional mindfulness are associated with parenting styles and parenting stress: the Mediating role of mindful parenting. Journal of Mindfulness. 7 (3) , 700-712.
Hughes, N., Sciberras, E., & Goldfeld, S. (2016). Family and community predictors of comorbid language, socioemotional and behavior problems at school entry. PloS one, 11 (7) , e0158802.
Ivanova, M. Y., Achenbach, T. M., Rescorla, L. A., Harder, V. S., Ang, R. P., Bilenberg, N.,... & Dobrean, A. (2010). Preschool psychopathology reported by parents in 23 societies: testing the seven-syndrome model of the child behavior checklist for ages 1.5–5. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 49 (12) , 1215-1224.‏
 Jiun,Chewxing; Wan MarzukiWan, Jaafar&Mazlina, Ghazali (2016).The relationship between parenting stress and perceived childrens social problem behavioramong Chinese working mothers. International Journal of Social Science and Humanity. 6 (3) : 157-164.
Kabat-Zinn, M., & Kabat-Zinn, J. (1997). Everyday blessing: The inner work of mindful parenting. New Yourk: Hyperion Books.
Keen, D., Couzens, D., Muspratt, S., & Rodger, S. (2010). The effects of a parent-focused intervention for children with a recent diagnosis of autism spectrum disorder on parenting stress and competence. Research in Autism Spectrum Disorders, 4 (2) , 229-241.
 Klar, A., McGue, M., Iacono, W., & Burt, S. A. (2011). The association between parent-child conflict and adolescent conduct problem ower time. Journal of Abnormal Psychology. 120 (1) : 141-149.
Lee, A. S. (2007). Young adults romantic relationships: a longitudinal study on the dynamics amang parental divorce relationships with mother and Father, and children's committed romanticrelationships. Unpublished. For the degrcc of doctor the university of Arizona.
Mackler, J. S., Kelleher, R. T., Shanahan, L., Calkins, S. D., Keane, S. P., & O'Brien, M. (2015). Parenting stress, parental reactions, and externalizing behavior from ages 4 to 10. Journal of Marriage and Family. 77 (2) : 388-400.
Mathis, E. T., Robertson, H. A., Domitrovich, C. E., Hawkins, J. T., & Biel, M. G. (2017). 1.8 Training in Mindful Parenting Skills: A Feasibility Pilot With Effects on Mindfulness, Mood, and Parenting in a Low-Income Sample. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 56 (10) , S154-S155.
Mccaffrey, Stacey; Reitman, David & Black, Ryan (2016). Mindfulness in parenting questionnaire (MIPQ) : Development and validation of a measure of mindful parenting. Mindfulness. 8 (1) : 232-246.
 Medeiros, catarina, Gouveia, maria joao, Cristina Canavarro, maria, moreira,Helena (2016). The indirect effect of the mindful parenting of mothers and fathers on the childs perceived well-being through the childs attachment to parents. Mindfulness. 7 (4) : 916-927.
Medeiros,catarina, Gouveia,maria joao, Cristina Canavarro,maria, moreira,Helena (2016). The indirect effect of the mindful parenting of mothers and fathers on the childs perceived well-being through the childs attachment to parents. Mindfulness. 7 (4) : 916-927.
Miller, J. G., Kahle, S., Lopez, M., & Hastings, P. D. (2015).Compassionate love buffers stress-reactive mothers from fight-orflightparenting. 51: 36–43.
Moreira, H., & Canavarro, M. C. (2018). The Association Between Self-Critical Rumination and Parenting Stress: The Mediating Role of Mindful Parenting. Journal of Child and Family Studies, 1-11.
 Moreira, H., Gouveia, M. J., Carona, C., Silva, N., Canavarro, Marira, C., (2015). Maternal attachmen and childrens quality of life: the mediating role of self-compassion and parenting stress. Journal child and Family studies. 24 (8) : 2332-2344.
 Neece, C. L., Green, Sh. A., & Baker, B. L. (2012). Parenting stress and child behavior problems: A transactional relationship across time. Journal of Intellect DEV Disabil. 117 (1) : 48-66.
