دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، مهر 1398، صفحه 1-160 

مقاله علمی - پژوهشی

امکان سنجی استفاده از روش های مشاوره ای برای شناسایی استعدادها

صفحه 1-26

10.22054/qccpc.2019.40752.2101

علی قاسم زاده؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان