نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسۀ کیفیت خواب، شیوه­های حل مسئله و سرسختی روانشناختی در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری انجام گرفت. روش پژوهش علی- مقایسه­ای بود. جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل دادند. از میان این جامعة آماری 30 نفر آزمودنی به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب و 30 نفر از دانشجویان غیرسیگاری نیز با آنان همتاسازی شدند. داده­های پژوهشی به کمک پرسشنامۀ کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)، شیوه­های حل مسئله (PSS) کسیدی و لانگ و سرسختی روانشناختی کیامرثی و همکاران جمع­آوری وبا استفاده ازآزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا)  تحلیل شد. نتایج نشان داد متغیر کیفیت خواب در افراد سیگاری، به طور معنادار بیشتر از افراد غیرسیگاری بود (01/0>p). در متغیر حل مسأله و مؤلفه‌های سبک خلاقیت، اعتماد در حل مسأله و سبک گرایش افراد غیرسیگاری به طور معنادار بیشتر از افراد سیگاری بود. همچنین در مؤلفه‌های درماندگی در حل مساله، مهارگری در حل مسأله و سبک اجتناب افراد سیگاری به طور معنادار بیشتر از افراد غیرسیگاری بود (01/0>p). بعلاوه متغیر سرسختی در افراد سیگاری، به طور معنادار کمتر از افراد غیرسیگاری بود (01/0>p). پس می‌توان اهمیت توجه در این حیطه را درک و کمک به بهبود کیفیت زندگی این قشر از جامعه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compare the Sleep Quality, Problem-Solving Strategies and Psychological Hardiness in students

نویسندگان [English]

  • h h 1
  • Sajjad Almardani Someeh 1
  • m e 2

چکیده [English]

