تدوین و اثربخشی برنامه آموزش خودمدیریتی با تاکید بر مولفه‌های هشیاری و انتخاب بر جوانان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی و عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دوره جوانی بعنوان یک دوره پراهمیت در زندگی انسان و زمان تصمیم گیری‌های اساسی است و این تصمیمات عموما تاثیر بزرگی بر تمام زندگی فرد می گذارد. در این پژوهش، هدف تدوین آموزش خودمدیریتی با تاکید بر مولفه های هشیاری و انتخاب و سپس بررسی اثربخشی این برنامه بر افزایش خودمدیریتی جوانان شهر تهران است و فرض بر این است که آموزش خودمدیریتی با تاکید بر مولفه های هشیاری و انتخاب بر افزایش خودمدیریتی جامعه هدف تاثیر دارد. پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه جوانان بین 30-20 شهر تهران است و نمونه شامل 32 نفر از جوانان تهرانی بصورت نمونه‌گیری در دسترس در مناطق 1، 5، 12 و 17 است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه‌ای است که توسط پژوهشگر ساخته شده است. به منظور تحلیل داده‌ها، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. داده های پژوهش نشان داد که آموزش خودمدیریتی با تاکید بر مولفه های هشیاری و انتخاب، بر افزایش خودمدیریتی جوانان تاثیر معناداری دارد. مقدار اتا محاسبه شده نشان می دهد که 70 درصد از تغییرات نمره خودمدیریتی، مربوط به عامل آموزش می‌باشد. بنابراین می توان گفت که این برنامه می تواند در افزایش خودمدیریتی جامعه هدف موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codification and effectiveness of instructional plan of self-management with emphasis on components of consciousness and choice on young peoples.

نویسندگان [English]

  • fatemeh saidian 1
  • fariborz bagheri 2
  • mohammad reza nili ahmadabadi 3
  • hossein salimi bajestani 4
1 PhD student of Educational Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Department of Clinical and General Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Department of Educational Technology, Allameh Tabatabai University
4 Associate Professor of Department of Counseling, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Youth period is very important in life. This is a time of fundamental decision-makings. These decision-makings have deep influence on life of young peoples. In this investigation, the instructional plan of self-management with emphasis on components of consciousess and choice is codificated and then it,s effectiveness on improvement in self-management of young peoples in Tehran is studied. In this research, the assumption is that instruction of instructional plan of self-management with emphasis on components of consciousness and choice is influential on self-management of such young peoples. This research was quasi-experimental with pre-post test and control group. The statistical population of this research consisted of all young peoples between 20-30years old living in areas of 1, 5, 12 and 17 of Tehran. The sample consisted of 32 young peoples. Constructed self-management questionnaire is used in this study. Covariance test has been used for the analysis of the aggregate data. The results showed that instructional plan of self-management has a meaningful influence on the self-management and self-efficacy of young peoples. Therefore this instructional plan can be effective on increase of self-management of young people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • instructional plan
  • self-management
  • consciousness and choice
آب­نیکی، الهام؛ ابوالقاسمی، عباس؛ عباسی، معصومه؛ معزز، رقیه و جلالی، راضیه (1394). اثربخشی مداخله گروهی شناختی-رفتاری مدیریت استرس بر افزایش سرسختی و خودکنترلی زنان افسرده. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 19. ص 118-99
ابراهیم ­پورقوی، مهسا (1394). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر افسردگی و اضطراب کودکان مبتلا به سرطان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
ابوالقاسمی، عباس؛ دادفر، صدیف و بنی دوست، علیرضا (1395). اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر خودکنترلی، خودکارآمدی و تکانشوری در دانش­آموزان دارای استعداد اعتیاد. فصلنامه اعتیادپژوهی، 39. ص 44-31
اتکینسون، ریتا ال و دیگران (بی تا). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه: محمد نقی براهنی و دیگران (1394). تهران: انتشارات رشد.
احدی، حسن و جمهری، فرهاد (1391). روانشناسی رشد: جوانی، میانسالی و پیری. تهران: انتشارات پردیس.
احمدی، هدی سادات (1388). اثربخشی آموزش حل مسئله در افزایش هدفمندی عاطفه مثبت و خودکنترلی در بین نوجوانان غیر هدفمند. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
احمدی، مهرناز و پور منصوری، سعید (1394). بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران سلول داسی شکل (24 هفته پیگیری). ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13، 12. ص 1039-1049
اعظمی، یوسف؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد و چوپان، حامد (1392). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر. فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، 16. ص 69-53
اعظمی، یوسف؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد و چوپان، حامد (1393). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 30. ص 141-127
ال، جینا و موئی، مگیار (2008). فنون روانشناسی مثبت­گرا. ترجمه فرید براتی سده (1391). تهران: انتشارات رشد.
