دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، دی 1398، صفحه 1-200 

مقاله علمی - پژوهشی

خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

صفحه 1-28

10.22054/qccpc.2019.38193.2037

فاطمه اسمعیل طلایی؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد حسین خونین زاده


تدوین شاخصها و ترسیم الگوی خانواده تراز در اسلام (از منظر آیات قرآن و روایات) با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد

صفحه 29-70

10.22054/qccpc.2019.41660.2169

ندا ملکی فاراب؛ فروغ الصباح شجاع نوری؛ حسین بستان نجفی؛ سیمین حسینیان؛ محمد مهدی لبیبی؛ رضا پورحسین


اثر بخشی ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانان

صفحه 99-112

10.22054/qccpc.2019.46257.2206

حسین قمری کیوی؛ سید محمد بصیر امیر؛ عسگر فرزانه؛ عفت قوی بازو