اثر بخشی طرح واره درمانی در کاهش فعالیت طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه بیجند

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر بخش طرح واره درمانی بر کاهش فعالیت طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شده است. در این پژوهش، از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چند گانه استفاده شده است. تعداد 5 بیمار به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به مدت 20 جلسه تحت درمان انفرادی با مدل طرح واره درمانی «یانگ» قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها از آزمون های اضطراب اجتماعی و پرسشنامه فرم بلند طرح واره یانگ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش بهبود تشخیصی و معناداری بالینی استفاده شده است. طرح واره درمانی، موجب کاهش چشمگیر فعالیت طرح واره های ناسازگار اولیه در تمامی حوزه ای طرح واره می گردد و نتایج مرحله پیگیری نشانه دهنده پایداری و تعمیق اثر درمان می باشد. می توان از مدل طرح واره درمانی برای درمان بیماری های روانی مزمن که طرح واره های ناسازگار اولیه نقش اساسی در تداوم آنها دارند، بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of effectiveness of Schema Therapy in Reducing the Activity of the Early Maladaptive Schema in Women with Social Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • mohsen khorshid zadeh 1
  • ahmad borjali 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of schema therapy in decreasing the maladaptive schemas of women with social anxiety disorder. The research method was a single-case experimental design with multiple baselines. Five patients were selected using purpose sampling method. They attended in 20 sessions of therapy individually according to Young's schema therapy model. The instruments used in this study were tests of social anxiety and Young Schema Questionnaire (YSQ: long form). The improved diagnostic method and clinical significance were used for analyzing the data. The results showed that Young's schema therapy model reduced the activity of the early maladaptive schemas significantly in all areas of schemas. The results of follow-up showed the treatment had been persistent and effective. The Young's schema therapy model can be used for the treatment of chronic mental disorders that early maladaptive schemas play a primarily role in their persistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema therapy
  • Early Maladaptive Schema
  • Social Anxiety Disorder