صمیمت زناشویی: نقش تعیین‌کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متأهل غیر بالینی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیارگروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت با صمیمیت زناشویی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری زنان متاهل غیر بالینی ساکن مشهد که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 400 نفر انتخاب شدند.برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه صمیمیت باگاروزی)، پرسشنامه‌ی تمایزیافتگی خود اسکورون و دندی)، پرسشنامه‌ی امنیت روانی مازلو استفاده گردید. داده‌ها به کمک شاخص‌های ‌توصیفی و همبستگی و رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-22 تحلیل شد. تحلیل ها نشان داد در بهترین مدل پیش‌بینی (مدل دوم) مقدار ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش‌بین با ملاک برابر با 55/0 بوده که نشان‌دهنده رابطه در حد متوسط و بالاتر بین متغیرهای پیش‌بین و متغیر ملاک است. مقدار ضریب تبیین اصلاح شده برابر با 30/0 بوده و بیانگر این است که 30 درصد از تغییرات (واریانس) صمیمیت زناشویی به متغیرهای (تمایزیافتگی و امنیت) مربوط است. شاخص‌های تحلیل واریانس، نشان می‌دهند که مدل رگرسیون با متغیر‌های پیش‌بین و ملاک از برازش خوبی برخوردارند و تغییرات تبیین شده توسط مدل، واقعی است.بررسی ضرایب رگرسیون نشان می‌دهد تمایزیافتگی (33/0=) و امنیت (30/0=) قادر به پیش‌بینی متغیر ملاک هستند. سهم تمایزیافتگی در این میان بیشتر است. افزوده شدن متغیر امنیت به مدل 7 درصد بر ضریب تبیین افزوده است اما این تغییر معنادار است(01/0≥P). در نهایت می‌توان گفت بین صمیمت با تمایز یافتگی خود و امنیت روانی رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش میزان تمایز یافتگی خود و امنیت روانی، میزان صمیمیت در زنان متاهل غیربالینی شهر مشهد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marital intimacy: The Determining Role of Differentiation of Self and Need for Security in Non-clinical married women

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bagheri 1
  • Seyyed Ali Kimiaei 2
  • Hossein Kareshki 3
1 Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Counseling Department, Ferdowsi University of Mashhad
3 Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of study was to investigate the relationship between differentiation of self and the need for security with marital intimacy. The population of this study consisted of non-clinical married women residing in Mashhad who were selected by available sampling method persons were selected.For this purpose, used, Bagarozi Intimacy Questionnaire , Scoron and Dandi differentiation of self of Questionnaire and Maslow's Psychosocial Security Questionnaire were for collection data. Data were analyzed by descriptive and correlation indices and stepwise regression and using SPSS 22 software.Data analysis showed that , the multiple correlation coefficient of the predictor variables with the criterion was 0.55, indicating a moderate and higher relationship between the predictor variables and the criterion variable. The coefficient of explanation and the coefficient of explanation correction were 0.30, indicating that 30% of the changing (variance) in marital intimacy was related to the predictor variables (differentiation and security). The variance analysis show that the regression model fits well with the predictor and criterion variables and the changes explained by the model are real and not accidental. Analysis of regression coefficients shows that differentiation (= 0.33) and security (= 0.30) are able to predict the criterion variable.Adding the security variable to the model, increased the coefficient of explanation only 7% but this change is significant (P <0.01). Finally, it can be concluded that there is a significant relationship between intimacy and differentiation of self and psychological security and with increasing differentiation of self and psychological security, intimacy among non-clinical married women..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Intimacy
  • Differentiation of Self
  • Need for Security
اسکیان، پرستو. (1384). بررسی تأثیر سایکودرام (روان­نمایشگری) بر افزایش تمایزیافتگی فرد از خانواده­ی اصلی در دانش­آموزان دختر دبیرستانی منطقه­ی 5 تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره، دانشگاه تربیت معلم تهران.
اعتمادی، عذرا. (1384). بررسی و مقایسه­ی اثربخشی رویکرد روانی-آموزشی مبتنی بر شناختی-رفتاری و ارتباط درمانی بر صمیمیت زوجین مراجعه­کننده به مراکز مشاوره­ی شهر اصفهان. پایان­نامه دکترا، دانشگاه تربیت معلم.
ثنایی، بهرام. (1387). مقیاس­های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
دلاور، علی. (1393). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
روشن نژاد، نجمه؛ بیان فر، فاطمه؛ طالع پسند، سیاوش. (1398). پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوج‌های جوان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی، تمایزیافتگی خود و سرسختی، مجله روان‌شناسی بالینی،11(1)،93-106.
زارع، حسین؛ امین­پور، حسن. (1390). آزمون­های روان‌شناختی. نشر آییژ.