Neece, C. L. (2014). Mindfulness-Based Stress Reduction for Parents ofYoung Children with Developmental Delays: Implications forParental Mental Health and Child Behavior Problems. Journal ofApplied Research in IntellectualDisabilities. 27: 174–186.
Neece, C. L., Green, S. A., & Baker, B. L. (2012). Parenting stress and child behavior problems: A transactional relationship across time. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 117 (1) , 48-66.
Potharst, E. S., Baartmans, J. M., & Bögels, S. M. (2018). Mindful Parenting Training in a Clinical Versus Non-Clinical Setting: An Explorative Study. Mindfulness, 1-15.
Restifo, K., & Bogels, S.M. (2009). Family processes in the development of youth depression: Translating the evidence to treatment. Journal of Clinical Psychology Review. 29: 294-316.
Sanders, M.R, Dittman, C.K.,Farruggia, S.P., &,Keown, L.J. (2014). A comparison of online versus workbook delivery of a self-help positive parenting program,.Journal of PremPrev. 35 (3) : 125-133.
Scaramella, L.V., Sohr-Preston, S.L., Callahan, K.L., & Mirabile, S.P. (2008). A test of the family stress model on toddler-aged childrens adjustment among Hurrican Katrina impacted and nonimpactedlow-incom families. Journal of Child Adolesc Psychol. 37 (3) : 530-541.
Semple, R. J., Reid, E. F., & Miller, L. (2005). Treating anxiety with mindfulness: An open trial of mindfulness training for anxious children. Journal of Cognitive Psychotherapy, 19 (4) , 379-392.
Siegel DJ. (2001). Toward an interpersonal neurobiology of the developing mind: Attachment relationships, "mindsight," and neural integration. Infant Mental Health Journal,22 (1-2) : 67-94
Siegel, D. (2010). Mindsight.The science of personal transformation. NewYork, NY: Random House.
Singh. N. N., lancioni G.E, winton, S.W, fisher, B.C., wahier, R.G., mcalevey, K., Singh, Judy, Sabaawi, M.(2006). Mindful parenting decreases aggression, noncompliance, and self-injury in children with autism. Journal of Emotionaland Behavioral disorders. 14 (3) : 169-177.
Siu, Angela F.Y., Ma, Ying, & Chui, Wing Ying (2016). Maternal mindfulness and child social Behavior: the mediating role of the mother-child relationship. Journal of Mindfulness.7 (3) : 577-583.
Smetana J.G., Metzger A., Gettman D.C., Campione-Barr N., (2006).Disclosure and secrecy in adolescent-parent relationships. Child Dev.77 (1) : 201-17.
 
Spence, S. H., Barrett, P. M., & Turner, C. M. (2003). Psychometric properties of the Spence Children’s Anxiety Scale with young adolescents. Journal of anxiety disorders, 17 (6) , 605-625.‏
 
Stone, L. L., Mares, S. H., Otten, R., Engels, R. C., &Janssens, J. M. (2016). The co-development of parenting stress and childhood internalizing and externalizing problems. Journal of psychopathology and behavioral assessment. 38 (1) : 76-8.
Trenas, afr, Osuna, mjp, Olivares, R.R, Cabreva, J.H, (2013). Relationship between parenting style and aggression in a spanish children samplo. Procedia-social and beha vioral sciences. 82;529.536.
Waller, R., Gardner, F., Viding, E., Shaw, D. S., Dishion, T. J., Wilson, M. N., & Hyde,L. W. (2014). Bidirectional associations between parental warmth, callousunemotional behavior, and behavior problems in high-risk preschoolers. Journal of Abnormal Child Psychology. 42: 275-285.
Wang, Y., Liang, Y., Fan, L., Lin, K., Xie, X., Pan, J., & Zhou, H. (2018). The indirect path from mindful parenting to emotional problems in adolescents: the role of maternal warmth and adolescents’ mindfulness. Frontiers in psychology, 9, 1-7.
Williford, A. P., Calkins, S. D., & Keane, S. P. (2007). Predicting change in parenting stress across early childhood: Child and maternal factors. Journal of abnormal child psychology, 35 (2) , 251-263.
World Health Organozation (2001). The World Health Report. Mental Health: New Understanding, New Hope. Available from: http://www.who.int/chapter 1/en/print.html