تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران بر اساس سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیارگروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

5 دانشیار گروه روان سنجی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران مبتنی بر سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلا به اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس- اجبار بود. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی-پیش‌بینی است. جامعه آماری از سه گروه مادران، دارای کودک مبتلا به اختلال‌های اضطراب جدایی، مبتلا به اختلالOCD، و عادی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه یک شهر تهران تشکیل شده است. در پژوهش حاضر از روش نمونه‌گیری در دسترس و حجم نمونه 450 نفر (150 نفر برای هر گروه) بود. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه های ابعاد و سبک های فرزندپروری (PSDQ)، روابط موضوعی بل، دلبستگی بزرگسالی (فینی و نولر، 1994) و مصاحبه بالینی ساختاریافته (SCID) بود. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها برای پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تأییدی و برای ازمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری (SEM ) به کار بسته شد. یافته ها نشان داد که که شاخص های CV-red که کیفیت ساختاری مدل را نشان می دهد، برای تمام متغیرهای وابسته مثبت شده است که نشان دهنده کیفیت مناسب مدل است. همچنین مقادیر AVE نیز نشان دهنده روایی تشخیصی خوب سازه های مدل است. شاخص GOF نیز 696/0 بدست آمده است که با توجه به ملاک وتزلو و همکاران (2009) نشان می دهد قدرت پیش بینی کلی مدل ساختاری زیاد است و مدل آزمون شده در پیش بینی متغیرهای مکنون درون زا موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a structural model of maternal parenting style based on attachment styles and the quality of their thematic relationships among mothers with normal children and those with separation anxiety disorders and obsessive-compulsiveness

نویسندگان [English]

  • sodabeh Mirsadeghi 1
  • Faramarz Sohrabi 2
  • Hossein Skandari 3
  • Ahmad Borjali 4
  • Norali farrokhه 5
1 PhD student, Department of psychology, Alla meh tabatabaei university
2 Prof, Department of psychology, Alla meh tabatabaei university
3 Department of psychology, Alla meh tabatabaei university
4 Department of psychology, Alla meh tabatabaei university
5 Dep of Psychology,Allameh Tabatabei Uni
چکیده [English]

This research is descriptive and cor relational - predictive. The population of the three groups of mothers of children with separation anxiety disorder, disorder OCD, and non-consulting centers of Tehran has been formed. In this study, sampling method and sample size of 450 patients (150 per group). Tools of study sizes and styles (Psdq), Bell Object Relations adult attachment (Finney and Nvlr, 1994) and the Structured Clinical Interview (SCID), respectively. Analysis and data for questionnaires confirmatory factor analysis to test the hypothesis of a structural equation model (SEM) were used. The results showed that CV-red indicator shows that the quality of the model, for all the dependent variables is positive, indicating a good quality model. AVE also represents good values ​​as well as diagnostic validity of the model structures.According to the criteria Wetzelu and et al (2009) show overall structural model is able to predict and test the predictions of endogenous latent variables has been successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting style
  • attachment styles
  • the quality of object relations
  • separation anxiety disorder
  • obsessive-compulsion
          امیری، رضا (1390). بررسی اعتبار و پایایی آزمون روابط موضوعی و واقعیت آزمایی بِل (BORRTI) روی دانشجویان دانشگاه هنر. طرح پژوهشی. دانشگاه هنر
         اسماعیلی فر، ندا (1390).  سبک های فرزند پروری دانش آموزان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی، جنسیت و سن آنان از دید روانشناسی اجتماعی . فصلنامه‏ی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، سال هشتم، شماره 3، ص 20-40.
         بشارت، محمد علی (1385). بررسی رابطه‏ی سبک فرزند پروری و پرخاشگری دانش آموزان. فصلنامه‏ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سال سی و چهارم، شماره 1، ص 11-25.
