دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 6-148