مقاله علمی - پژوهشی
آموزش مبتنی بر تاب آوری در کاهش اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 19 شهر تهران

مریم برجی پور؛ حسن اسد زاده

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5878

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر تاب آوری در کاهش اضطراب دانش آموزان انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش عبارت بود از کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 19 شهر تهران که در سال تحصیلی 90- 1389 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انتخاب نمونه ی آماری پژوهش، تعداد 120 تن از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تاثیر آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی – رفتاری به مادران در کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

محبوبه داستانی؛ فرهاد جمهری

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5879

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به مادران در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان پیش از دبستان پرداخته شد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی و نمونه گیری در دسترس بود. به منظور انجام این بررسی پرسشنامه پرخاشگری پیش دبستانی در بین کودکان 2 مهد کودک در شهرستان محلات اجرا گردید. 24 نفر از کودکانی که نمرات بالایی در پرسشنامه گرفته بودند ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر بهزیستی روان شناختی و ارتباط زناشویی زوج های ناسازگار

منصور سودانی؛ سهیلا دهقان

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 43-72

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5880

چکیده
  در این پژوهش اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر بهزیستی روان شناختی و افزایش ارتباط زناشویی زوج های ناسازگار مراجعه کننده به مرکز بهزیستی جهرم، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه اماری این پژوهش کلیه زوج های مراجعه کننده به مرکز بهزیستی جهرم در سال 1388 می باشند. نمونه شامل 28 زوج است که به روش نمونه گیری تصادفی از بین 42 زوج داوطلب ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
رویکرد ها و مهارت های کنترل خشم بر اساس آموزه های اسلامی

صدر الدین شریعتی؛ مرتضی کرمی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 73-100

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5881

چکیده
  این پژوهش به منظور استنباط و استخراج رویکردها و مهارتهای کنترل خشم بر اساس آموزه های اسلامی صورت پذیرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی بوده و روش بکار گرفته شده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و از نوع مطالعه کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش شامل: الف-ارائه سه الگوی نظری شناختی، شناختی-رفتاری و انتقال اثرات خشم و ب-ارائه 14 مهارت در ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
جایگاه بخشش در فرایند سازگاری با خیانت همسر و اندیشه های اسلامی

طیبه زندی پور؛ اعظم شفیعی نیا

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 101-124

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5882

چکیده
  در این پژوهش ضمن بررسی واکنش فرد نسبت به خیانت همسر، بخشش به عنوان آخرین مرحله در فرایند سازگاری با خیانت مطرح شده و پاره ای از اندیشه های اسلامی پیرامون بخشش مرور می شود. این تحقیق کیفی است و داده های آن از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری شده است. نمونه مورد مطالعه 30 نفر است که از بین 60 نفری که با مشکل خیانت همسر به مراکز مشاوره مراجعه نموده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی درمان خاطره پردازی انسجامی و ابزاری بر کاهش نشانه های افسردگی زنان سالمند مقیم سرای سالمندان

فرامرز سهرابی؛ حسن کریمی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 125-148

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5883

چکیده
  افسردگی در بین سالمندان امری شایع است و میزان آن در بین سالمندان مقیم مراکز سالمندی بیشتر از افرادی است که در جامعه زندگی می کنند. همچنین میزان این اختلال در بین زنان این مراکز شایع تر از مردان است. خاطره پردازی مداخله ای روان شناختی است برای کاهش علائم افسردگی در سالمندان و بر اساس چارچوب تئوریکی انواع مختلفی از خاطره پردازی مورد اشاره ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی متغیرهای جمعیت شناختی، شخصیتی و موقعیتی به عنوان پیش بینی های تحمل نوبت کاری در یک شرکت صنعتی در اهواز

عبدالکاظم نیسی؛ طیبه رحیمی پردنجانی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1389، صفحه 149-178

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5884

چکیده
  پژوهش حاضر ویژگی های جمعیت شناختی، شخصیتی و موقعیتی را به عنوان پیش بین های تحمل نوبت کاری در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز بررسی کرده است. نمونه پژوهش در مرحله اصلی شامل 300 نوبتکار و در مرحله اعتبار یابی شامل 100 نوبتکار بودند که برای انتخاب نمونه از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه زمینه یابی ...  بیشتر