همبستگی بین ویژگی های ادراک شده خانواده اصلی و فعلی و رابطه آن با تعارض زناشویی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر

چکیده

رفتار انسان در یک خانواده تابع عوامل مختلفی است. رویکردهای چند نسلی درباره رشد فردی و خانوادگی فرض می کنند که پویایی داخل اصلی ارثیه ای را برای فرد فراهم می کند که هم مسیر رشد فردی و هم رشد خانوادگی را برای او تعین می کند. این رویکردهای چند نسلی معتقدند الگوهای ارتباطی و تعاملی از طریق رشد عاطفی و اجتماعی کودکان بین نسل ها انتقال پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی برداشت زوج ها از میزان صمیمیت و استقلال در خانواده ای است که در آن بزرگ شده اند و رابطه آن با میزان صمیمیت و استقلال ادراک شده در خانواده که فعلا همسر خود تشکیل داده اند و همبستگی این دو با میزان تعارض زناشویی است. در این پژوهش 200 زوج (400 زن و مرد) به عنوان آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون ادراک از خانواده اصلی و فرم تغییر یافته آن توسط محقق به همراه آزمون اندازه گیری تعارض زناشویی به آنها داده شد. نتایج پژوهش حاکی است بین ادراک از خانواده اصلی با ادراک از خانواده فعلی همبستگی ( r = 0/61) معنی دار(P< 0/01) وجود دارد و بین شدت ضریب همبستگی زنان و مردان تفاوت معنی داری مشاهده شد. بین ادراک زنان و مردان از خانواده اصلی و فعلی خود به ترتیب 69/0 و 51/0 همبستگی مشاهده گردید که معنی دار (P< 0/01) می باشد. بین میزان ادراک زوجین از خانواده اصلی و میزان تعارض زناشویی در زندگی فعلی آنها همبستگی منفی مشاهده گردید که این همبستگی معنی دار (P< 0/01) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The correlation between perceived characteristics of family of origin and current family and their relation with marital conflict

نویسنده [English]

  • kiumars farahbakhsh
چکیده [English]

kiumars farahbakhsh Human behavior in a family depends on different elements. Multi generational approaches on personal and family development propose that dynamism in family of origin determines family and personal development. These multi generational approaches believe that relational and transactional models are delivered during the generations through social and emotional development in children. The aim of this study was to investigate the assessing of couples perception on intimate and autonomy in family that they grow up in and its relation with perceived intimate and autonomy degree in the current family and the correlation between them and marital conflict. The Participants consisted of 200 couples (400 persons). The research instruments were the scale of the perception of family of origin and its revised form by the researcher and marital conflict questionnaire. The results of the study demonstrated that there was a significant relationship between the perception of the family of origin and current family (r=0/61). Also there was a positive correlation between the perception of women and men (respectively 0/51 & 0/69) and finally there was a negative correlation between the coupleís perception on

کلیدواژه‌ها [English]

  • family of origin
  • current family
  • Marital conflict
  • perceived characteristics