برادبری، تراویس و گریوز، جین (2005). هوش هیجانی (مهارتها و آزمونها). ترجمه مهدی گنجی (1392). نشر ساوالان.
برک، لورا (2007). روان­شناسی رشد: از نوجوانی تا پایان زندگی. ترجمه: یحیی سید محمدی (1394). تهران: نشر ارسباران.
پروچاسکا، جیمز او و نورکراس، جان سی (2007). نظریه های روان­درمانی. ترجمه یحیی سید محمدی (1395). تهران: انتشارات رشد.
تاجیک­زاده، فخری و صادقی، راضیه (1392). بررسی سبکهای کنترل هیجانی پیش بین در پرخاشگری دانشجویان دختر. فصلنامه زن و جامعه، 4، 4. ص 113-97
تقوی، زهره (1390). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم و افزایش خودکنترلی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی 7-12 ساله. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
تقی­زاده، محمداحسان؛ قربانی، طاهره و صفاری­نیا، مجید (1394). اثربخشی تکنیکهای تنظیم هیجان رفتاردرمانی دیالکتیک بر راهبردهای تنظیم هیجان با اختلالات شخصیت مرزی و اختلال سوء مصرف مواد: طرح خط پایه چندگانه. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 35. ص 64
جلیلیان، نوشین (1391). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
حسین­پور، مریم (1394). بررسی اثربخشی مهارت مثبت اندیشی بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری دانش­آموزان سال اول دبیرستان منطقه 18 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
حسینی، سید ایوب (1394). اثربخشی آموزش مهارتهای خودمدیریتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
حمیدی، شهلا (1388). تاثیر آموزش مولفه های قابلیت فردی (خودآگاهی و خودکنترلی) در کاهش اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر کامیاران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
خرمی، یحیی (1390). تاثیر برنامه خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران سکته قلبی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دهقانی فیروزآبادی، طیبه (1387). بررسی اثربخشی آموزش خودگویی­های درونی مثبت بر افزایش میزان باورهای خودکارآمدی عمومی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
رحمانی، هادی و دهقان، فاطمه (1395). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش پرخاشگری دانش­آموزان. فصلنامه تحقیقات روان سنجی کودک و نوجوان، 3. ص52
رحیم نیا، فریبرز و اسلامی، قاسم (1394). اثر خودمدیریتی روزانه بر درگیری شغلی کارکنان. فرایند مدیریت و توسعه، 28، 1.
رضائی، نورمحمد؛ دلاور، علی؛ درتاج، فریبرز؛ سعدی­پور، اسماعیل و ابراهیمی­قوام، صغری (1395). تاثیر مهارتهای مقابله ای بر خودکنترلی و خودکارآمدی امتناع از رفتارهای پرخطر (مطالعه عوامل محافظت کننده رفتارهای پرخطر نوجوانان). فصلنامه انتظام اجتماعی، 8، 3. ص 23-1
رمضان­زاده، فاطمه؛ مرادی، علیرضا و محمدخانی، شهرام (1393). اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی در کارکردهای اجرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در نوجوانان در معرض خطر. فصلنامه روانشناسی شناختی، 2، 2. ص 45-37
رییسی، زهرا؛ همتی مسلک پاک، معصومه و خلخالی، معصومه (1393). بررسی تاثیر اجرای برنامه خودمدیریتی بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس عضو انجمن ام اس ارومیه. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 12، 9. ص 841-833
سالمی، صفورا (1395). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر تروما بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده. فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 23. ص65
سانتراک، جان دبلیو (2003). زمینه روان­شناسی. ترجمه مهرداد فیروز بخت (1383). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
ستیر، ویرجینیا (2004). آدم سازی در روانشناسی خانواده. ترجمه بهروز بیرشک (1383). تهران: انتشارات جوانه رشد.
سعیدیان، فاطمه و نیلی، محمدرضا (1390). بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و خودپنداره مثبت زنان سرپرست خانوار. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی، 5، 1. ص 115-91
سلیگمن (1996)، مارتین. کودک خوش­بین. ترجمه فروزنده داورپناه (1394). تهران: انتشارات رشد.
