تاثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه گویی بر مهارتهای اجتماعی و هوش کلامی نوآموزان دو زبانه دوره پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پیش دبستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه‌گویی بر مهارت‌های اجتماعی و هوش کلامی نوآموزان دوزبانه دوره پیش‌دبستانی شهرستان کارون در سال 1397 بود. جامعه موردتحقیق کلیه نو آموزان دختر و پسر پیش‌دبستانی شهرستان کارون بود که طی آزمونی مقدماتی تعداد 30 کودک از آنانی که نمرات پایین‌تری در پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و هوش کلامی وکسلر کسب نمودند، به‌عنوان حجم نمونه به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. طرح پژوهش، شبه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. ابزار پژوهش پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983)، مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش آموزشگاهی (1964) و بسته آموزش مفاهیم علوم (تجربی-اجتماعی) از طریق قصه‌گویی بود. داده‌ها با آزمون کلموگروف- اسمیرنف، آزمون لوین و روش تحلیل کوواریانس چند متغیره (آنکوا و مانوا)  و با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 24) تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه‌گویی بر مهارت‌های اجتماعی با سطح معناداری 0001/0 و خرده مقیاس-های آن (رفتار اجتماعی، رفتار غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتار تکانشی، اطمینان زیاد به خود داشتن و ارتباط با همسالان) و هوش کلامی نوآموزان دوزبانه دوره پیش‌دبستانی شهرستان کارون تأثیر دارد. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش در سیستم آموزش‌وپرورش شهرستان کارون بخصوص مراکز پیش‌دبستانی، موردتوجه قرار گیرد و از نتایج آن در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها استفاده شود تا با کاهش عوامل بازدارنده به تقویت مهارت‌های اجتماعی و هوش کلامی نوآموزان کمک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Concepts of Science in the Storytelling Method on Social Skills and Verbal Intelligence of Bilingual Pre-school Students

نویسندگان [English]

  • mahdi vahedi 1
  • Gholtash Abbas 2
  • Parisa Charkhabi 3
1 a
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Khorasgan Branch
3 Graduate student of Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of teaching the concepts of science in the storytelling way on social skills and verbal intelligence of the bilingual students of pre-school period in the city of Karoun in 1397. The research population of all pre-school boys and girls in Karoun, who study in 98-97 years, was a sample of 30 children who received lower scores in the Matson's social skills and verbal intelligence questionnaire. Sample size was selected using purposeful and accessible method. The research design was quasi-experimental and pre-test-posttest with control group. The instrument was the Social Skills Questionnaire (Matson et al., 1983), The Wechsler Intelligence Scale for Pre-School Children (1964), and the Package of Teaching Concepts (Experimental-Social) through Storytelling. Data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov test, Levine test, and multivariate analysis of covariance (Ankwa and Manua) using SPSS software (version 24). The results showed that the teaching of science concepts in the storytelling way to social skills and its subscales (social behavior, non-social behavior, aggression and impulsive behavior, high self-esteem and communication with peers) and verbal intelligence of bilingual students The school is influenced by Karoun.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concepts of science
  • storytelling
  • social skills
  • verbal and preschool intelligence
جمالی فیروزآبادی، محمود (1393). "تأثیر قصه‌گویی بر مهارت‌های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان پیش‌دبستانی". تحقیقات روان‌شناختی. 6 (22): 88 - 97.
جیمز دبلیو وندر زندن (1396). روانشناسی رشد، مترجم حمزه گنجی، چاپ 15، تهران: ساوالان.
حیدری، زینب. میراحمدی، مینا. زیبا، محمدی. مینا، رحیمی (1394). "نقش آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی در یادگیری زبان در دانش آموزان دوزبانه". سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
درستی، رقیه. زارعی، حیدر علی (1396). "تأثیر قصه‌گویی قصص قرآنی بر سازش یافتگی کودکان پیش‌دبستانی". فصلنامه سلامت روان کودک. ۴ (۱): ۵۶-۶6.
رحمانی، لیلا (1395). "اهمیت قصه در رشد کودکان پیش‌دبستانی". فصل‌نامه رشد آموزش پیش‌دبستانی، شماره 32 (4): 55-33.
روئین تن، زینب (1393). بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه‌گویی بر میزان هوش کلامی وگنجینه لغات کودکان پیش‌دبستانی شهرستان سرپل ذهاب سال 93-92، پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی، کارشناسی ارشد.
شبیب اصل، نادره. نادری، فرح. مکوندی، بهنام (1393). "تأثیر قصه‌گویی بر هوش کلامی (لغات، اطلاعات عمومی، درک مطلب) کودکان پیش‌دبستانی". کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
علی‌اکبری، زینب. علوی لنگرودی، محمد (1395). "ضرورت وجود آموزش پیش‌دبستانی". کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
فروزانفر، فرانک. فروزانفر، فریبا (1396). "اثربخشی قصه‌گویی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان". کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون.
قنبری طلب، محمود. قنبری طلب، لیلا. نادری لردجانی، مریم. قنبری، علی (1394). "بررسی رابطه هوش کلامی، دیداری وبین فردی با سبک‌های مدیریت کلاس معلمان مقطع ابتدایی". دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
کهریزی، سمیه؛ مؤمنی، خدا مراد؛ مرادی، آسیه (1393). اثربخشیشن بازی‌درمانیبرکاهشپرخاشگری/ بیش فعالی کودکانپیش‌دبستانی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 111-135
محمودی، ندا. ناصح، اشکان. صالحی، سیروس. تیزدست، طاهر (1392). "اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصه‌گویی بر مشکلات رفتاری برونی سازی شده کودکان". مجله روانشناسی تحولی و روانشناسان ایرانی.  صص:249-257.
منتی، مهین. میری احمدی، شکوفه. عبدالرحیمی، سارا. حیدریان، زهرا. پیری، مراد. حاصلی میلاد (1395). "بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه‌گویی بر میزان هوش کلامی و گنجینه لغات کودکان پیش‌دبستانی". کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، انجمن اقتصاد انرژی، دوره5.
موسوی، سید اکبر (1390). "بررسی اثر بخشی قصه درمانی با تکنیک‌های شناختی رفتاری بر کاهش نافرمانی مقابله‌ای کودکان پیش‌دبستان شهرستان خرم‌آباد". سومین کنگر ه سراسری هنر درمانی در ایران.
نادری، فرح. پاشا، غلامرضا. مکوندی، فرزانه (1386). "تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری فردی - اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانش آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز". دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، پاییز 1386 - شماره 33 ‏، ص 37 تا 62
نظری گزنق، فائزه (1396). "تأثیر دوره پیش‌دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی به‌ویژه در مناطق دوزبانه". پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
واحدی، مهدی؛ بیگدلی، زیور (1397). اثربخشیبازی‌هایسازمان‌دهیشدهبرمیزانیادگیری وهوشنوآموزانپیش‌دبستانی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. سال نهم، شماره 33، بهار 79، ص 187 تا 206
هادیان حیدری، عالمه (1389). بررسی تطبیقی کسب مهارت‏های علمی در آموزش علوم به کودکان پیش از دبستان بر اساس سه رویکرد تلفیقی، اکتشافی، جستجوگری و ارائه راهکارهای علمی در ایران، پایان‌نامه، دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. کارشناسی ارشد.
یاسمی، صدیقه (1394). "مقایسه مهارت‌های اجتماعی کودکان چهار تا پنج سال  پیش‌دبستانی شهرستان ایوان غرب". مجله مطالعات پیش‌دبستان و دبستان، دانشگاه علامه طباطبائی، دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-18
 
