نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان مرور زندگی با تاکید بر اصول هستی شناسی اسلامی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه صورت گرفته است به این منظور طی یک سال از بین مراجعان به مرکز مشاوره 18 آزمودنی که تشخیص PTSD گرفته بودند و موافق شرکت در این نوع از درمان بوده و متعهد شرکت در تمام جلسات شدند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزاری که در این پژوهش بکار گرفته شد آزمون مصاحبه ی تشخیص بود. پس از انجام ده جلسه درمانی تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده به وسیله ی آزمون t نشان داد این روش درمانی با p<0/000 در کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the effectiveness of life review therapy with emphasis on Islamic ontology on decreasing the symptoms PTSD

نویسنده [English]

  • masoume esmaili

چکیده [English]

The main objective of this research was to investigate the effectiveness of life review therapy with emphasis on Islamic ontology on decreasing the symptoms of PTSD. The statistical population of the research included all clients of a counseling clinic. The sample was 18 clients selected from those clients in one year and then randomly assigned into two groups: 8 as control and 8 as experimental group. Using an experimental research design, PTSD symptoms were assessed by PTSD questionnaire before and after an intervention. Analysis of t-test of the data showed that that the symptoms of PTSD were significantly decreased in the experimental group (α= /01). Findings also showed that the life review therapy with emphasis on Islamic ontology was effective in reducing the symptoms of PTSD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life review therapy
  • Islamic ontology
  • symptoms
  • PTSD