مقاله علمی - پژوهشی
خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

فاطمه اسمعیل طلایی؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد حسین خونین زاده

دوره 10، شماره 40 ، دی 1398، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.38193.2037

چکیده
  در گزاره­های متون دینی، پیش‌زمینه تشکیل خانواده -که خواستگاری نیز جزئی از آن است - می­تواند از عوامل مؤثر بر ثبات خانواده باشد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف واکاوی خواستگاری اسلامی بر مبنای قرآن کریم انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه پژوهش شامل کلیّه آیات قران مربوط به مرحله خواستگاری بود که با استفاده از تفاسیر ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین شاخصها و ترسیم الگوی خانواده تراز در اسلام (از منظر آیات قرآن و روایات) با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد

ندا ملکی فاراب؛ فروغ الصباح شجاع نوری؛ حسین بستان نجفی؛ سیمین حسینیان؛ محمد مهدی لبیبی؛ رضا پورحسین

دوره 10، شماره 40 ، دی 1398، صفحه 29-70

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.41660.2169

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه الگوی خانواده تراز اسلامی با بهره‌گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد تدوین شده است. در مرحله اول از پژوهش با مطالعه و مرور دقیق منابع دینی که شامل قرآن کریم و نیز کتب حدیثی معتبر و مشهور می‌باشد، مقوله‌های مرتبط با خانواده استکشاف و طی سه مرحله با استفاده از نرم‌افزارMAXQDA11 کدگذاری شد. در کدگذاری باز 284 مقوله ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی آموزش روان درمانی جامع دینی بر تقویت ارتباط دانش آموزان با والدین در دوره دوم متوسطه

سیده نرگس پورعباس؛ ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه

دوره 10، شماره 40 ، دی 1398، صفحه 71-98

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.35680.1959

چکیده
  ارتباط و تعامل با دیگران از مؤلفه‌های مؤثر در زندگی اجتماعی و تضمین سلامت و بهداشت روان آدمی محسوب می‌شود و با تمرکز بر رویکردهای پیشگیرانه و درمانی به تقویت ارتباط و درنهایت سلامت انسان‌ها کمک می‌کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان‌درمانی جامع دینی و تقویت ارتباط بین فردی دانش آموزان دختر متوسطه دوم با والدین آنان انجام ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانان

حسین قمری کیوی؛ سید محمد بصیر امیر؛ عسگر فرزانه؛ عفت قوی بازو

دوره 10، شماره 40 ، دی 1398، صفحه 99-112

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.46257.2206

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانان انجام شد. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون گسترش‌یافته با یک گروه آزمایش و دو گروه مقایسه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان گرمی با دامنه سنی 15 تا 18 سال تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها 45 نفر به‌تصادف انتخاب شد و در ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی نقش میانجی گری اضطراب پیشرفت تحصیلی در رابطه بین کنترل روان شناختی والدین و درگیری تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه

ماه آزادیان بجنوردی؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی؛ پروین احتشام زاده

دوره 10، شماره 40 ، دی 1398، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.46236.2210

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی‌گری اضطراب پیشرفت تحصیلی در رابطه بین کنترل روان‌شناختی والدین و درگیری تحصیلی، انجام شد. جامعۀ آماری شامل کلیه دانش‌آموزان سال آخر مقطع متوسطه شهرستان اهواز بود که در سال تحصیلی 98- 1397 داوطلب ورود به دانشگاه بودند که از بین آن‌ها 353 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند؛ ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان بر سلامت روان، شفقت خود و وسوسه در معتادان

محمود برجعلی؛ سجاد ناصری نیا

دوره 10، شماره 40 ، دی 1398، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.45570.2194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان در بهبود سلامت روان، شفقت خود و وسوسه در معتادان شهر خرم‌آباد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون_ پس‌آزمون_ پیگیری با گروه کنترل می‌باشد. نمونه مورد نظر شامل 32 مرد از معتادان بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
حمایت اجتماعی مرتبط با نقش، تعارضات نقش کار-خانواده-تحصیل و فرسودگی تحصیلی در زنان

فهیمه عبدالله‌آبادی؛ مجید غفاری؛ حبیب الله نادری

دوره 10، شماره 40 ، دی 1398، صفحه 155-182

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.43560.2166

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه­ای تعارضات نقش کار-خانواده-تحصیل در رابطه بین حمایت اجتماعی مرتبط با نقش و مؤلفه‌های فرسودگی تحصیلی بود. طرح این پژوهش، همبستگی بود. تعداد 337 نفر از زنان دانشجوی متأهل، مادر و شاغل که در دانشگاه‌های شهرهای نیشابور و مشهد مشغول به تحصیل بودند، در سال تحصیلی 97-1396 انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند ...  بیشتر