تاثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گراس برتکانشگری دانشجویان سیگاری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش واندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گراس بر تکانشگری دانشجویان سیگاری بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح گروه کنترل نامعادل انجام شد. برای این منطور، از بین 100 دانشجوی سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان که به روش خود اظهاری و معرفی دوستان خود شناسایی شد، 30 نفر که در دسترس و حاضر به همکاری بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش وکنترل جایگزین شد. نخست درهردوگروه، مقیاس تکانشگری بارات(1997) اجرا شد، سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه به صورت گروهی، آموزش تنظیم هیجان به روش گراس را دریافت کرد. اما گروه کنترل، هیچگونه آموزشی دریافت نکرد. پس از پایان آموزش، دوباره برای هر دو گروه مقیاس تکانشگری بارات اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از واریانس چند متغیره (MANOVA) برای نمرات افتراقی نشان داد که: آموزش تنظیم هیجانی به روش گراس تکانشگری دانشجویان را به گونه ای معنی دار کاهش داده است. بعلاوه، آموزش تنظیم هیجانی به روش گراس تکانشگری شناختی، تکانشگری بی‌برنامگی، و تکانشگری حرکتی دانشجویان سیگاری به گونه ای معنی دار کاهش داد. نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجان به روش گراس بر تکانشگری دانشجویان سیگاری تأثیر دارد و تکانشگری را کاهش می دهد. بنابراین، از آنجاکه افراد سیگاری وقتی در معرض هیجانات منفی قرار می‌گیرند، احتمالا" بدون برنامه ریزی و به صورت تکانشی عمل می‌کنند؛ لذا آموزش تنظیم هیجانی به روش گراس در کاهش تکانشگری افراد سیگاری موثر است.(p<0.01)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion Regulation Training Based on Gross Model in Reducing Impulsivity in smokers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asgari 1
  • azam Matini 2
1 measurement &amp;amp; assessment, Psychology &amp;amp; Education, Ala-meh University , Tehran. Iran
2 M.A in Clinical Psychology, in Hamaddan
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of Teaching Emotion Regulation Based on Gross Model in Reducing Impulsivity in smokers. The research method was semi-experimental and was use of the unequal control group design. For this purpose, 30 smoker students of Islamic Azad University of Hamedan were selected and randomly divided into two experimental and control groups. First, Barrett's Impulsivity Scale (1997), was performed for both groups. Then, the experimental group received a teaching emotion regulation based on Gross model for 8 sessions. But the control group did not receive any training. After completing the training, Barrett's impulsivity scale was again performed for both groups. Analysis of data using multivariate analysis of covariance (MANOVA) showed that emotional regulation training based on Gross model has a positive effect on reducing the impulsivity of smokers, & on cognitive impulsivity, motor impulsivity, non-planning impulsivity. The results showed that Grass's emotion regulation training had an effect on the impulsivity of smokers and reduced impulsivity. Since smokers are exposed to negative emotions, they are likely to be unplanned and impacted; therefore, emotional regulation training based on Grass's model can be effective in reducing the impulsivity of smokers. (p <0.01)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Regulation Training
  • Emotion Regulation based on Grass model
  • impulsivity
  • smokers
اختیاری، حامد؛ صفایی، هومن؛ اسماعیلی جاوید، غلامرضا؛ عاطف، وحید؛ عدالتی، محمد کاظمی؛ عدالتی، هانیه و مکری، آذرخش (1387). روایی و پایایی نسخه‌های فارسی پرسشنامه آیزنک، یارات، دیکمن و زاکرمن در تعیین رفتارهای مخاطره جویانه و تکانشگری. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14(3)، 336-326.
اعظمی، یوسف؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد و چوپان، احمد (1392). اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. سال چهارم، شماره 16؛ 53-68.
اعظمی، یوسف؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد و چوپان، احمد (1393). اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد. سال هشتم، 31؛ 127-141.
اعظمی، یوسف؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد و چوپان، حامد (1393). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به روش گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال هشتم، شماره سی‌ام، 127-142.