The aim of the present study was to compare the Sleep Quality, Problem-Solving Strategies and Psychological Hardiness in smokers and nonsmokers students. The study was a causal comparative research. Statistical population included all university of Mohaghagh Ardabili mail students in 2017 (1395s.c.). 30people were selected through cluster sampling and 30 no smokers participants were matched with them. Data were collected with the Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire, Problem-Solving Strategies Cassidy & Long and Psychological Hardiness kiamarsi & et al. Data were analyzed through multivariate analysis of variance (MANOVA). Analysis of data showed sleep quality variables in smokers than non-smokers was significantly higher (01/0 p). Variable elements of style in general and problem solving, creativity, confidence, style trends in problem solving and non-smokers was significantly higher in smokers. Also in the components of helplessness in solving the problem, control of problem solving and avoiding light smokers was significantly higher than non-smokers (01/0 p). In addition tenacity variables in smokers than non-smokers was significantly lower (01/0> p). So you can understand the importance of respect in this sphere and help to improve the quality of life of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleep Quality
  • Problem-Solving Strategies
  • Psychological hardiness
  • Cigarette smoker
آقاجانی، احمد (1390)، آموزش مهارت حل مسأله به کودکان، فصلنامه کودک، نوجوان و رسانه، 2-1 (1)، 80-99.
باباپور خیرالدین، جلیل؛ رسول­زاده طباطبایی، سیدکاظم؛ اژه­ای، جواد؛ فتحی آشتیانی، علی (1382). بررسی رابطۀ بین شیوه­های حل مسأله و سلامت روانشناختی دانشجویان. مجلۀ روانشناسی، 7(1)، 16-3.
بخشی­پور رودسری، عباس؛ محمودعلیلو، مجید؛ ایرانی، سیدسجاد(1387). مقایسۀ ویژگی­ها و اختلال­های شخصیت و راهبردهای مقابله­ای معتادان خودمعرف و گروه بهنجار. مجلۀ روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14(3)، 297-289.
سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام؛ صحراگرد، نرگس (1386). تاب­آوری، سلامت روان و رضایت از زندگی. مجلۀ روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 3 (13)، 295-290.
حاتمی­فرد، سیروس؛ موسوی کافی، سعید (1390). اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله و مهارت ابراز وجود والدین بر میزان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان. مجلۀ فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7 (2)، 73-67.
خوشکام، زهرا؛ ملک پور، مختار؛ مولوی، حسین (1378)، اثربخشی آموزش حل مسألۀ گروه بر مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان با آسیب بینایی، پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی، 156 (8)، 2-141.
سازمان جهانی بهداشت(1993).برنامۀ آموزش مهارت‌های زندگی، ترجمه و اقتباس ربابه نوری قاسم آبادی و پروانه محمدخانی(1379)، تهران، سازمان بهزیستی کشور.
سیف، علی اکبر (1386)، روانشناسی پرورشی نوین در روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران: نشر دوران.
قدسی، حسن؛ مختاری لاکه، نسرین؛ اسیری، شهلا؛ کاظم نژاد، احسان (1391). شیوع مصرف سیگار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پسر. مجلۀ‏پرستاری و مامایی جامع نگر. ۲۲ (۱)، 43-38.
کیامرثی، آذر؛ نجاریان، بهمن؛ مهرابی­زاده هنرمند، مهناز (1377). ساخت واعتباریابی مقیاسی برای سنجش سرسختی روانشناختی. مجلۀ علوم تربیتی و روان­شناسی، 3، 284-271.
گیلدر، ام.؛ گات، د.؛ مایو، آو.؛ کوون، آو. (1376). درسنامۀ پزشکی آکسفورد، ترجمۀ پورافکاری، نصرت الله، تبریز: معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز.
شاطری، زهره؛ اشکانی، نجمه؛ مدرس غروی، مرتضی (1388). بررسی رابطۀ بین نگرانی مرضی، شیوه­های حل مسأله و افکار خودکشی در نمونۀ غیربالینی. مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 14(1)، 100-92.
محمدی، فریده؛ صاحبی، علی (1380). بررسی سبک حل مسأله در افراد افسرده و مقایسۀ آن با افراد عادی. مجله علوم روانشناختی، 1(1)، 42-24.
محمدی، فریده (1377). بررسی شیوۀ حل مسأله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
Adalbajarnardotir, S., and Rafnsson., F. D.(2002) Adolescent antisocial behavior and substanceuse: longitudinal analysis. Addictive Behaviors. 27, 227-240.
Abdi, R. (2002). Compare problem solving drug-dependent persons and ordinary people. M. A. thesis in psychology. Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Psychology and Educational Sciences. (Persian)
Armeli, S. Carney, A. M. Tennen, H. Affleck, G. &Oneil, P. T. (2000). Stress and alcoho0l use: A daily process examination of personality and Social Psychology, 78, 979 -994
Banks, S., Dinges, D. F. (2007).Behavioral and physiological consequences of sleep restriction. J Clin Sleep Med. 3(5):519-28.
Ball, S.A. (2005). Personality traits, problems, and disorders: Clinical applications to substance use disorders. Journal of Research in Personality, 39, 84-102.
Backhaus J, Junghanns K, Broocks A, Riemann D, Hohagen F. (2002). Test-retest reliability and validity of the Pittsburgh Sleep Quality Index in primary insomnia. J Psychosom Res, 53(3): 737-40.
Bilsky, S.A., Feldner, M.T., Knapp, A.A., Babson, K.A.,  Ellen, W., Leen-Feldner. (2016). The interaction between anxiety sensitivity and  Cigarette smoking level in relation to sleep    onset latency among adolescent Cigarette smokers. Journal of Adolescence,  51,  123-132
Dewald, J. F., Meijer, A. M., Oort, F. J., Kerkhof, G. A., Bogels, S. M. (2010). The influence of sleep quality, sleep duration and sleepiness on school performance in children and adolescents: A meta-analytic review. Sleep Med Rev.14(3):179-89.
Dugas, EN.,Sylvestre, M.P., O'Loughlin, E.K., Brunet, J., Kakinami, L., Constantin, E., O'Loughlin, J. (2017). Nicotine dependence and  sleep quality in young adults. Addictive Behaviors,  65,  154-160.
Cassidy, T. & Long, C. (1996).Problem solving style, stress and psychological illness. Development of a multifactorial measures. British Journal of Clinical Psychology.Vol, 35, 256 – 277.
Cassidy, T., Burnside E. (1996). Cognitive appraisal, vulnerability and coping: An integrative analysis of appraisal and coping mechanisms. Counseling Psychology Quarterly, 9, 261-279.
Collins, S.T. (2008). Statutory social workers: stress, job satisfaction, coping, social support and individual differences. British Journal of Social Work, 38, 1173- 1193
Cooper,L. M. Russel, M. George, H. W. (1988). Coping expectancies and alcohol abuse: A test of social learning formulation. Journal of Abnormal Psychology, 97, 218 – 230.
Chang, G., Sherritt, L., Knight, J. R. (2005). Adolescent cigarette smoking and mental health symptoms. J Adol Health, 36: 517-522.
Ghoreishi A, Aghajani AH.(2008). Sleep quality in Zanjan university medical students Tehran University. Medical Journal, 66(1):61-67. (Persian)
Hidalgo, M. P., Caumo, W. (2002).Sleep disturbances associ-ated with minor psychiatric disorders in medical students. Neural Sci.23(1):35-9.
Horsburgh, A. V., Schermer, A. J., Vwselka, L.,& Vernon, A. P. (2008).A behavioral genetic study of mental toughness and personality.Personality and Individual differences. Article in press.
Jackson D, Aveyard P. (2008). Waterpipe smoking in students: prevalence, risk factors, symptoms of addiction, and smoke intake. Evidence from one British university. BMC public health. 8(1):1.
Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. New York: Springer.
Liu, J.T., Lee, I. H., Wang, CH. H., Chen, K. Ch., Lee, CH.,  Yang, Y. K. (2013).  Cigarette smoking might impair memory and  sleep quality . Journal of the Formosan Medical Association,  112, 5,  287-290.
Maddi, S.R., Khoshaba, D.M., Jensen, K., Carter, E., Lu, J.L., & Harvey, R.H. (2002).Hardiness training for high risk undergraduates. NACADA Journal, 22, 45–55.
Maddi, S.R., Wadhwa, P., Haier, R.J. (1996). Relationship of hardiness to alcohol and drug use in Adolescents. Drug Alcohol Abuse, 22(2), 247-257.
Maddi, S.R., Matthews, M.D., Kelly, D., Villarreal, B. and White, M. (2012) Hardiness and Grit Predict Performance and Retention of USMA Cadets. Military Psychology, 24, 19-28.
Mehrabi HA, Kajbaf MB, Mojahed A. (2010).Prediction of high risk behaviors on the basis of sensation seeking and demographic factors in Isfahan University students.Psychol Stud, 6, 1-17. (Persian)

