نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دانشگاه شاهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر صورت گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 150 نفر دانشجوی دختر و 150 نفر دانشجوی پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب گردید. در این پژوهش از مقیاس نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران و پرسشنامه سلامت عمومی برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. برای تحلیل داده ها همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیری به کار رفت. یافته ها نشان داد که در گروه دانشجویان دختر، کلیه مولفه های دینداری با کلیه مولفه های سلامت روان رابطه معکوس دارند ولی تنها رابطه علایق و عواطف دینی با جسمانی سازی و اضطراب معنادار شده است. در گروه پسران، اضطراب، افسردگی و سلامت روانی عمومی با کلیه زیر مقیاس های دینداری رابطه معکوس معنادار دارد. نیمرخ کلی دینداری و سلامت روان دختران و پسران دانشجوی ایرانی مشابهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relation pattern of religiosity and students’ mental health: gender differences

نویسندگان [English]

  • roughayeh musavi 1
  • saeed akbari zard khaneh 2

چکیده [English]

Current study has been performed to examine the religiosity relation and mental health patterns of male and female students. The sample was consisted of 150 female and 150 male students who were selected randomly among Tehran University students. For data collection, this research has used Religious Attitude Scale of Khodayarifard et al (1386) and General health Questionnaire (Goldberg 1972). Data analysis was performed using Pearson’s Correlation Coefficient and Multivariate Analysis of Variance. Findings showed that all religiosity factors in female students have reverse relation with all mental health factors. Only the relation between religious emotions and affections with somatization and anxiety were significant. In male group, anxiety, depression, and general mental health had reverse significant relation with all religiosity subscales. The general profile and general mental health of Iranian male and female students were similar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity and students’ mental health: sexuality differences