بررسی اثربخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسمهای دفاعی افراد ناگوهیجان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان شناسی بالینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آشکار‌سازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم‌‌های دفاعی افراد ناگو‌هیجان بود. در این تحقیق شبه آزمایشی برای تعیین اثر بخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 130 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع ارشد و دکتری خوابگاه های دانشگاه تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و در نهایت تعداد 35 نفر که در مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20) نمرات بالایی کسب کرده بودند غربال شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به منظور بررسی مکانیسم‌های دفاعی از پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) استفاده شد. سپس با استفاده از برنامه دو هفته ای آشکارسازی هیجانی نوشتاری (6 جلسه 20 دقیقه ای)، تغییرات به وجود آمده در پس‌آزمون اندازه گیری شد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون های نان پارامتریک (ویلکاکسون و یومن- ویتنی) و به ­وسـیله نرم‌افزار SPSS نسـخه 23 تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که آشکارسازی هیجانی نوشتاری استفاده از مکانیسم‌‌های دفاعی رشد نیافته را کاهش و استفاده از دفاع های رشد یافته را افزایش می دهد؛ در حالی که تاثیر چندانی بر دفاع های نورتیک ندارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که آشکارسازی هیجانی نوشتاری می تواند به عنوان نوعی درمان مکمل و موثر در روان درمانی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the effectiveness of written emotional disclosure on defense mechanisms of alexithymic individuals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Besharat 1
  • Elahe HAfezi 2
  • Ali Moghadam Zadeh 3
1 University of Tehran
2 Deptartment of Psychology, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Counselling, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effects of written emotional disclosure on the defense mechanisms of alexithymic people. A qausi-experimental pretest-posttest control group design was used to determine the effectiveness of written emotional disclosure. For this purpose, 130 male and female master's and PhD students at University of Tehran were selected by convenience sampling method. A total of 35 participants having high scortes on Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) were screened and randomly assigned to two experimental and control groups. The Defensive Style Questionnaire (DSQ) was performed to evaluate the participant's defense mechanisms. Then, a two-week program of written emotional disclosure (6 sessions, 20 minutes for each), was used to measure changes in post-test. Research data were analysed using non-parametric tests (Wilcoxon and Mann Whitney-U) with SPSS version 23. The results showed that written emotional disclosure reduced the use of immature defense mechanisms and increased the mature defenses; with no significant change on neurotic defenses. It is concluded that written emotional discloure can be used as a complementary and effective therapy in psychotherapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion
  • emotional disclosure
  • defense mechanism
  • personality
بشارت، محمد علی (1386). بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سبک‏های دفاعی. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.
بشارت، محمد علی (1392). مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری (نسخه فارسی). روانشناسی تحولی (روانشناسان  ایرانی37، 92-90.
بشارت، محمد علی، شریفی، ماندانا، و ایروانی، محمود (1380). بررسی رابطه سبک‏های دلبستگی و مکانیسم‏های دفاعی . مجلة روانشناسی، 19، 289ـ277.
بشارت، محمد علی، محمدی حسینی نژاد، الهه، و غلامعلی لواسانی، مسعود (1393). نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی، خشم و نشخوار خشم با سبک های دفاعی من.‎ روانشناسی معاصر، 9، 48-29.
پورمحسنی کلوری، فرشته، و شیرزاد، ژیلا (1394). مقایسه خودافشاسازی، صمیمیت و پردازش هیجانی در زنان متأهل مبتلا به فوبی اجتماعی و زنان سالم. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 24، 163-145.
حسنی، جعفر، و شاهقلیان، مهناز (1393). ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان در دختران فراری و بهنجار. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 17، 134-117.
سلیمانی، سمیرا، بابانژادی، مهران، و غنمی، فائقه (1393). نقش خودآگاهی و تنظیم هیجان در کنترل اضطراب دانشجویان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 20، 124-113.
نور بالا، احمد علی.، علی پور، شقاقی، فاطمه، نجیمی، آرزو، و آگاه هریس، مسعود (1390). تاثیر آموزش افشای هیجانی نوشتاری بر شدت افسردگی و کاربرد مکانیسم های دفاعی بیماران افسرده. دانشور، 18، 10-1.
 
Aaron, R. V., Benson, T. L., & Park, S. (2015). Investigating the role of alexithymia on the empathic deficits found in schizotypy and autism spectrum traits. Personality and Individual Differences77, 215-220.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.
Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. (1993). The Defense Style Questionnaire. The Journal of nervous and mental disease181, 246-256.
Bagby, R. M., & Taylor, G. J. (1997). Measurement and validation of the alexithymia construct. Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and psychiatric illness, (pp. 46-66). Cambridge University Press.
Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, J. D. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale-II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research, 38, 33–40.
Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial validity of Farsi version of the Toronto Alexithymia Scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports, 101, 209-220.
Besharat, M. A., & Khajavi, Z. (2013). The relationship between attachment styles and alexithymia: Mediating role of defense mechan isms. Asian Journal of Psychiatry6, 571-576.
Besharat, M. A., & Shahidi, S. (2011). What is the relationship between alexithymia and ego defense styles? A correlational study with Iranian students. Asian Journal of Psychiatry, 4, 145-149.
Boden, M. T., & Thompson, R. J. (2015). Facets of emotional awareness and associations with emotion regulation and depression. Emotion15, 399-410.
Brewer, R., Happé, F., Cook, R., & Bird, G. (2015). Commentary on “Autism, oxytocin and interoception”: Alexithymia, not Autism Spectrum Disorders, is the consequence of interoceptive failure. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 56, 348-353.
Carvalho, A. F., Hyphantis, T. N., Taunay, T. C., Macêdo, D. S., Floros, G. D., Ottoni, G. L., et al. (2013). The relationship between affective temperaments, defensive styles and depressive symptoms in a large sample. Journal of Affective Disorders146, 58-65.
Cozzolongo, R., Porcelli, P., Lanzilotta, E., Giannuzzi, V., & Leandro, G. (2015). The role of alexithymia in quality of life impairment in patients with chronic hepatitis C during antiviral treatment. Comprehensive psychiatry60, 17-25.
Cramer, P. (2012). Psychological maturity and change in adult defense mechanisms. Journal of Research in Personality46, 306-316.
Esterling, B. A., L’Abate, L., Murray, E. J., & Pennebaker, J. W. (1999). Empirical foundations for writing in prevention and psychotherapy: Mental and physical health outcomes. Clinical psychology Review19, 79-96.
Evren, C., Cagil, D., Ulku, M., Ozcetinkaya, S., Gokalp, P., Cetin, T., et al. (2012). Relationship between defense styles, alexithymia, and personality in alcohol-dependent inpatients. Comprehensive psychiatry53, 860-867.
Fivush, R., Marin, K., Crawford, M., Reynolds, M., & Brewin, C. R. (2007). Children's narratives and well-being. Cognition and Emotion21, 1414-1434.
Günther, V., Matthes, A., Kersting, A., Egloff, B., & Suslow, T. (2016). Alexithymia and the implicit self-concept of extraversion in women. Personality and Individual Differences, 88, 21-25.
Huang, H. Y. (2016). Examining the beneficial effects of individual's self-disclosure on the social network site. Computers in Human Behavior, 57, 122-132.
Kaplan, M. J., Dwiedi, A. K., Privitera, M. D., Isaacs, K., Hughes, C., & Bowman, M. (2013). Comparisons of childhood trauma, alexithymia, and defensive styles in patients with psychogenic non-epileptic seizures vs. epilepsy: implications for the etiology of conversion disorder. Journal of psychosomatic Research75, 142-146.
Kross, E., Duckworth, A., Ayduk, O., Tsukayama, E., & Mischel, W. (2011). The effect of self-distancing on adaptive versus maladaptive self-reflection in children. Emotion11, 1032-1039.
Lane, J. D., & Wegner, D. M. (1995). The cognitive consequences of secrecy. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 237-253.
Lane, R. D., Quinlan, D. M., Schwartz, G. E., Walker, P. A., & Zeitlin, S. B. (1990). The levels of emotional awareness scale: A cognitive-developmental measure of emotion. Journal of Personality Assessment, 55, 124-134.
Laurenceau, J. P., & Kleinman, B. M. (2006). Intimacy in personal relationships. The Cambridge handbook of personal relationships, 637-653.
Lepore, S. J., Greenberg, M. A., Bruno, M., & Smyth, J. M. (2002). Expressive writing and health: Self-regulation of emotion-related experience, physiology, and behavior. The writing cure: How expressive writing promotes health and emotional well-being (pp. 99-117). Washington, DC, US: American Psychological Association.
Loas, G., Baelde, O., & Verrier, A. (2015). Relationship between alexithymia and dependent personality disorder: A dimensional analysis. Psychiatry Research, 225, 484-488.
Lumley, M. A., & Norman, S. (1996). Alexithymia and health care utilization. Psychosomatic Medicine, 58, 197-202.
Lumley, M. A., & Provenzano, K. M. (2003). Stress management through written emotional disclosure  improves academic performance among college students with physical symptoms. Journal of Educational Psychology95, 641-649.
Moreno, M. A., Jelenchick, L. A., Egan, K. G., Cox, E., Young, H., Gannon, K. E., et al. (2011). Feeling bad on Facebook: Depression disclosures by college students on a social networking site. Depression and anxiety, 28, 447-455.
