مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه اثر بخشی درمان مرور زندگی با تاکید بر اصول هستی شناسی اسلامی بر کاهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحه

معصومه اسماعیلی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5871

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان مرور زندگی با تاکید بر اصول هستی شناسی اسلامی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه صورت گرفته است به این منظور طی یک سال از بین مراجعان به مرکز مشاوره 18 آزمودنی که تشخیص PTSD گرفته بودند و موافق شرکت در این نوع از درمان بوده و متعهد شرکت در تمام جلسات شدند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
روان رنجور خویی و کمال گرایی پیش بینی کننده های تعلل ورزی

منصور بیرامی؛ زهره دانشورپور

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 21-44

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5872

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی و پنج عامل شخصیت با تعلل ورزی بود. نمونه ای متشکل از دانشجو مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران، پرسشنامه پنج عامل شخصیت و مقیاس ارزیابی تعلل ورزی-نسخه دانشجویی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند گانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج همبستگی بین متغیرها ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تعیین رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد نگرش به نحوه انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران

اقدس سادات رضوی؛ مریم السادات فاتحی زاده

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 45-70

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5873

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد نگرش به انتخاب همسر در بین دانشجویان بود. نوع پژوهش حاضر توصیفی است. در این پژوهش حوزه های طرحواره های اولیه متغیرهای پیش بین و ابعاد نگرش به نحوه انتخاب همسر متغیرهای ملاک بودند. 122 نفر بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی آموزش رویکرد راه حل –محور بر سازگاری زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده

منصور سورانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 71-98

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5874

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد راه حل –محور بر سازگاری زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر بوشهر صورت گرفته است. رویکرد راه حل – محور یکی از انواع درمان های کوتاه مدت است که بر یافتن راه حل ها توسط مراجع با کمک مشاور تاکید دارد. نمونه پژوهش شامل 44 زوج است که دارای کمترین سطح سازگاری زناشویی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری و مهارتهای مدیریت زمان بر میزان سهل انگاری و کمال گرایی دانشجویان

علی شیر افکن؛ سکینه زائریان

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 99-126

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5875

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی دو روش آموزش شناختی-رفتاری و آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر کاهش سهل انگاری و کمالگرایی دانشجویان انجام شد. نمونه پژوهش 80 نفر از دانشجویان سهل انگار و کمالگرایی بودند که از طریق آزمون سهل انگاری و کمال گرایی شناسایی و سپس به گونه تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. به دلیل پیش بینی افت آزمودنی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش بر اضطراب اجتماعی

بهرام معلی قنبری هاشم آبادی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5876

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش بر اضطراب اجتماعی و علائم ترس، اجتناب، برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی انجام شد. روش: در این پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ای 24 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد که بر اساس ملاکهای DSM-IV-TR ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان: تفاوت های جنسیتی

رقیه موسوی؛ سعید اکبری زرد خانه

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 151-171

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5877

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر صورت گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 150 نفر دانشجوی دختر و 150 نفر دانشجوی پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب گردید. در این پژوهش از مقیاس نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران و پرسشنامه سلامت عمومی برای جمع آوری اطلاعات استفاده ...  بیشتر