بشارت، محمدعلی؛ طاهری، مریم؛  لواسانی، مسعود (1395). مقایسه کمالگرایی، استحکام من، خشم و نشخوار خشم در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواس فکری- عملی. فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال هفتم، شمارة ،62تابستان 1395 ،صص 87-115
       براتی،محمد (1385). هنجاریابی مقیاس های استاندارادشده در حوزه سبک های فرزند پروری در شهر شیراز، پایان نامه‏ی کارشناسی ارشد. دانشکده‏ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
  ثنایی ذاکر، محمد باقر ( 1384). استانداردسازی آزمون های روانی،تهران،انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
  سنت کلر ،مایکل (2011). درآمدی بر روابط موضوعی، ترجمه علیرضا طهماسب و حامد علی اقایی(1391).تهران نشر نی
       قمری گیوی، حسین؛ رضایی، هاجر؛ محمدی پور، نعمت؛ پیله رود، مقصود (1391). مقایسه اثربخشی مدل شناختی ویتال و توقف فکر، در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال سوم، شماره ،9بهار 91. 69-86
       قربانی،آزاد؛ امانی،احمد (1394). تبیین مدل نظری برای سبکهای فرزند پروری، سبکهای دلبستگی و خودمتمایزسازی زوجین. فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال ششم، شمارة ،21بهار 1394، 67-87
         هاشمی، لیلا (1388). بررسی رابطه بین شیوه‏هایفرزندپروری والدین با وابستگی براساس نظریه ایماگو در میان دانش‏آموزاندبیرستان‏های دخترانه شهر اصفهان، پایان‏نامه کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه اصفهان.
Anderlip.S (2011). Interaction between child and parent temperament and child behavior problems, Comprehensive psychiatry, 47, pp. 414-415.
Baumrind, D (1982). Current patterns of parental authority, Developmental Psychology Monographs, 4, 1-103.
Baumrind, D (1991). The Influence of parenting style on adolescent competence and substance Use. Journal of Early Adolescence, 11(1): 56-95.
Byng-Hall, P. R (2011). Romantic love conceptualized as an attachment. Journal of personality and social psychology, 52: 511-524.
Bell, M. D, Billington, R. J. and Becker, B.R (1986). A scale for the assessment ofobject relations: reliability, validity, and factorial invariance. Journal of Clinical Psychology 42, 733-741.
Bell, M. D (1995). Bell Object Relations and Reality Testing Inventory (BORRTI): Manual.Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
Barlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 43-50.
Bogels, S., van Oosten, A., Muris, P., & Smulders, D (2001). Familial correlates of social anxiety in children and adolescents. Behavior Research and Therapy, 39, 273-287.
Byng-Hall, J (2001). Attachment as a base for family and couple therapy. Child Psychology and Psychiatry Review, 6, 31-36.
Chorpita, B. F., & Barlow, D. H (1998). The development of anxiety: The role of control in the early environment. Psychological Bulletin, 124, 3-21.
Daglass, M. S (2010). Perceived parental rearing style and training style: Relation to symptom dimension. Psychiatry Research, 127, 267-278.
Feeney, J., Passmore, N., & Peterson, C (2012). Adoption, attachment, and relationship concerns: A study of adult adoptees. Personal Relationships, 14, 129-147.
Fombonne, E(1998). Increased rate of psychosocial disorder in yourh. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 248, 14-21.
Jones, D (2006). Socialization and developmental change, Child Development, 55, 317-328.
Jonse,D (2009 ).College drinking behaviors: Mediational links between parenting styles parental bonds depression and alcohol problems, Psychology of addictive behaviors, 21, 3, pp. 297-298.
Her, C, R (2008). Romantic love conceptualized as an attachment. Journal of personality and social psychology, 52: 511-524..
Hamilton, C. E (2000). Continuity and discontinuity of attachment from infancy through adolescence. Child Development, 71, 690-694.
Herr, C. R (2008). The relationship between college students' retrospective accounts of parenting styles and self-reported adult attachment styles. Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.
Hoffman, M, A. Levy-Shiff, R., Sohlberg, S., & Zarizki, J (1999). The impact of stress and coping: developmental changes in the transition to adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 21, 451-469.
Gimpell , l & Halland, Y (2010). Association between parenting and child behavior problems
among Latino mothers and children. Unpublished Master Thesis, University of Maryland, Maryland.Disabilities. The Internet Journal of Mental Health,1(2): 48-61.
Kendall PC, A (2014). Clinical Characteristics of anxiety disorderes youth. Journol of Anxiety Disorders; 24: 360-365.
