تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقدمه: شناختن هر چه بیشتر خانواده ، درکی عمیق از ساختار و کارکرد خانواده به ارمغان می آرود.بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوسازی توسعه با همراهی تکنولوژی های ارتباطی بر ساختار خانواده است. روش: در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی و روش نظریه مبنایی برای بررسی درک و تفسیر تغییرات نوسازی ،تکنولوژی های ارتباطی ، استفاده شد.جامعه پژوهش شامل افرادی بودند که بالای 30 سال سن داشتند که با نمونه گیری نظری از میان آن ها 28 نفر با توجه به اشباع داده ها مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق قرار گرفتند.یافته ها : مقوله های عمده عبارت بودند از: دوری از خود، خانواده و اجتماع، خلاءعاطفی و معنوی، تغییر نقش والدین، تجدید سبک رابطه ها، دنیای مجازی، تقدس زدایی، ظاهر گرایی، تسهیلات ،عدم آرامش، فردگرایی، تغییرات بافت فرهنگ، تغییرات روان شناختی تغییرات ازدواج، تغییرات زیربنایی خانواده ها ،قدرت تصمیم گیری و اجرا ، کاهش همدلی اجتماعی و اثرات مدرنیه و مقوله ی هسته ای عبارت بود از : فراساختارگرایی،. در نهایت و با تمرکز بر سوال اصلی پژوهش ، مقوله ها در سه دسته عمده شرایطی، تعاملی و پیامدی تقسیم شدند و الگوی زمینه ای مورد نظر درک تاثیرات توسعه نوسازی همراه با رسانه های مجازی پیاده سازی و رسم شدنتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به این نتیجه رسیدیم که در اثر تحولات ارتباطی و نوسازی جامعه ، خانواده هم دچار تغییرات در درون ساختار خود با محوریت ارتباط شده است و هم دچار تغییرات برون ساختاری با محوریت فرهنگ و بافت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Analysis of checking the Role of Community Modernization with Virtual Media on Family Structure

نویسندگان [English]

  • babak eslamzadeh 1
  • masoume esmaeily 2
  • somaye kazemiyan 3
2 Associate Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Family in recent decades have been dramatic changes, this is primarily due to changes in various aspects of the modernization, brings A deeper understanding of the family structure and function. The purpose of this study was to investigate the role of modernization accompanied by the development of communication technologies on family structure. Method: the qualitative approach and method was used. Society of This study, were selected and included people who were over 30 years old. Among them 28 people, through theoretical sampling and according to data saturation deep semi-structured interviews were done. Questions centered on: the overall changes and changes caused by communication technologies were evaluated, and at any stage of stuff code open, axial and selective for each was. Findings: major components including : Avoid self, family and community, emotional and spiritual vacuum, change the role of parents, refreshed style connections, virtual world, desacralizing, appearance-oriented, Facilities, lack of comfort, individualism, and tissue culture changes, mental changes, cognitive changes, marriages, families infrastructure changes, decision-making and implementation, Reducing social empathy, the effects of modernity and core components include: structuralism. Finally, and with a focus on the central question of the study, subjects in three major categories circumstances, interactions and outcomes were divided and underlying pattern to understand the effects of modernization with the implementation and communication technology co drawn. Conclusion: the conclusion that as a result of the communications revolution and modernization, Family-focused change within their structures of communication, and external structural changes with a focus on culture and textures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernization
  • Virtual Media
  • the structure of the family
  • Grounded Theory
برناردز، جان) 1390). درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمۀ حسین قاضیان، تهران: انتشارات نی.
پهنادیان، شاهین؛ شعبانی، رضا (1392). تحلیلی بر رابطۀ تاریخ با توسعه و نوسازی،فصلنامۀ تخصصی علوم سیاسی، سال نهم، شماره 24.
جمشیدی‌ها، غلامرضا؛ صادقی فسایی، سهیلا؛ لولاآور، منصوره (1391). نگرش جامعه‌شناختی بر تأثیر فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحولات خانواده در تهران.نشریة زن در فرهنگ و هنر، دورة 5، شمارة 2.
حمیدیان، اکرم؛ یوسف وند حسن رضا (1394). بررسی پذیرش تمایز موقعیت جنسی بر نابرابری قدرت در خانوادۀ نمونۀ شهر خرم‌آباد. فصلنامۀ جامعه‌شناسی‌کاربردی. شماره پیاپی (57). شماره 1. بهار 94.
روشن، محمد؛ خلیل زاده، محمدمهدی (1392). حقوق خانواده در برابر پخش برنامه‌های ماهواره‌ای.523- فصلنامۀ خانواده‌پژوهی، س 9، ش 4، ص 50.
زاهدی، محمدجواد؛ نایبی، هوشنگ؛ دانش، پروانه؛ نازکتبار حسین (1392).ت یین جامعۀ شناختی تأثیر فرآیند نوسازی در ساختار خانواده.فصلنامۀ شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده. سال شانزدهم. ش 61.
سمیعیانی، محمد؛ حاجی، محمد جواد؛ خشکه، حمیدرضا (1394). تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها وکارکردهای فضای مجازی در ساخت تربیت سیاسی و اجتماعی. فصلنامۀ بصیرت و تربیت اسلامی، شمارۀ 35، زمستان 1394    122-145 .
شیرزادی، رضا (1391). نوسازی، توسعه و جهانی شدن، تهران، انتشارات آگه.
صادقی فسایی، س.؛ عرفان منش، ا (1392). تحلیل جامعه شناختی تأثیرات مدرن شدن بر خانوادۀ ایرانی و ضرورت تدوین اگوی ایرانی – اسلامی. مجله زن در فرهنگ و هنر، دوره 5، شماره 1، بهار، 63-84.