منابع غیرفارسی
Cynthia S. Puranik, Beth M. Phillips, Christopher J. Lonigan, Erin Gibson (2018). Home literacy practices and preschool children’s emergent writing skills: An initial investigation, Early Childhood Research Quarterly, Volume 42, Pages 228-238.
Jeein Jeong, Douglas Frye (2018). Explicit versus implicit understanding of teaching: Does knowing what teaching is help children to learn from it? Teaching and Teacher Education, Volume 71, Pages 355-365.
Josef Seo, Sukhee Ahn,eun-Kyung Byun, & Chal-Kweon Kim. (2017). Impact of the narrative therapy as nursing intervention to improve the social skills and self-esteem of inpatients with chronic schizophrenia. Aarchives of psychiatric nursing, rol 21, Issue 6, pp 317-326.
Leonard, M. A (2009). Parent–Child Joint Picture-Book Reading Among Children With ADHD. Journal of Attention Disorders, 12, 361-371
Marie-NathalieBeaudoin, AmandaTan, CaitlinGannon, MeredithMoersch. (2017) A Comparative Study of the Effects of 6, 12, and 16 Weeks of Narrative Therapy on Social and Emotional Skills: An Empirical Analysis of 722 Children's Problem-Solving Accounts. Journal of Systemic Therapies 36:4, 57-73.
Nikolaev, Boris Jennifer Juergensen McGee (2016). Relative verbal intelligence and happiness Intelligence, Volume 59, Pages 1-7.
Nuket Gunduz & Deniz Ozcan (2017). The Development of Multiple Intelligence with Storytelling, Journal International Journal of Educational Sciences,Volume 15- Issue 1-2. pages 34-44.
Reed, Delanna. (2013). Storytelling, Multiple Intelligences and Curriculum Standards. Workshop. Rocky Mountain Storytelling Conference, Boulder, CO.
Robyn. H (2017). The relationship between young children’s language abilities, creativity, play, and storytelling, Journal Early Child Development and Care,volume 5, pages 890-902.
Roland H. Grabner, Julia Krenn, Andreas Fink, Martin Arendasy, Mathias Benedek (2018). Effects of alpha and gamma transcranial alternating current stimulation (tACS) on verbal creativity and intelligence test performance, Neuropsychologia, Volume 118, Part A, Pages 91-98.
Ruxandra Foloştină, Loredana Tudorache, Theodora Michel, Banga Erzsébet, Nicoleta Duţă(2015). Using Drama Therapy and Storytelling in Developing Social Competences in Adults with Intellectual Disabilities of Residential Centers, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 186, Pages 1268-1274.
Seidman, L. J. (2009). Neuropsychological functioning in people with ADHD across the lifespan.Clinical Psychology Review, 26, 466–485.
Slaby, T; Guara, T. (2003). Self efficancy and Personal Goal Setting, American Education Recherch Journal, N29, PP663- 669.