Kendall, S. E (2014). Anxiety in a neglected population: prevalence of anxiety in preadolescent Children. Clinical Psychology Review, 26, 817-33.
Kim-Cohen, J., Moffitt, T., Caspi, A., & Taylor, A (2004). Genetic and environmental processes in young children’s resilience and vulnerability to socioeconomic deprivation. Child Development, 75, 651- 668.
     Lewinsohn PM, Holm-Denoma JM, Small JW, Seeley JR, Joiner T (2013). Separation anxiety disorderin childhood as a risk factor for future mentalillness. J of Acad Child Adolesc Psychiatry;47(5): 549-556.
 Merten,G.D (2014).Obsessive compulsive disorder, Assessment and Therapy. New York andHove:Taylor & Francis Group.
McCarthy,P and Taylor, K (2015). Child- parent relationship therapy for adoptive families. Fam j, 20 (4):419-426.
Merten, G. D (2014). Obsessive compulsive disorder, Assessment and Therapy. New York and Hove: Taylor & Francis Group.
Mickolincer, Ng KM, Shawer, L ( 2011). The Link between Parental Bonding and Adult Attachment in Chinese Graduate Students: Gender Differences. The Family Journal.; 18(4): 386-394
Obe, G. Morris, R. Shaver, N. (2014). Psychosocial vulnerability from adolescence to adulthood: A prospective study of attachment style differences in relationship with functioning and partner choice. J Pers, 7(6) 965-1007.
Obegi, J. h., Morrison, T. L., & Shaver, P. R (2004). Exploring intergenerational transmission of attachment style in young female adults and their mothers. Journal of Social and Personal Relationships, 21(5), 625-638.
Pasold, T. L (2006). Understanding the transgenerational cycle of parenting: The role of past parenting experiences and emotional functioning. Retrieved from Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.
  paterson, M. T (2014). Defining borderline patients: An overview. American Journal of Psychiatry, 132, 1-10.
Perris,A. Arindell,,J & Eisemann, P (2014). Attachment and autonomy as predictors of the development of social skills and delinquency during mid-adolescence. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 70(1): 56-66
Purvis, L. Cross, F & Sunshine, Y (2007). Association between parenting and child behavior problems among Latino mothers and children. Unpublished Master Thesis, University of Maryland, Maryland. Disabilities. The Internet Journal of Mental Health 1(2): 48-61.
Roye, S.S (2014). "Assessment of Separation Anxiety Disorder: A Review of Evidence–Based Approaches, Child and Adolescent". Social Work Journal.(4)19-50. 
Sternberg , J, R (2007). An investigation of maternal personality styles and subjective well-being, personality and individual differences, 44, p. 588.
Sidney, R & Allen, M (2010). An assessment of the clinical utility of the Bell Object Relations-Reality Testing Inventory. California School of Professional Psychology, Fresno.
Sternberg, J, R (2011). A review of the relationship among parenting practices, parenting style, and adolescent school achievement. Educational Psychology Review, 17, 120-146.
Simpson J, A (2003).Influence of attachment style on romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology 2003; 59: 971.980
Sentckeler, M (2011). Bell Object Relations and Reality Testing Inventory,  Bibliography.
Scharfe, E., & Bartholomew, K (2010). Reliability and stability of adult attachment patterns. Personal Relationships, 23-43.
Strodel, E., & Noller, P (2003). The relationship of adult attchment dimensions to depression and agoraphobia. Personal Relationships, 171-185.
Wolfradt, B. Hempel, S & Miles, M (2013). Handbook on parenting: children and parenting. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Publishers.
Wayt, E. & Wein, J. A (2015). Socialization in the context of the family:Parent-child interaction. In handbook of child psychology. Vol 4. Socialization, personality, and social development, Hetherington EM (ed). 1-110.
Weis, p (2006). Joint in adulthood structure, dynamics, and change; the guilford press,newyork .
Zang, R. B (2011). An investigation of maternal personality styles and subjective well-being, personality and individual differences, 44, p. 589.
 Zang, R. B & Schwarz, J. C (2011). The relationship between parenting types and older adolescents' personality, academic achievement, adjustment, and substance use, Child Development, 67, 2101-2114.