دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، مهر 1390، صفحه 1-138