MohamadiHasel, K.,  Besharat, M.A. (2011). Relationship of Perfectionism  and  Hardiness to Stress-Induced Physiological Responses. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 113-118. (Persian)

Nabiei, A., Karamafrooz, M.J., Afsharnia, K. (2014). The Comparison of emotional intelligence and hardiness in addicts and non-addicts.Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 3, 7.

Kobasa, S.C., &Maddi, S.R. (1992).Early experience in hardiness development. Consulting Psychology Journal and Research, 51(2), 106-116.
Okun ML. (2007).Coussons-Read ME. Sleep disruption during pregnancy: how does it influence serum cytokines?,J ReprodImmunol, 73(2):158-65.
Rohsenow, D, J. Monti,P., Martin, R. A. Michalec, E. Abrams, D. B. (2000). Brief coping skills treatment for cocaine abuse: 12 – month substance use outcomes. Journal of Counsuling and Clibical Psychology, 68, 515 – 520.
Sheard, M., Golby, J. (2007). Hardiness and undergraduate academic study: The moderating role of commitment. Journal of Personality and Individual Differences, 43, 579- 588.
Sussman, S., Dent, C. W., &Leu, L. (2003).The one year prospective prediction of substance abuse and dependence among high risk adolescents. Journal of Substance Abuse.12: 373-386.
Skouteris H, Wertheim EH, Germano C, Paxton SJ, Milgrom J. (2009).Assessing sleep during pregnancy: a study across two time points examining the Pittsburgh Sleep Quality Index and associations with depressive symptoms. Womens Health Issues, 19(1):45-51.
Taylor, D. J., Bramoweth, A. D. (2010). Patterns and conse-quences of inadequate sleep in college students: sub-stance use and motor vehicle accidents. J of Adolesc Health.46(6), 610-2.
Unnever, J. D., Francies, T.C., & Pratt, T.C.(2003).Parental management, ADHD, anddelinquent involvement: Reassessing Gottfredson of and Herschie’s general.
Vail-Smith K, Felts WM, Becker C. (2009).Relationship between sleep quality and health risk behaviors in  undergraduate college students, College Student Journal.43( 4):924-30.
Victoria,  W, Karina, W, & Rainer, K.S.(2009).The  life  skills  and program  TPSY:Positive  influences  on  school  bonding  and  prevention  of  substance  misuse . Journal  of Adolescence ,32(6):1391-1401.
Yen CF, King BH, Tang TC. (2010).The association between short and long nocturnal sleep durations and risky behaviours and the moderating factors in Taiwanese adolescents. Psychiatry Res. 30, 179(1), 69-74.
Zakin, G., Solomon, Z., &Neria, Y. (2003).Hardiness, attachment style and long term psychological distress among Israeli POWs and combat veterans. Journal of Personality and Individual Differences, 34, 819- 829.