مقاله علمی - پژوهشی
رابطه بین دلبستگی شغلی، مسئولیت پذیری و تحلیل عاطفی با رضایت شغلی

مهدی زارع بهرام آبادی؛ ایمان دره

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 5-24

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5892

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین دلبستگی شغلی، مسئولیت پذیری و تحلیل عاطفی با رضایت شغلی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارگران قراردادی و پیمانکاری کارخانه آلومینیوم سازی اراک تشکیل می دادند.نمونه آماری شامل 180 نفر بود که بصورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های رضایت شغلی اسپکتور، فرسودگی شغلی مسلش و جکسون، دلبستگی شغلی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
هویت و تعهد سازمانی در مراکز تربیت معلم (مورد مطالعه: مراکز تربیت معلم استان چهار محال و بختیاری)

مهدی صادقیان سورکی؛ عبدالرسول جمشیدیان

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5893

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه هویت سازمانی و تعهد سازمانی بود. این پژوهش در بین مدرسان مراکز تربیت معلم استان چهار محال و بختیاری و با نمونه آماری برابر با 56 نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه تعهد سازمانی مییر و آلن و پرسشنامه هویت سازمانی چنی بوده است. برای بررسی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش هراس اجتماعی

سمیه کاظمیان

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5894

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی درمانگری شناختی مبتنی بر فن خودگویی بر کاهش هراس اجتماعی انجام شد. به این منظور طی یک سال از بین مراجعان به مرکز مشاوره، 18 آزمودنی مبتلا به هراس اجتماعی که موافق شرکت در این نوع از درمان بوده و متعهد شرکت در تمام جلسات شدند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه نمونه با ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تاثیر آموزش پیش ازدواج بر انتظارات زناشویی ناکارآمد دانشجویان دختر در آستانه ازدواج

منوچهر کامکار؛ مینا صالحی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5895

چکیده
  هدف پژوهش بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی ناکارآمد دانشجویان در آستانه ازدواج بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان در شرف ازدواج ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و نمونه تحقیق تعداد 50 نفر از دانشجویان مذکور بودند که به صورت داوطلبانه در طرح شرکت نمودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری

ابوالفضل کرمی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5896

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر دبیرستانی منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل 225 نفر بود که از پایه اول 75 نفر و در پایه های دوم و سوم رشته های نظری از هر رشته در هر پایه 25 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر رایانه با درمان به شیوه بالینی در اختلال هراس اجتماعی

حسین قمری گیوی؛ عبدالصمد آق

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5897

چکیده
  اختلال هراس اجتماعی با ترس پایدار و مشخص از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی مشخص می شود و ممکن است همراه با کم رویی و احساس حقارت باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری به سه شکل تحت وب، به شیوه بسته نرم افزاری و به شیوه بالینی در مقایسه با گروه گواه برای اختلال هراس اجتماعی انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 68 دانشجوی مبتلا ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
ضرورت توجه به مبانی دینی در نقد نظریه های مشاوره و روان درمانی و طراحی الگوهای بومی

داوود نوده ای

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 111-140

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5898

چکیده
  در این مقاله ما به دنبال طرح ضرورت توجه به مبانی دینی در نقد نظریه های مشاوره و رواندرمانی و ارائه نظریه های جدید و طراحی الگوهای بومی مبتنی بر آن هستیم. برای روشن شدن این ضرورت ابتدا با تکیه بر اصول گرایی معرفت شناختی، ضرورت توجه به زیربناهای اساسی این نظریه ها مطرح گردیده است. سپس به بررسی زیربناهای فکری و فلسفی در دوران مدرنیته و ...  بیشتر