نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد مشاوره توان بخشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی بزرگسالان، به روش کیفی و با ابزار مصاحبه با 18 نفر از زنان متاهل دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا بین سنین 25-35 سال با وضعیت اقتصادی متوسط به بالا انجام شد. بعد از پیاده سازی مصاحبه ها، اطلاعات به کمک تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل ها حاکی از آن بود که افرادی که باورهای مذهبی پررنگ تری داشتند و معتقد به سنن الهی بودند، برای تغییر درزندگی خود تلاش می کردندهدف نهایی از زندگی را رضایت خدا می دانستند. و افرادی که باورهای مذهبی کمرنگ تری داشتند، نیز خواهان تغییر درزندگی خود بودند و برای آن تلاش می کردند. هم چنین مشخص گردید که افراد نمونه تنها برخی از ویژگی های افراد خودشکوفا را در درجات متوسط و یا حتی پایین از خود نشان دادند.باورهای مذهبی پررنگ تری داشتند و معتقد به سنن الهی بودند، برای تغییر درزندگی خود تلاش می کردندهدف نهایی از زندگی را رضایت خدا می دانستند. و افرادی که باورهای مذهبی کمرنگ تری داشتند، نیز خواهان تغییر درزندگی خود بودند و برای آن تلاش می کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the study of the relation of the belief in test tradition and women's flourishing

نویسندگان [English]

  • somayyeh kazemian 1
  • R GH 2

چکیده [English]

the present study was done among 18 married woman with BA degree of age 25-35 to study the relation of belief in test tradition and adults' s flourishing in a quality strategy using interview and they all had usual economical status after doing the interviews , the information was analyzed by content analysis . the results showed those with stronger religious beliefs in God's traditions tried to make a change in life and their goal was God's satisfaction. those with less strong beliefs also tried in their life. it also turned out  that those who were chosen as samples had some features of really religious people. they had God's satisfaction as their life objective. those with less strong belief also believed in  making efforts in life.

to make changes in their life. they also showed self-flourishing in medium and low degrees too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words: belief
  • tradition
  • women's flourishing
قرآن کریم.
مطهری، مرتضی. (1380). عدل الهی، تهران: صدرا.
حسینی نسب، سید مصطفی. (1389). عدل الهی، تهران: کانون اندیشه جوان.
مطهری، مرتضی. (1371). انسان کامل، تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی. (1382). فطرت، تهران: صدرا.
فیست، جس. فیست، گریگوری جی. (1387). نظریه‌های شخصیت، ترجمه سید محمدی، یحیی. تهران، نشر روان.
شولتز، دوانپی و شولتز، سیدنی آلن. (1387). نظریه‌های شخصیت، ترجمه سید محمدی، یحیی. تهران: ویرایش.
سلیمانی، جواد. (1392). تأملی در فلسفه سریان سنت آزمایش از دیدگاه قرآن، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی، شماره 32،77-.92
الهبداشتی، علی. (1379). شر از منظر قرآن کریم، مبین، شماره 6، دوره دوم.
فاضلیان، نفیسه سادات. (1388). پیوند سنت‌های الهی با مهدویت، انتظار موعود، شماره.30
صدر، سید محمدباقر. (1370). سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمه موسوی اصفهانی، سید جمال الدین (). قم: انتشارات اسلامی.
محمدی، محمد تقی و محمدرضا سالاری فر. (1390). نگاهی روانشناختی به انسان کامل از دیدگاه قران، دو فصلنامۀ علمی پژو هشی مطالعات اسلام و روانشناسی، شماره 9، صفحات 33-56.
بخشایش، علیرضا. (1391). بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در قران و روانشناسی، فصلنامۀ علمی پژوهشی الهیات تطبیقی، شماره 8، صفحات 57-72.
نیک صفت، ابراهیم (1390). روش مبانی و نظریه انسان کامل در اسلام و انسان گرایی، فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره 25، صفحات 98-137.
عابدینی، یاسمین. (1392). مقایسه ویژگی‌های انسان کامل از دیدگاه مازلو و دین اسلام، مجله اندیشه، شماره 9، صفحات 31-55.
اذربایجانی، مسعود. (1389). انسان کامل (مطلوب) از دیدگاه اسلام و روانشناسی، فصلنامه علمی پژوهشی حوزه و دانشگاه، شماره 9، صفحات 6-21.