نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی و پنج عامل شخصیت با تعلل ورزی بود. نمونه ای متشکل از دانشجو مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران، پرسشنامه پنج عامل شخصیت و مقیاس ارزیابی تعلل ورزی-نسخه دانشجویی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند گانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج همبستگی بین متغیرها نشان داد که عامل برون گرایی با وظیفه شناسی و پذیرش رابطه مثبت و معنادار و با روان رنجور خویی رابطه منفی و معنادار، تعلل ورزی با هر سه مقیاس کمال گرایی و روان رنجور خویی رابطه مثبت و معنادار، و روان رنجور خویی نیز با هر سه مقیاس کمال گرایی رابطه مثبت و معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای روان رنجور خویی و کمال گرایی خویشتن مدار و کمال گرایی جامعه مدار پیش بینی کننده های معنادار تعلل ورزی تحصیلی می باشند. نتایج و پیامدهای پژوهش در این مقاله تشریح و تبیین خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Neuroticism and perfectionism as predictors of procrastination

نویسندگان [English]

  • mansour bayrami 1
  • zohreh daneshvar pour 2

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between perfectionism and five factor personality with procrastination. The sample was 300 students (190 females, 110 males) who completed Procrastination Assessment Student-Scale (PASS), Big Five Inventory (BFI), and Tehran Multidimensional Perfectionism Scale (TMPS). Pearson correlation and multiple regression through simultaneous were used for analyzing the data. The results showed that there is a significant positive correlation between extroversion with conscientiousness and openness and a significant negative correlation with neuroticism. There is a significant positive correlation between procrastination with all of the perfectionism scales and neuroticism and also neuroticism with all of the perfectionism scales. The results of multiple regression analysis also indicated that neuroticism and perfectionism predicted significantly academic procrastination. The results and its implications are discussed in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuroticism
  • perfectionism
  • Procrastination