نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد نگرش به انتخاب همسر در بین دانشجویان بود. نوع پژوهش حاضر توصیفی است. در این پژوهش حوزه های طرحواره های اولیه متغیرهای پیش بین و ابعاد نگرش به نحوه انتخاب همسر متغیرهای ملاک بودند. 122 نفر بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. دانشجویان پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر و پرسشنامه طرحواره یانگ را تکمیل کردند. در پژوهش حاضر روش آماری همبستگی، تحلیل رگرسیون با شیوه ورود و گام به گام و تحلیل واریانس چند متغیره به کار برده شد. نتایج یافته ها نشان داد که بین طرح واره های ناسازگار اولیه و نگرش به نحوه انتخاب همسر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یعنی هر سه افراد طرحواره های ناسازگار بیشتری داشته باشند احتمال آنکه از افکار الزام آور برای انتخاب همسر استفاده کنند بیشتر است. یافته های رگرسیون نیز نشان می دهد که طرحواره استحقاق/بزرگ منشی و رها شدگی تقریبا در بیشتر حوزه های انتخاب همسر پیش بینی کننده هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the relationship between early maladaptive schemas and attitude about mate selection among college students

نویسندگان [English]

  • aghdas sadat razavi 1
  • maryamo- sadat fatehi zadeh 2

چکیده [English]

The aim of the present research was to study the relationship between early maladaptive schemas and attitude about mate selection as well as to determine the contribution of each schema in creating attitude in college students. This was a descriptive (correlation of prediction) kind of research. Early maladaptive schema domains were as predictor variables and attitude about mate selection domains were as criteria variables. Research sample was in the form of cluster sampling in which 122 students responded to Young Schema Questionnaire (YSQ) and Attitude about mate selection questionnaire. In this research, statistical method of correlation and regression analysis with step by step method was utilized. Findings showed that all domains of early maladaptive schemas in students have meaningful positive correlation with attitude about mate selection domains. Finding of regression indicated that entitlement/superiority and abandonment schemas are capable of predicting attitudes about mate selection in college students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early Maladaptive Schema
  • Attitude
  • mate selection
  • College students