بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم متوسطه شهر تهران در سال 1394 - 1395 بود. نمونه مورد پژوهش از بین دانش آموزان دختر پایه اول و دوم دبیرستان‌های علوم انسانی منطقه 2 تهران که به‌صورت تصادفی و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ ای چندمرحله‌ای انتخاب شد و شامل190 نفر بود. ابزار این پژوهش 3 پرسشنامه خودکار آمدی تحصیلی جینک و مورگان ، ادراک از خود و تفکر انتقادی کالیفرنیا می‌باشد. که به وسیله آن اطلاعات مربوط به دانش آموزان گرد آوری شد. در تجزیه‌ و تحلیل داده‌ های جمع‌ آوری‌شده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ های این پژوهش نشان داد که بین خودکار آمدی با ادراک خویشتن، خودکار آمدی و تفکر انتقادی و تفکر انتقادی و ادراک خویشتن رابطه معنا داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of relationship between academic self-efficacy with self concept and critical thinking in students

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Naeimi 1
  • S A 2
  • r t 3
1 Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The aim of this research was to study the relationship between academic self-efficacy with self concept and critical thinking in students. The target population consisted of all girl students, who were studying in elementary and high school grades in Tehran city in the academic year of 2015 and 2016. The sample was chosen among the elementary school and high school students which were in the second region of Tehran city. They were selected randomly by multi-level cluster sampling method and consisted of 190 students. The data were gathered by 3 questionnaires including academic self-efficacy questionnaire of Jing and Morgan, self concept and California critical thinking questionnaire. Pearson correlation co-efficient was used in order to analyze the data collected. The results showed that there was no significant relationship between academic self-efficacy with self concept, academic self-efficacy with critical thinking and critical thinking with self concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic self- efficacy
  • self concept
  • Critical Thinking
اعتمادی، عذرا؛ سعادت، سجاد. (1394). نقش سلامت خانواده و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، (4)8، 201-196.
الله کرمی، آزاد؛ زارعی زوارکی، اسماعیل. (1393). مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان. فن آوری اطلاعات و ارتباطات، (4)4، 57-39
امانی، شقایق. (1390). رابطه بین کیفیت زندگی مادران و سبک اسناد و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر پنجم ابتدایی در شهر تهران. دانشگاه علامه طباطبائی، روان شناسی و علوم تربیتی، روان شناسی تربیتی.
بهرامی، هادی؛ عباسیان فرد، مهرنوش. (1389). بررسی رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران سال تحصیلی 89-88. مشاوره مدرسه، (1)6، 7-3.
پروین، عبدالصالح (1388). بررسی رابطه امیدواری و شادکامی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان. دانشگاه علامه طباطبائی، روان شناسی و علوم تربیتی، مشاوره.
جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره؛ عبدلی، افسانه. (1389). روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روان شناسی، (2)11، 120-103
خجسته، سحر؛ معمار، ثریا؛ کیانپور، مسعود. (1393). وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مرتبط با آن. جامعه شناسی کاربردی، (2)54، 135-117.
خلیلی، افسر؛ سهرابی، فرامرز؛ راد منش، محمد حسن؛ افخمی اردکانی، مهدی. (1390). اثربخشی آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر. اعتیاد پؤوهی سوء مصرف مواد، (17)5، 106-91.
رشیدی، طاهره (1385). بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، باورهای خودکارآمدی و شیوه‌های رویارویی با تنیدگی در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان‌های منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران. دانشگاه علامه طباطبائی، روان شناسی و علوم تربیتی، روان شناسی تربیتی.
رضائیان، حمید؛ محسنی، نیکچهره؛ محمدی، محمد رضا؛ غباری بناب، باقر؛ سرمد، زهره؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ مؤمنی، فرزاد. (1384). بررسی مدل علیتی متغیرهای خانواده، ادراک خود نوجوانان و اختلال سلوک. مجله پژوهشی حکیم، (3)9، 38-32
سلیمان نژاد، اکبر؛ آیرملوی، بهروز. (1391). رابطه باورهای معرفت شناختی و گرایش به تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر ماکو در سال تحصیلی 91-90. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (2)، 132-107
سلیمی، جمال؛ یوسفی، ناصر؛ سعیدزاده، حمزه. (1394).. بررسی رابطه بین جو عاطفی خانواده و علایق حرفه گرایی دانش آموزان؛ نقش واسطه‌ای خودکارآمدی. روان شناسی مدرسه، (3)4، 66-47.