سلیمانی، سمیرا (1393). نقش خودآگاهی و تنظیم هیجان در کنترل اضطراب دانشجویان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، 5، 20. ص 65-51
سمیاریان، کوثر (1388). تاثیر آموزش خودکنترلی بر سهل­انگاری و خودنظم دهی تحصیلی نوجوانان دختر شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. 
شصت فولادی، مهتاب و منشئی، غلامرضا (1394). تاثیر آموزش تنظیم هیجان به شیوه گروهی بر استرس زنان مبتلا به سرطان سینه شهر اصفهان. فصلنامه دانش پژوهی در روانشناسی کاربردی، 62. ص 22-14
شولتز، دوان (1983). روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم. ترجمه گیتی خوشدل (1393). تهران: نشر البرز.
شولتز، دوان و شولتز، سیدنی الن (1998). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی (1392). تهران: موسسه نشر دانش.
شیلینگ، لوئیس (بی تا). نظریه های مشاوره. ترجمه سیده خدیجه آرین (1391). تهران: نشر اطلاعات.
صبحی فراملکی، ناصر؛ پرزور، پرویز؛ آقاجانی، سیف­ا.. و نریمانی، محمد (1394). اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان بر کاهش نشانه های استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 9. ص 13-5
صدری دمیرچی، اسماعیل؛ اسدی شیشه­گران، سارا و اسماعیلی قاضی ولویی، فریبا (1395). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تنظیم شناختی هیجان، احساس تنهایی و صمیمیت اجتماعی زنان دارای همسر معتاد. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 5، 17. ص 46-37
صفری، فروزان (1394). تاثیر خودمدیریتی روزانه بر منابع شغلی و درگیری شغلی کارکنان مورد مطالعه کنارکنان بیمارستانهای فیروزگر و ساسان استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
صفری دهخوارقانی، نسرین (1388). مقایسه اثربخشی شیوه کنترل تکانه پرکینسون و آموزش خودکنترلی بر کاهش تکانشگری نوجوانان دختر تهرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
عرب­زاده، مهدی (1395). تاثیر رواندرمانی مثبت نگر بر توانایی­های خودمدیریتی سالمندان. فصلنامه سلامت و مراقبت. 18، 3. ص 228-236
غیاثی، سیده الهه؛ طباطبایی، تکتم سادات و نصری، مریم (1395). اثر آموزش مثبت  اندیشی بر تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی. مجله علمی پژوهان، 14، 4. ص 37-27
فاتحی­زاده، مریم و ملکی­ها، مرضیه (1390). بررسی اثربخشی زوج­درمانی به شیوه "آموزش خودتنظیمی" بر سلامت روان زوجین شاهد و ایثارگر اصفهان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، 2، 6. ص 77-66.
قربانی، طاهره؛ محمدخانی، شهرام و صرامی، غلامرضا (1390). مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری مبتنی بر مهارتهای مقابله ای و نگه دارنده درمان با متادون در بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و پیشگیری از عود. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 17. ص 59
قیاسوند، مژده و قربانی، مریم (1394). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان در بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و کنترل قند خون مبتلایان به دیابت نوع دو. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 82. ص 307-299
کار، آلان (بی­تا). روان­شناسی مثبت. ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند (1393). تهران: انتشارات سخن.
کاربخش راوری، مطهره (1395). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان در کنترل خشم و سبکهای مقابله­ای دختران ابتدایی مدارس شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
کاوه، منیژه (1388). تدوین برنامه افزایش تاب­آوری در برابر استرس و تاثیر آموزش آن بر مولفه های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم­توان ذهنی خفیف. پایان نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.
کریمی، فریبا و دلاور، زهرا (1394). تاثیر آموزش مدیریت زمان بر خودراهبری در یادگیری دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 47. ص 167-158
کریمی ولدانی، مهرناز (1389). بررسی تاثیر برنامه خودمدیریتی بر وضعیت خودمدیریتی و سلامت عمومی بیماران تحت همودیالیز عضو بنیاد امور بیماریهای خاص. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
کوری، جرالد (1995). نظریه­ها و تمرین­های مشاوره گروهی انسان­گرا. ترجمه کتایون دانشوریان (1385). تهران: انتشارات پرشکوه.
کویلیام، سوزان (2003). مثبت اندیشی و مثبت گرایی کاربردی. ترجمه فرید براتی سده و افسانه صادقی (1395). تهران: انتشارات جوانه رشد.
گلاسر، ویلیام (1998). تئوری انتخاب. ترجمه علی صاحبی (1392). تهران انتشارات سایه سخن.
