دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، دی 1390، صفحه 1-125