نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پزشکی شیراز

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی مبتنی بر آموزه های اسلام بر سازگاری زناشویی زوجین صورت گرفت، جامعه این تحقیق شامل متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهرستان لار در شش ماه اول سال 1388 بودند، نمونه مورد نظر متشکل از 30 زوج بودند که به طور تصادفی از میان جامعه تحقیق انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند، ابزار مورد نظر این تحقیق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر بود، ابتدا، از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد، آنگاه گروه آزمایش طی 10 جلسه دو ساعته تحت آموزش مهارتهای ارتباطی زناشویی مبتنی بر آموزه های اسلام قرار گرفت، پس از پایان آموزش، مجدداً از هر دو گروه آموزش و گواه پس آزمون به عمل آمد، به منظور مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون از آزمون آماری تحلیل کواریانس استفاده شد و در آخر نتایج حاکی از این بود که آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی مبتنی بر آموزه های اسلام بر سازگاری زناشویی تاثیر مثبت دارد و همه فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of effectiveness of training marital communication skills on the basis of Islamic teachings on marital adjustment

نویسندگان [English]

  • mehrnoush bagherian 1
  • saeed beheshti 2

چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the effectiveness of training marital communication skills on the basis of Islamic teaching on marital adjustment .The statistical sample were 30 couples from larestan family court who were selected by random sampling and were assigned randomly into experimental and control group.The instrument used in this study was Q.A. test to verify the couples who had marital conflict .First the pretest was performed for both groups .After 10 sessions of trainings ,the post test performed again.The data were analyzed using covariance analysis .The findings indicated that training marital communication skills on the basis of Islamic teaching has positive effective on marital adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital communication skills on the basis of Islamic teaching
  • marital adjustment