مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای( PTSD ) مزمن آزادگان ایران

ابوالقاسم عیسی مراد؛ احمد برجعلی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5864

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی روان درمانی دینی و تعیین اثر بخشی ان در اختلال استرس پس ضربه ای ( PTSD ) مزمن آزادگان ایرانی انجام شد.جامعه پژوهش عبارت بود از کلیه آزادگان ساکن شهر تهران که به اختلال استرس پس از ضربه ای( PTSD) مزمن مبتلا بوده اند. به منظور نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه 12 نفری(یک گروه آزمایش و یک گروه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین برنامه توانمند سازی روانشناختی مبتنی بر مدل چند محوری شغلی شفیع آبادی و مقایسه اثر بخشی ان با مدل شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران دبیرستانهای شهر رشت

علی صیادی؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 19-48

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5865

چکیده
  در این پژوهش،اثر بخشی دو برنامه آموزشی مبتنی بر مدل چند محوری شغلی شفیع آبادی و شناختی توماس و ولتهوس بر میزان توانمند سازی روانشناختی مشاوران بررسی و مقایسه شد.روش پژوهش،نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس از آزمون با گروه گواه بود0 جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشاوران زن و مرد بود که در دو قطب آموزش و پرورش شهر رشت مشغول به خدمت بودند. ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثر بخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل،بر تاب آوری دانشجویان

حسین سلیمی بجستانی؛ احمد اعتمادی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 49-74

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5866

چکیده
  زمینه: تاب آوری ظرفیت عبور از شرایط سخت و ترمیم خویش تن است که در همه سنین کاربرد دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی دو الگوی مشاور گروهی((آدلری))و ((بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل)) در افزایش تاب آوری دانشجویان (18 تا 24 ساله)) انجام شده است. روش: جامعه پژوهشی حاضر را دانشجویان پسر مراکز تربیت معلم تهران تشکیل می دهند که از بین آنها 45 نفر ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تآثیر درس پژوهی خلاقیت محور بر توسعه توانمندی های حرفه ای معلمان و یادگیری رفتار خلاق معلمان و دانش آموزان

بهمن حوریزاد

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5867

چکیده
  در مطالعه شبه تجربی، به بررسی تآثیر درس پژوهی با تآکید بر خلاقیت بر روی خلاقیت 78 معلم و 1900 دانش آموز 38 مدرسه ابتدایی مناطق نوزده گانه شهر تهران پرداخته شد، در گیر ساختن معلمان و دانش آموزان در فعالیت های اکتشافی و انجام پروژه در زندگی واقعی با هدف پرورش خلاقیت معلمان و دانش آموزان، ارج نهادن به خلاقیت و فراهم ساختن محیطی غنی و حمایت ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت زنان دانشجوی تهرانی با همسرانشان

ربابه امیری؛ کیانوش هاشمیان

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 93-110

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5868

چکیده
  این مطالعه پژوهشی است توصیفی که به بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت زنان دانشجوی تهرانی با همسرانشان پرداخته است. از این رو فرضیه های مبنی بر ارتباط بین عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت، توافق، صداقت، شکل گرفته و مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور نمونه گیری، ابتدا از بین مراکز آموزش عالی شهر تهران، به طریق تصادفی، دانشگاههای ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت به عنوان متغیر های پیش بینی کننده سلامت عمومی در دانشجویان

یاسر رضاپور میرصالح؛ شهناز ریحانی کیوی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5869

چکیده
  با توجه به اهمیت سطح سلامت دانشجویان و نحوه مقابله آنها با نحوه فشارهای زندگی دانشجویی در بهبود عملکرد تحصیلی شان، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت با یکدیگر و نقش آنها در پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان انجام شد. نمونه پژوهش شامل 209 نفر از دانشجویان دختر کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثر بخشی زوج درمانی به تنهایی و زوج درمانی به همراه خانواده های اصلی در کاهش تعارض های زناشویی

کیومرث فرح بخش

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5870

چکیده
  یکی از مشکلات زندگی زناشویی تعارض و کشمکش بین زوجین است که همواره عوارض متعددی را در پی دارد. برای پیشگیری و درمان تعارض های زناشویی روش ها و رویکردهای متعددی بر مبنای نظریه های شناختی، رفتاری و بصیرت محور به وجود آمده است که مداخلات آنها عمدتا بر زوج ها متمرکز است و عوامل زمینه ای مانند خانواده های اصلی زوجین یعنی خانواده ای که زوجین ...  بیشتر