امینی، مریم؛ نامداری، کوروش و شیرانی، مهناز (1395). بررسی روایی و پایایی مقیاس تکانشگری آیزنک و مورای و پرسشنامه توجه تقسیم شده در دانشجویان اصفهان. مجله‌ی اصول بهداشت روانی. سال 8، شماره 3؛ 125-129.
آدلاید، آ. ام. نیکل؛ پکسمن، پنی، ام (1999). راهنمای عملی تهیه و نمایش جدول‌های آماری در پژوهش رفتاری. ترجمه هومن، حیدر علی و عسگری؛ علی. (1388). تهران: سمت.
برجعلی، احمد؛ اعظمی، یوسف و چوپان، احمد (1395). اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی به روش گراس بر کاهش مشکلات هیجانی در افراد وابسته به مواد مخدر. مجله روان‌شناسی بالینی. سال 8، شماره 2(30)؛ 33-42.
برجعلی، احمد؛ اعظمی، یوسف؛ چوپان، احمد و عرب قهستانی، داود (1394). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر اساس مدل گراس بر میزان پرخاشگری در افراد وابسته به مواد. پژوهش توان‌بخشی در پرستاری دوره دوم، شماره 1؛ 53-65
صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه؛ و احمدی، سید احمد (1391). تأثیر دو روش آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل فرایند گراس و رفتاردرمانی دیالکتیک برعلائم مشکلات هیجانی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زهدان. دوره 14، شماره 2؛ 49-54.
مک لم، گایل (2007). تنظیم هیجان کودکان. ترجمه کیانی؛ احمدرضا و بهرامی، فاطمه. (1390). تهران: انتشارات کتاب ارجمند.
نیکوگفتار، منصور و عنافچه، شهلا. (1393). مقایسه تکانشگری بین افرادمبتلا به ایدز، افراد دارای سوءمصرف مواد و همتایان سالم. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد. سال هشتم، شماره 31؛ 35-44.
Abramowitz, A. & Berenbaum, H. (2007). Emotional triggers and their relation to impulsive and compulsive psychopathology. Personality and Individual Differences, 43, 1356–1365.
Aldao، A.، Nolen-Hoeksema، S.، & Schweizer، S. (2010). Emotion- regulation strategies across psychopathology: A meta_analytic review. Clinical Psychology Review، 30، 217-237.
 Azad, M., Abdollahi, M. H., & Hasani, J. (2014). Cognitive emotion regulation strategies in processing suicidal thoughts. SJIMU, 13(86), 225-235.
 Bahrami, B., Bahrami, A., Mashhadi, A., Kareshki, H. (2015). The role of cognitive emotion regulation strategies in the quality of life of cancer patients. Journal of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 58(2), 17-29.
Bos, J., Hayden, M. J., Lum, J. A., & Staiger, P. K. (2019). UPPS-P impulsive personality traits and adolescent cigarette smoking: A meta-analysis. Drug and alcohol dependence, 197, 335-343.
Dawe، S.، Gullo، M. J.، Loxton، N. J. (2008). Impulsivity and adolescent substance use: Rashly dismissed as ‘‘all-bad’’? Neuroscience and Bio Behavioral Reviews، 32، 1507–1518.
Dougherty, D. M., Mathias, Ch. W., Marsh, D. M., Moeller, F. G., Swann, A. C. (2004). “Suicidal behaviors and drug abuse: impulsivity and its assessment”. Drug and Alcohol Dependence, 76, 93–105.
Fagerstrom، K.O. (2002). The epidemiology of smoking: Health consequences and benefits of cessation. Drugs، 62، 1-9.
Fox, H. C., Axelrod, S. R., Paliwal, P., Sleeper, J. & Sinha, R. (2007). Difficulties in emotion regulation and impulse control during cocaine abstinence. Drug and Alcohol Dependence, 33, 388-394.
Fox, H.C., Bergquist, K. L., Casey, J., Hong, K. A. & Sinha, R. (2011). Selective cocainerelated difficulties in emotional intelligence: relationship to stress and impulse control. American Journal Addictive, 20, 151–160.
Fucito، L.، Juliano، L.، &Toll، B. (2010). Cognitive Reappraisal and Expressive Suppression Emotion Regulation Strategies in Cigarette Smokers. Nicotine Tobacco Research, 12 (11): 1156-1161.