لطف آبادی، حسین (1394). روانشناسی رشد: نوجوانی، جوانی و بزرگسالی. تهران: انتشارات سمت.
لیدر، دیرک (2004). هویت شخصی و اجتماعی (شناخت خویش). ترجمه معصومه اسماعیلی (1389). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
محبوبی، طاهر (1394). تاثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور. دو فصلنامه شناخت اجتماعی، 8. ص 136-124
مرادی، علی (1395). اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر تکانشگری افراد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
مرادی کیا، حامد؛ ارجمندنیا، علی­اکبر و غباری بناب، باقر (1395). بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی مادران دانش­آموزان کم­توان ذهنی. نشریه پرستاری کودکان، 3، 1. ص 60-51
مطهری، سجاد (1393). اثربخشی رواندرمانی شناختی دیدگاه مایکل فریش در پیشگیری از عود و بهبود دشواری در تنظیم هیجان معتادان تحت درمان نگه­دارنده متادون. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
مک­کی، ماتیو و فنینگ، پاتریک (2009). رشد و افزایش عزت نفس. ترجمه مهرناز شهرآرای (1395). تهران: نشر آسیم.
ملکی مجد، مهسا (1395). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تکانشگری و عاطفه مثبت و منفی نوجوانان بزهکار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
موتابی، فرشته و فتی، لیلا (1386). آموزش مهارتهای زندگی (مدیریت استرس و مقابله های سازگارانه). تهران: دفتر امور زنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
موسوی، اسماعیل؛ نجیمی گشتاسب، امید و علیزاده چهار برج، طاهر (1394). تاثیر آموزش مبتنی بر تنظیم هیجان بر خستگی و سبکهای مقابله ای مادران دارای کودکان بیش فعال و نقص توجه. فصلنامه نسیم تندرستی، 3، 4. ص 10-1
ناصری، حسین (1386). مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان. تهران: معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
نریمانی، محمد (1391). اثربخشی روشهای آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر عاطفه و خلق جانبازان شیمیایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 15، 2. ص 107
نی، رابرت (2004). غلبه بر خشم. ترجمه مرجان فرجی (1394). تهران: انتشارات رشد.
وشانی، حمیدرضا؛ شیر دل زاده، سارا؛ قائمی، نصرت و کریمی مونقی، حسین (1390). تاثیر آموزش حل مسئله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 62. ص288
هوایی، آزاده؛ کاظمی، حمید؛ حبیب­اللهی، اعظم و ایزدیخواه، زهرا (1395). اثربخشی مداخله تنظیم هیجان بر میزان تحمل پریشانی و مشکلات تنظیم هیجان در زنان مبتلا به سردرد تنشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 123. ص 851-840
یزدانی، شهربانو (1392). بررسی تاثیر آموزش خودکنترلی بر پرخاشگری نوجوانان و استرس والدین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Albieri, E., Visani, D., Offidani, E., Ottolini, F. & Ruini, C. (2009). Well-being therapy in children with emotional and behavioral disturbances: a pilot investigation. PsychotherPsychosom, 78, 6. 387-90.
Allison, S., Troy, A. S. & Mauss, T. B. (2011). Resillience in the face of stress: emotion regulation as a protective factor. Resillience and Mental Health: Challenges across the lifespan, ed. Steven M, 30-44.
Baumeister, R. & Vohs, K. D. (2004). Handbook of Self-Regulation:  research, theory and applications. New York: The Guilford Press.
Beyrami, M. H., Bakhshipour Roodsari, A. Mahmood Aliloo, M. & Eghbali, A. (2014). Comparison of the effectiveness of emotion regulation training and mindfulness based cognitive therapy in psychological distress and cognitive emotion regulation strategies in mothers of children with mental retardation. psycho, 9(33). 44-59.
Brans, K., Koval, P., Verduyn, P., Lim, Y. L. & Kuppens, P. (2013). The regulation of negative and  positive affect in daily life. American Psychological Association; 11 (1): 62-75.  
Chan, D. K. (2008). Moral Psychology Today: Essays on Values, Rational Choice and the Will. Springer. U.S. A.
Cramm J. M., Hartgerink J. M., Vreede P. L., Bakker T. J., Steyerberg E. W., Mackenbach J. P., Niebor A. P. (2012) The relationship between older adults self management abilities, well-being and depression. Original investigation. 9 (3): 353-360
-Dreer, L.E. Elliott, T.R. Fletcher, D.C. & Swanson, M. (2005). Social problem solving. Abilities and psychological adjustment of person in low vision rehabilitation. Journal of Rehabilitation Psychology, 50: 232-238.
