بررسی تاثیر شناخت درمانی معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شناخت درمانی معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان بود، بدین منظور 18 زوج با حداقل یک عضو پارانوئید که در دو سال اخیر حداقل یکبار با یکی از تشخیصهای اختلال شخصیت پارانوئید، اختلال هذیانی پارانوئید و اسکیزوفرنیای پارانوئید بستری شده اند، از طریق نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل بصورت مساوی جایگزین گردیدند، طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه سازگاری متقابل (DSA) اسپاینر (1976) بود پس از اجرای پیش آزمون برای هر دو گروه، گروه آزمایش طی 7 جلسه و به مدت 2 ماه – هر هفته یک جلسه یک ساعته – تحت مشاوره شناخت درمانی معنوی قرار گرفتند و پس از پایان این مدت، پس آزمون سازگاری متقابل برای هر دو گروه اجرا شد. یافته های تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادکه شناخت درمانی معنوی سازگاری زناشویی زوجین را افزایش داده است (P=0/000) و نمرات پس آزمون بطور معنی داری نسبت به نمرات گروه کنترل افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of effectiveness of semantic cognitive therapy on marital adjustment of paranoid couples in Isfahan

نویسندگان [English]

  • samaneh najjar pour 1
  • maram fatehi zadeh 2
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effectiveness of semantic cognitive therapy on marital adjustment of paranoid couples in Isfahan. For this purpose, 18 couples of whom at least one was inpatient paranoia, having paranoid personality disorder or delusion disorder or paranoid schizophrenia who were hospitalized in psychiatry hospital for past 2 years, were randomly selected and distributed in two experimental(9 couples) and control(9 couples) groups.The research procedure was semi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The tool which was used in this research was Dyadic Adjustment Spanier(DAS). After pre-test was performed for all subjects, the experimental group attended seven sessions (each session two hours, once a week) in semantic cognitive therapy .Then, a post adjustment test was taken from both groups.The findings were analyzed by covariance analysis.The results showed that the cognitive therapy of semantic has improved the adjustment of all subjects (P=0/000).

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital adjustment
  • Paranoia disorder
  • semantic cognitive therapy