مقاله علمی - پژوهشی
معماری شایستگی‌های مشاوران مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی: ارائه الگو مبتنی بر داده‌های کیفی (مطالعه موردی: مراکز مشاوره شمیم وابسته به نیروهای مسلح ج.ا.ا.)

موسی چوپانی؛ مرتضی کرمی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1398، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.36911.2001

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی شایستگی‌های مشاوران در بافت مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی نیروهای مسلح جمهوی اسلامی ایران انجام ‌شد. به‌عبارت‌دیگر، مساله اصلی تحقیق حاضر این بود که ابعاد و مولفه‌های الگوی شایستگی‌های مشاوران برای کار در مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی در بافت سازمان نظامی مورد مطالعه کدام‌اند؟ این پژوهش را ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
پیش بینی رفتار جامعه پسند در سالمندان بر اساس رابطه با خداوند و ویژگی‌های جمعیت شناختی

عبدالله معتمدی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1398، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.38150.2036

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مطالعه رفتار جامعه پسند در دوره سالمندی و بررسی نقش ارتباط با خدا و ویژگی‌های دموگرافیک سالمندان اجرا شد. گستره‌ی وسیعی از رفتارها را می توان به عنوان رفتار جامعه پسند توصیف کرد. رفتار جامعه پسند هر رفتاری است که از نظر اجتماعی سازنده و یا به نوعی برای شخص یا گروه دیگر سودمند باشد. رفتار جامعه پسند در اسلام مصادیق ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
شناخت فقدان‌های تجربه‌شده در تاریخچه‌ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی

مانی رفیعی اردستانی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1398، صفحه 63-98

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.28112.1707

چکیده
  فقدان، اگرچه تجربه‌ای مشترک میان انسان‌هاست، تعریف و گستره‌ی آن به این واسطه که افراد مختلف برداشت‌های گوناگونی از آن دارند کماکان چالشی پیش روی پژوهش‌گران و درمان‌گرانی است که با این پدیده روبرو می‌شوند. در این مطالعه، که به شیوه‌ای کیفی و پدیدارشناختی، با نمونه‌گیری هدفمند و به کمک گروه‌های کانونی و مصاحبه‌ی ژرف‌نگر انجام ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثربخشی آموزش روانی بر اساس الگوی مک مستر و السون در انسجام خانواده معلمان زن

امیر مستوفی سرکاری؛ محمد قمری؛ سیمین حسینیان

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1398، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.35805.1969

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش روانی بر اساس الگوی السون و مک مستر در افزایش انسجام خانواده معلمان زن بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان زن متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهرستان خرمدره در سال تحصیلی 96-95 به تعداد 550 نفربودند. تعداد نمونه 45 نفر بود که از بین معلمانی که نمره پایین ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

مهدی خانجانی؛ فرشته قنبری؛ ابراهیم نعیمی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1398، صفحه 121-142

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.26576.1655

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش مطالعه همبستگی بود. از میان جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر ۱۲ تا ۱۸ سال منطقه پنج تهران در نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ به تعداد ۲۶۸۸ نفر ، نمونه ای به تعداد ۳۳۸ ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش تمایزیافتگی خود و عوامل اقتصادی با میانجیگری تعارضات خانوادگی در پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی

میترا میرزایی؛ اقبال زارعی؛ مریم صادقی فرد

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1398، صفحه 143-170

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.36222.1984

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تمایز یافتگی خود و عوامل اقتصادی با میانجیگری تعارضات خانوادگی در پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی انجام شد. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری تحقیق ، کلیه افراد متاهل شهر بندرعباس بودند که با توجه به جدول مورگان و کرجسی تعداد 420 خانواده به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش واسطه ای دلبستگی شغلی در رابطه بین تعارض کار- خانواده و حمایت سازمانی ادراک شده با نیت ترک خدمت در کارکنان نظامی

سلمان زارعی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1398، صفحه 171-198

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.35350.1949

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای دلبستگی شغلی در رابطه بین تعارض کار- خانواده و حمایت سازمانی ادراک شده با نیت ترک خدمت در کارکنان نظامی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان مرد متاهل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) در شهر تهران بود که در سال 96 به خدمت فعالیت داشتند. از این جامعه تعداد ...  بیشتر