Ehret, A. M. , Kowlsky, J. Rief, W. , Hiller, W. & Berking, M. (2014). Reducing symptomw of major depressive disorder through a systematic training of general emotion regulation skills: Protocol of a randomized controlled trial. BMC psychiatry. 14(1): 2-9
Esmaeilli, L., Aghaei, A., Abedi, M. R., Esmaeili, M. & Aghaei, M. (2012). The efficacy of emotional regulation on the aggression of epileptic girls (14-18) in Isfahan. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46: 2183-2187.
Farrel, C. A. (2007). Impact of a self-management package on the math fluency of students with disabilities during independent practice [phD Thesis]. Hawai; University of Hawaii.
Fletcher, J. K. and Kaufer, K. (2003). Shared leadership; paradox and possibility. In: Pearce CL, Conger JA, Editors. Shared leadership: reframing the hows and whys of leadership. California: Sage Publications.
Garnfski, N., Rieffe, C., Jellesma, F., Terwogt, M. M. & Kraaij, V. (2007). Cognitive emotion regulation strategies and emotional problems in 9-11-year-old children: the development of an instrument. Eur Child Adolescence Psychiatry, 16 (1): 1-9.
Ghorbani, N. Bing, M. N., Watson, P. J., Davison, H. K. & Lebreton, D. L. (2003). Two Facts of Self-Knowledge: Cross-cultural development of measures in Iran and United State. Genetic, Social and General Psychology Monographs. 129 (3), 238-269.
Kim, H. Y. & Page, T. (2013). Emotional Bonds with Parents, Emotion Regulation, and School-Related Behavior Problems among Elementary School Truants. Journal of abnormal psychology; 22(6): 869-78.
Leahy, R. L., Tirch, D. & Napolitano, L. A. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner,s guide. New York: Guilford Press.  
Lane, K., Graham, S., Harris, K. and Weisenbach, J. (2006). Teaching writing strategies to young students struggling with writing and at risk for behavioral disorders. Self-regulated strategy development. Teaching Exceptional Children; 39(1): 60-64.
Manz, C. C. and Neck, C. P. (2004). Mastering Self-Leadership: Empowering yourself for personal excellence. 3 ed. New York: Pearson/Prentice Hall.
McGowan P. (2005). Self management new perspectives. Proceedings of the International Conference on Patient Self Management Education. Sep 12-14; Victoria, BC, Canada.
Muesseler, J. (2008). Allgemeine Psychologie. Spektrum Verlag.
Murphy, S. E. & Ensher, E. A. (2001). The Role of Mentoring Support and Self-Management Stragegies on Reported Career Outcomes. Journal of Career Development; 27 (4): 229-246.
Musekamp G., Bengel J., Schuler M., and Faller H. (2015). Improved self management skills predict improvements in quality of life and depression in patients with chronic disorders. In site: www. Science direct. Com/science/article/pii/so738399116301446.
Neck, C. P. & Manz, C. C. (2013). Mastering Self-Leadership: Empowering Yourself for Personal Excellence. 6th ed. Upper Saddle River: Pearson Education.
Ning J. z., Wan T. H., Louis W. A., Rossiter F., et al. (2010). Evaluation of chronic diseas management on outcome and cost care for medial beneficiaries. Health policy; 86 (12): 345-354.
Prussia, G. E., Anderson, J. S. and Manz, C. C. (1998). Self-Leadership and Performance Outcomes. The mediating influence of self-efficacy. Journal of Organizational Behavior, Vol. 19.
Sarafino, E. P. (2011). Selfmanagement. Wiley. U.S.A.
Singh, N. N., Lancioni, G. E., Winton, A. S. W., Adkins, A. D., et. al. (2007). Individuals with mental illness can control their aggressive behavior through mindfulness training. Behavior Modification, 31(3): 313-328.
Stan, C. & Beldean, I. G. (2014). The development of social and emotional skills of students-ways to reduce the trequency of bullying-type events. Procedia Social and Behavioral Sciences, 114: 735-743.
Tull, M.T., Medaglia, E. & Roemer, L. (2005). An investigation of the construct validity of the 20-item Toronto Alexithymia Scale through the use of a verbalization task. Journal of Psychosomatic Research, 59(2): 77-84.
Wilkowski, B.M. & Robinson, M.D. (2008). Clear heads are cool heads: Emotional clarity and the down-regulation of antisocial affect. Cognition and Emotion, 22(2): 308-326.