عباسیان فرد، مهرنوش. (1389). رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی، روانشناسی کاربردی، (13)1، 109-95.
کدیور، پروین؛ نعمت طاووسی، محترم؛ علیزاده، فرح. (1391). رابطه سبک‌های یادگیری شناختی (وابسته به زمینه و مستقل از زمینه) و تفکر انتقادی با خودکارآمدی در دانش آموزان. (4)13،116-101
کریم زاده، منصوره؛ محسنی، نیک چهره. (1385). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان (شهرتهران) گرایش علوم انسانی و علوم ریاضی. مطالعات زنان، (2)4، 49-29.
مهرابی، مانوش؛ علیپور، احمد؛ سعید، نسیم (1390). بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز. دانشگاه علوم پزشکی، 4، 23-19.
مهدی زاده، حسین؛ لطفی، فریبا؛ اسلام پناه، مریم. (1391). بررسی تأثیر نقشه‌های استدلالی بر تفکر انتقادی دانش آموزان. فناوری آموزش، (2)7، 160-153.
نوحی، سیما؛ حسینی، سیدمرتضی؛ رخساری زاده، حمید؛ صبوری، امین؛ علیشیری، غلامحسین (1391). بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله. طب نظامی، (3)14،204-200.
Abd-Elmotaleb, Mostafa; Saha, Sudhir K. (2013). The role of academic self-efficacy as a mediator variable between perceived academic climate and academic performance. Education and learning, 2 (3), 117-129.
Feld, R. gold, M. (1979). Achievement, entrepreneurship and economic growth: A critique of the Mc celand thesis social-science.
Fareo, D. O. (2011). A study of self perception and academic performance of students with special needs into mainstreamed public secondary schools in Nigeria. IFE Psychologia19(1), 495.
Greenberg, R. C. (2002). Self-perceptions, classroom environment, and students' reported help-seeking behaviors. Dissertation Abstract International Section A: Humanitics & Social Sciences, 62, 7-a, 1-350
 Harties, L,B (2011). Homework Completion Rates and Student Self-Perception of Homework Ability in Secondary Students with Disabilities. Master Of Science In Education, Southwest State University.
Kaminsky, H. G. (2007). The effects of an enrichment program on the academic self-perceptions of male and female culturally diverse minority gifted learning disabled students. A Dissertation In Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy: Fairleigh Dickinson University.
Lipman. M. (2003). Thinking in education (2ended). New York, Cambridge university press.
Lynette Butler, Allison. (2011). Secondary transition experiences: Analyzing perceptions, academic self-efficacy, academic adjustment and overall impact college students with LD success in postsecondary education. University of Maryland, Counseling and personal services, Philosophy.
Milner, Marleen; Wolfer, Terry. (2014). The use of decision cases to foster critical thinking in social work students. Teaching in social work, 34, 269- 284.
Relationships between self-perception of disability and help-seeking behaviors of postsecondary students with learning disabilities, Dissertation Abstracts International Section A: Humanitics & Social Sciences, 59, 9-A, 3402.
Ryan, S., Whittaker, C. R., & Pinckney, J. (2002). A school-based elementary mentoring program. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 46(3), 133-138.
Shalvik, E.; Shalvik, S. (2009). Self concept and self-efficacy in mathematics: Relation with mathematics motivation and achievement. Published by association with computing machinery.
Schaefer, B. A., & McDermott, P. A. (1999). Learning behavior and intelligence as explanations for children's scholastic achievement. Journal of School Psychology, 37(3), 299-313.
Smith, K. J. (2005). Examining teachers' pedagogical decision making through collaborative metacognition. Dissertation, Sandiego State University.
Veenman, M. V. J., Prins, F. J., & Elshout, J. J. (2002). Initial inductive learning in a complex computer simulated environment: the role of metacognitive skills and intellectual ability. Computers in Human Behavior, 18(3), 327-341.
Wilkins, Natalie. J.; Kuperminc, Gabriel. P. (2010). Why try? Achievement motivation and perceived academic climate among Latino youth. Early adolescence, 30 (2), 246- 276.