دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 1-138