Niederhoffer, K. G., & Pennebaker, J. W. (2009). Sharing one's story: On the benefits of writing or talking about emotional experience. Oxford handbook of positive psychology, 2nd ed., (pp. 621-632). New York, NY, US: Oxford University Press.
Ogrodniczuk, J. S., Piper, W. E., & Joyce, A. S. (2011). Effect of alexithymia on the process and outcome of psychotherapy: a programmatic review. Psychiatry Research190, 43-48.
Palmer, B. R., Gignac, G., Manocha, R., & Syough, C. (2004). A psychometric evaluation of the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test Version 2.0. Intelligence, 33, 285-305.
Pandey, R., Mandal, M. K., Taylor, G. J., & Parker, J. D. A. (1996). Cross-cultural alexithymia: development and validation of a Hindi translation of the 20-item Toronto Alexithymia Scale. Journal of Clinical Psychology, 52, 173-176.
Parker, J. D., Taylor, G. J., & Bagby, R. M. (1998). Alexithymia: relationship with ego defense and coping styles. Comprehensive psychiatry39, 91-98.
Parker, J. D. A., Taylor, G. J., & Bagby, R. M. (2001). The relationship between emotional intelligence and alexithymia. Personality and Individual Differences, 30, 107-115.
Parker, J. D. A., Taylor, G. J., & Bagby, R. M. (2003). The 20-item Toronto Alexithymia Scale: III reliability and factorial validity in a community population. Journal of Psychosomatic Research, 55, 269-275.
Pennebaker, J. W. (2004). Theories, therapies, and taxpayers: On the complexities of the expressive writing paradigm. Clinical Psychology: Science and Practice11, 138-142.
Pennebaker, J. W., & Chung, C. K. (2007). Expressive writing and its links to mental and physical health. IN H. S. Friedman (ED). Oxford handbook of health psychology: NEW York, NY: Oxford University press.
Pennebaker, J. W., & Chung, C. K. (2011). Expressive writing: Connections to physical and mental health. Oxford handbook of health psychology, 417-437.
Pennebaker, J. W., & Seagal, J. D. (1999). Forming a story: The health benefits of narrative. Journal of clinical psychology55, 1243-1254.
Petrie, K. J., Booth, R. J., & Davison, K. P. (1995). Repression, disclosure, and immune function: Recent findings and methodological issues. Emotion, disclosure, & health (pp. 223-237). Washington, DC, US: American Psychological Association
Porcelli, P., Guidi, J., Sirri, L., Grandi, S., Grassi, L., Ottolini, F., et al. (2013). Alexithymia in the medically ill. Analysis of 1190 patients in gastroenterology, cardiology, oncology and dermatology. General Hospital psychiatry, 35, 521-527.
Ridings, L. E., & Lutz-Zois, C. J. (2014). Emotional dysregulation and borderline personality disorder: Explaining the link between secondary psychopathy and alexithymia. Personality and Individual Differences, 57, 14-19.
Rufer, M., Bamert, T., Klaghofer, R., Moritz, S., Schilling, L., & Weidt, S. (2014). Trichotillomania and emotion regulation: Is symptom severity related to alexithymia?. Psychiatry research, 218, 161-165.
Sarno, I., Madeddu, F., & Gratz, K. L. (2010). Self-injury, psychiatric symptoms, and defense mechanisms: findings in an Italian nonclinical sample. European psychiatry25, 136-145.
Sloan, D. M., Marx, B. P., & Greenberg, E. M. (2011). A test of written emotional disclosure as an intervention for posttraumatic stress disorder. Beavior Research and Therapy, 49, 299-304.
Smyth, J. M. (1998). Written emotional expression: effect sizes, outcome types, and moderating variables. Journal of consulting and clinical psychology, 66, 174.
Stasiewicz, P. R., Bradizza, C. M., Gudleski, G. D., Coffey, S. F., Schlauch, R. C., Bailey, S. T., et al. (2012). The relationship of alexithymia to emotional dysregulation within an alcohol dependent treatment sample. Addictive behaviors37, 469-476.
Taylor, G. J., & Bagby, R. M. (2013). Psychoanalysis and Empirical Research The Example of Alexithymia. Journal of the American Psychoanalytic Association, 61, 99-133.
Traue,H. C., Kesser, H., Deighton, M. (2016). Emotional Inhibition. Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior: Handbook of Stress Series (pp. 233-240).  London, England:  Academic Press.
Vaillant, G. E. (2000). Adaptive mental mechanisms: Their role in a positive psychology. American Psychologist55, 89-98.
Vine, V., & Aldao, A. (2014). Impaired emotional clarity and psychopathology: A transdiagnostic deficit with symptom-specific pathways through emotion regulation. Journal of Social and Clinical Psychology33, 319-342.