بررسی اثر بخشی زوج درمانی به شیوه « آموزش خود تنظیمی » بر سلامت روان زوجین شاهد و ایثارگر اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه اثر بخشی زوج درمانی به شیوه « خود تنظیمی » بر سلامت روان زوجین شاهد و ایثارگر بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زوجین شاهد، جانباز و ایثارگر شهر اصفهان که مراجعه کننده به مراکز مشاوره و واحد مددکاری مناطق سه گانه بنیاد شهید اصفهان بوده است و نمونه مورد نظر 16 زوج بوده که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ به عنوان پیش آزمون و پس آزمون بوده است. گروه آزمایش طی پنج جلسه آموزش خود تنظیمی زندگی زناشویی را دریافت نمودند. گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. نتایج حاکی از آن بود که مداخله زوج درمانی مبتنی بر آموزش خود تنظیمی این شیوه، کاهش معنادار علائم جسمانی، اضطرابی، اجتماعی و افسردگی را در پی داشته است (P< 0/05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of effectiveness of couple therapy with self- regulation training style on mental health of Isfahan war affected couples

نویسندگان [English]

  • maryam fatehi zadeh 1
  • marziah malejki ha 2
چکیده [English]

The purpose of this research was to study and compare the efficacy of self-regulation training style on mental health of couples who were chosen from the war-affected families, the families who have at least one member killed or disabled in war .The population of study included all Isfahan war-affected couples .clinical sample were selected using available sampling method from clients of counseling and rehabilitation center of 3 regions in Isfahan .Finally 16 couples were selected and randomly replaced in 2 experimental and 1 control groups .All groups completed CHQ questionnaire as preópost test. The first experimental group received 5 sessions of self-regulated couple program but control group did not receive any intervention. The results showed that couple therapy interventions based on self- regulation program significantly decreased physical ,anxiety ,social and depressive signs in couples(P<0.05)

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-regulation
  • Mental Health
  • war affected couples