Gratz، K. L.، & Romer، L. (2004). Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development، Factor Structure، and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment، 26 (1)، 41–54.
Gross J. J. (2001). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Journal of Current Directions in Psychological Science, 10: 214-219.
Gross J.J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology.39(3): 281-91. https://doi.org/10.1017/S0048577201393198
Gross, J.J. (2007). Handbook of emotion regulation. New York: Guilford press.
Gross، V. N. (1992). The changing Tobacco user’s dollar، Tobacco situation and outlook report. Washington DC: US Department of Agriculture.
Harmsen، H.، Bischof، G.، Brooks، A.، Hohagen، F.، & Rumpf، J. (2006). The relationship between impaired decision–making.، sensation seeking and readiness to change in cigarette smokers. Addictive Behaviors، 31: 581-592.
Harvanko, A. M., Strickland, J. C., Slone, S. A., Shelton, B. J., & Reynolds, B. A. (2019). Dimensions of impulsive behavior: Predicting contingency management treatment outcomes for adolescent smokers. Addictive behaviors, 90, 334-340.
Hasanzadeh, H. (2017). Effectiveness of coping skills training on cognitive emotion regulation and postdivorce adjustment in divorced women. (Unpublished master's thesis). Islamic Azad University, Kashan.
Jessor، R. (1984). Adolescent development and behavioral health. In Matarazzo، J.D.، Weiss SM.، Herd، J.A.، Miller، N.E.،&Weiss، S.M.، (Eds). Behavioral health: A Handbook of health enhancement and disease prevention. (PP. 69-90). New York: John Wiley & Sons.
Kale, D., Stautz, K., & Cooper, A. (2018). Impulsivity related personality traits and cigarette smoking in adults: a meta-analysis using the UPPS-P model of impulsivity and reward sensitivity. Drug and alcohol dependence, 185, 149-167.
Kun، B.،& Demetrovics، Z. (2010). Emotional Intelligence and Addictions: A Systematic Review. Substance Use & Misuse، 45: 1131–1160.
Martini, T., & Busseri, M. (2010). Emotion Regulation Strategies and Goals as Predictors of Older Mothers' and Adult Daughters' Helping-Related Subjective Well-Being. Psychology and Aging, 25(1):48-59
Mathew, A. R., Burris, J. L., Froeliger, B., Saladin, M. E., & Carpenter, M. J. (2015). Impulsivity and cigarette craving among adolescent daily and occasional smokers. Addictive behaviors, 45, 134-138.
Mennin، D. S.، Heimberg، R. G.، Turk، C. L.، & Fresco، D. M. (2002). Applying an emotion regulation framework to integrative approaches to generalized anxiety disorder. Clinical Psychology: Science and Practice، 9، 85–90.
Myrseth, H., Pallesen, S., Molde, H., Johnsen, B. H., Lorvik, I. M. (2009). “Personality factors as predictors of pathological gambling”. Personality and Individual Differences, 47, 933–937.
Patton, JH., Stanford, MS.,& Barratt, ES. (1995). Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. Journal of Clinical Psychology. 51(6):768-774.
Rass, O., Ahn, W. Y., & O’Donnell, B. F. (2016). Resting-state EEG, impulsiveness, and personality in daily and nondaily smokers. Clinical Neurophysiology, 127(1), 409-418.
Szasz، P. L.، Szentagotai، A. & Hofmann، S. G. (2012). Effects of emotion regulation strategies on smoking craving، attentional bias، and task persistence. Behavior Research and Therapy، 50، 333-340.
Trinidad، D. R. & Johnson، C. A. (2000). The association between emotional intelligence and early adolescent tobacco and alcohol use. Personality and individual Differences، 32، 95-105.
Whiteside S.P., Lynam, D.R. (2001). The five factor model and impulsivity: Using a structural model of personality to understandimpulsivity. Pers Individ Diff, 30: 669-689.
Zvolensky, M. J., Bakhshaie, J., Shepherd, J. M., Peraza, N., Garey, L., Viana, A. G. & Brown, R. A. (2019). Anxiety sensitivity and smoking among Spanish-speaking Latinx smokers. Addictive Behaviors, 90, 55-61.