ضیایی پرور، حمید (1388). ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی، ماهنامۀ استاندارد، ش 210.
گل گل، بهروز (1394). نقش اینترنت و شبکه‌های مجازی بر هویت سیاسی و اجتماعی جامعه، ماهنامۀ کودک، شماره 117.
محمدپور، احمد (1392). تجربۀ نوسازی (مطالعه تغییر و توسعه در هورامان با روش نظریه‌ای زمینه‌ای)، انتشارات جامعه‌شناسان، چاپ اول.
محمدپور، احمد؛ رسول صادقی؛ مهدی رضایی؛ لطیف پرتوی (1388). سنت، نوسازی و خانواده: مطالعۀ تداوم و تغییرات خانواده در اجتماعهای ایلّی با استفاده از رهیافت روش تحقیق ترکیبی، فصلنامۀ پژوهش؛ زنان توسعه وسیاست. دورۀ 7، شماره 4(زمستان)، 93-71
یاسمی نژاد، عرفان؛ آزادی، اکرم؛ امویی، محمدرضا. (1391). فضای مجازی، امنیت اجتماعی، راهبردها و استراتژی‌ها، همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعۀ پایدار.
Abraham, A. (2013). The Shift in social conception of old age: a case study of aged population in Pathanamthitta district.
Alexander, J. C. (2014). Classical Attempt at Theoretical Synthesis (Theoretical Logic in Sociology): Max Weber. Routledge.
Boje, T., Van Steenbergen, B., & Walby, S. (Eds.). (2013). European societies: fusion or fission? Routledge.
Brown, S. L., Manning, W. D., & Stykes, J. B. (2015). Family structure and child well‐being: Integrating family complexity. Journal of Marriage and Family77(1), 177-190.
Cid, A., & Stokes, C. E. (2013). Family structure and children’s education outcome: Evidence from Uruguay. Journal of family and economic issues, 34(2), 185-199.
Curran, J. (2016). The internet of history. Misunderstanding the Internet, 48.
Colapinto, J. (1991). Structural family therapy. Handbook of family therapy, 2, 417-443
Gladding, S. T. (2014). Family therapy: History, theory, and practice. Pearson Higher Ed.
Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2012). Family therapy: An overview. Cengage Learning.
Huinink, J., Brüderl, J., Nauck, B., Walper, S., Castiglioni, L., & Feldhaus, M. (2011). Panel analysis of intimate relationships and family dynamics (pairfam): Conceptual framework and design. Zeitschrift für Familienforschung-Journal of Family Research, 23(1).
Itoh, Y., Miyajima, A., & Watanabe, T. (2002, April). 'TSUNAGARI'communication: Fostering a feeling of connection between family members. In CHI'02 extended abstracts on Human factors in computing systems (pp. 810-811). ACM.
Johnson, N. F. (2012). The multiplicities of internet addiction: The misrecognition of leisure and learning. Ashgate Publishing, Ltd.
Jones, G. W., Hull, T. H., & Mohamad, M. (2015). Changing Marriage Patterns in Southeast Asia. Routledge.
Law, R., Buhalis, D., & Cobanoglu, C. (2014). Progress on information and communication technologies in hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management26(5), 727-750.
Molina, K. M., Little, T. V., & Rosal, M. C. (2016). EVERYDAY DISCRIMINATION, FAMILY CONTEXT, AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS AMONG LATINO ADULTS IN THE UNITED STATES. Journal of Community Psychology44(2), 145-165.
Myers, M. J. (2013). A big brother: New findings on how low-income fathers define responsible fatherhood. Journal of family and economic issues34(3), 253-264.
O’Connell, James 1976. „The Concept of Moderniation‟, in: Black, Cyril E. (ed) 1976. Comparative Modernization. New York: Free press.
Ozbudun, E. (2015). Social change and political participation in Turkey. Princeton University Press.
Panasenko, N. (2013). Czech and Slovak family patterns and family values in historical, social and cultural context. Journal of Comparative Family Studies, 79-98.
Potter, W. J. (2014). A critical analysis of cultivation theory. Journal of Communication64(6), 1015-1036.
Rideout, V. J., & Foehr, U. G. & Roberts, DF (2010). Generation M2: Media in the lives of8418.
Rivera, V. (2014). Family Structure and Child Well-being: Examining how the father-child relationship mediates the linkages between family structure and child well-being.
Rivera, F. I., Guarnaccia, P. J., Mulvaney-Day, N., Lin, J. Y., Torres, M., & Alegria, M. (2008). Family cohesion and its relationship to psychological distress among Latino groups. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 30(3), 357-378.
Sztompka, P. (2012). On inter-human space: Toward a third sociology. The Shape of Sociology for the 21st Century: Tradition and Renewal, 26.
Thornton, P., & Houser, C. (2005). Using mobile phones in English education in Japan. Journal of computer assisted learning21(3), 217-228.
Thomson, E., & McLanahan, S. S. (2012). Reflections on “Family structure and child well-being: Economic resources vs. parental socialization”. Social Forces, 91(1), 45-53.
Voutyras, O., Bourelos, P., Gogouvitis, S., Kyriazis, D., & Varvarigou, T. (2015, February). Social monitoring and social analysis in internet of things virtual networks. In Intelligence in Next Generation Networks (ICIN), 2015 18th International Conference on (pp. 244-251). IEEE.
Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior1(3), 237-244.
Young, K. (2015). The Evolution of Internet Addiction Disorder. In Internet Addiction (pp. 3-17). Springer International Publishing.