نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه پیام نور

2 یئت علمی انشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به موضوع خودشیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری در نوجوانان می پردازد، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودشیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری و مقایسه آن در نوجوانان دختر و پسر صورت گرفت، 258 نوجوان (124 پسر و 134 دختر) 18-14 ساله با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند، پرسشنامه های شخصیت خودشیفته (NPI-16) عزت نفس و پرخاشگری بر روی نمونه اجرا گردید، به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون T مستقل استفاده گردید، نتایج این پژوهش نشان دادکه بین خودشیفتگی و متغیرهای عزت نفس و پرخاشگری رابطه مثبت و بین عزت نفس و پرخاشگری رابطه معکوس معناداری وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عزت نفس پایین بیشترین سهم را در پیش بینی پرخاشگری در نوجوانان برعهده دارد، یافته های این پژوهش نشان دادکه هیچ گونه تفاوت جنسی در ویژگی های خودشیفتگی و عزت نفس در بین نوجوانان وجود ندارد و تفاوت جنسی در ابعاد پرخاشگری در نوجوانان فقط در بعد پرخاشگری فیزیکی مشاهده گردید، نتایج این پژوهش می تواند از جهت نظری و بالینی در فهم بهتر ارتباط بین خودشیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری در دوره نوجوانانی سودمند باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Narcissism, Self-esteem, and Dimensions of Aggression in Adolescents

نویسندگان [English]

  • hasan shafi'i 1
  • majid shafari nia 2

چکیده [English]

The Subject of this study is narcissism, self-esteem, and aggression in adolescents. The aim of the current study was to investigate the relationship between narcissism, self-esteem and dimensions of aggression and compare sex differences in these variables in adolescents. 258 adolescents (124 boys and 134 girls) 14-18 years old, were selected by using multistage cluster random sampling method and were assessed by Narcissistic personality inventory (NPI-16) self- esteem and Aggression questionnaires. Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient, multiple regression analysis and T test. The results showed positive significant relations between narcissism, self-esteem and aggression and negative relations between self-esteem and aggression. Multiple regression analysis showed that low self-esteem is most responsible in predicting aggression in adolescents. The findings showed no sex differences in features of narcissism and self esteem among adolescents and sex differences in the dimensions of aggression was observed only in physical aggression. The results of this study can be beneficial for a better understanding of theoretical and clinical relationship between narcissism, self-esteem, and aggression in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcissism
  • Self-esteem
  • Aggression
  • adolescents