مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلات

بهرامعلی قنبری؛ امیرحسین مجرد کاهانی

دوره 2، شماره 8 ، دی 1390، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22054/qccpc.2012.5935

چکیده
  هدف پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی (ابراز وجود و تفکر انتقادی) بر بحران هویت در پسران می باشد. این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون یک گروهی بود. از بین پسران 15 تا 20 ساله تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان کلات نادر که در پرسشنامه بحران هویت نمره پایین کسب کرده بودند، 13 نفر جهت نمونه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT در کاهش علائم افسردگی بیماران مرد مبتلا به اعتیاد

مهدی زمستانی یامچی؛ فرامرز سهرابی

دوره 2، شماره 8 ، دی 1390، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22054/qccpc.2012.5936

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT در کاهش علائم افسردگی بیماران مبتلا به اعتیاد بود، این پژوهش از نوع مطالعات آزمایشی واقعی است که از طرح گروهی بیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده میکند. نمونه این پژوهش متشکل از 22 مرد مبتلا به اعتیاد بود که براساس ملاک شمول نمره 14 و بالاتر در پرسشنامه افسردگی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تفاوت های جنسیتی در ابعاد هویت دانشجویان

رقیه موسوی؛ سعید اکبری زردخانه

دوره 2، شماره 8 ، دی 1390، صفحه 31-46

https://doi.org/10.22054/qccpc.2012.5937

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد هویت در بین دانشجویان با تاکید بر تفاوتهای جنسیتی بود، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه های شهر تهران بود، نمونه دربرگیرنده 1000 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از مقیاس هویت دینی و ملی، و پرسشنامه ی تجدیدنظر ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش هنر نقاشی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان پسر ابتدایی

بهناز عطاری؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 2، شماره 8 ، دی 1390، صفحه 47-64

https://doi.org/10.22054/qccpc.2012.5938

چکیده
  هدف این پژوهش حاضر تعیین کارایی آموزش هنر نقاشی در کاهش میزان اضطراب دانش آموزان پسر سال سوم ابتدایی منطقه دو آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 89-88 است، روش پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است، به منظور اجرای پژوهش از میان دبستان های پسرانه منطقه دو آموزش و پرورش، یک دبستان بطور تصادفی انتخاب ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی اثربخشی درمان هفت مرحله ای فوریت بری و موری در بهبود افسردگی، اضطراب و تنیدگی

منا جاسمی؛ محمود گلزاری

دوره 2، شماره 8 ، دی 1390، صفحه 65-82

https://doi.org/10.22054/qccpc.2012.5945

چکیده
  مطالعه حاضر جهت بررسی اثربخشی درمان هفت مرحله ای فورتین بری و موری در بهبود افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانشجویان طراحی گردید، جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان زن مقیم خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل میدادند نمونه آماری شامل 23 دانشجوی 19 تا 26 ساله بود که به روش نمونه گیری در دسترس براساس پرسشنامه افسردگی بک، افسرده تشخیص داده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تبیین رابطه سرمایه روانشناختی و کارآفرینی سازمانی اعضای هئیت علمی دانشگاه

محمد فروهر؛ رضا هویدا

دوره 2، شماره 8 ، دی 1390، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22054/qccpc.2012.5946

چکیده
  در عصر پرچالش امروز، پذیرش نقشهای کارآفرینانه و داشتن نگاهی ویژه و تلاش برای شکوفایی ظرفیتها و توانمندیهای سرمایه های انسانی به منظور خلق مزیت رقابتی برای سازمانها ضروری است، هدف این پژوهش تبیین رابطه سرمایه روان شناختی و کارآفرینی سازمانی در بین اعضای هئیت علمی دانشگاه اصفهان بوده است، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی اعضای هئیت علمی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش عدم احساس موفقیت فردی کارکنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

منیژه احیاء کننده؛ منصور سودانی

دوره 2، شماره 8 ، دی 1390، صفحه 101-118

https://doi.org/10.22054/qccpc.2012.5947

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر «بررسی اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش عدم احساس موفقیت فردی کارکنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان» بود، طرح تحقیق از نوع آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مرد متأهل که در پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش، در مقیاس عدم احساس موفقیت فردی نمره بالاتر از صدک 50 را کسب کرده بودند، ...  بیشتر