 یوسفی، ناصر؛ عزیزی، آرمان. (1397). تبیین مدلی برای پیش­بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و تیپ­های شخص. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 9 (35)، 57-78.
Alder, M. C., Yorgason, J. B., Sandberg, J. G., & Davis, S. (2018). Perceptions of parents' marriage predicting marital satisfaction: The moderating role of attachment behaviors. Journal of Couple & Relationship Therapy, 17(2), 146-164.
Bartle‐Haring, S., Ferriby, M., & Day, R. (2019). Couple differentiation: Mediator or Moderator of depressive symptoms and relationship satisfaction?. Journal of marital and family therapy, 45(4), 563-577.
Campbell, L., Simpson, J. A., Boldry, J. G., & Rubin, H. (2010). Trust, variability in relationship evaluations, and relationship processes. Journal of personality and social psychology, 99(1), 14.
Delavar,A. (2013). Research Methodoloy in Psychology and Educational Sciences. Tehran: Virayesh publication.
Dell’Isola, R., Durtschi, J., & Morgan, P. (2019). Underlying Mechanisms Explaining the Link between Differentiation and Romantic Relationship Outcomes. The American Journal of Family Therapy, 47(5), 293-310.
Engdahl, E. & Lidskog, R. (2014). Risk, communication and trust: Towards an emotional understanding of trust. Public understanding of science, 23(6), 703-717.
Eskian, P. (2005). The investigate effect of psychodrama (Psycho-display) on increasing individual differentiation from the main family in high school girl students in district 5 of Tehran. Master's Thesis in Counseling Psychology, Teacher Training University, Tehran.
Etemadi, O. (2005). Investigating and Comparing the Effectiveness of approach Psycho-Educational based on Cognitive-Behavioral and therapeutic relationship on intimacy of couples referred to counseling centers in Isfahan. PHD dissertation, Teacher Training University
Høeg, B. L., Johansen, C., Christensen, J., Frederiksen, K., Dalton, S. O., Dyregrov, A., ... & Bidstrup, P. E. (2018). Early parental loss and intimate relationships in adulthood: A nationwide study. Developmental psychology, 54(5), 963.
Homaei, R. (2019). Relationship between Attachment to God, Moral Intelligence and Differentiation of Self with Marital Satisfaction in Nurses. Journal of Health and Care, 20(4), 270-279.
Hwang, W., Yoon, J., Silverstein, M., & Brown, M. T. (2019). Husband–Wife Religious Discordance, Marital Satisfaction, and Risk of Marital Dissolution in Two Generations. Journal of Family Issues, 40(9), 1201-1223.
Klever, P. (2009). Goal direction and effectiveness, emotional maturity, and nuclear family functioning. Journal of marital and family therapy, 35(3), 308-324.
Kruse, N. (2007). The relationship between self differentiation and the levels of trust, shame, and guilt in intimate relationships. Alliant International University, Los Angeles.
Lampis, J., & Cataudella, S. (2019). Adult Attachment and Differentiation of Self-Constructs: A Possible Dialogue?. Contemporary Family Therapy, 41(3), 227-235.
Lampis, J., Cataudella, S., Agus, M., Busonera, A., & Skowron, E. A. (2019). Differentiation of self and dyadic adjustment in couple relationships: A dyadic analysis using the actorpartner interdependence model. Family process, 58(3), 698-715.
Lim, J., & Lee, S. (2017). The mediating effect of differentiation of self between the family of origin experiences and their marital satisfaction among Korean married women. International Information Institute (Tokyo). Information, 20(3A), 1667-1674.
Monin, J. K., Goktas, S. O., Kershaw, T., & DeWan, A. (2019). Associations between spouses’ oxytocin receptor gene polymorphism, attachment security, and marital satisfaction. PloS one, 14(2).
Noori, J., Nejat, H., Nameni, E., & Fariborzi, E. (2020). Comparison of the Effectiveness of the Treatment of a Monotheistic Integrated and the Objective Relationship on Self-Differentiation and Marital Intimacy. The American Journal of Family Therapy, 48(1), 70-86.
Peleg, O., & Messerschmidt‐Grandi, C. (2019). Differentiation of self and trait anxiety: A crosscultural perspective. International Journal of Psychology, 54(6), 816-827.
Pote, S. C., & Wright, S. L. (2018). Evaluating anticipatory grief as a moderator of life and marital satisfaction for spousal caregivers of individuals with dementia. Educational Gerontology, 44(2-3), 196-207.
Raina, P., & Maity, T. (2018). An empirical study on marital satisfaction between arranged and self marriage couples in Bangalore. Int J Indian Psychol, 6(1), 101-8.
Regas, S. (2019). Infidelity, self-differentiation, and intimacy: The mindful differentiation model of couple therapy. In P. J. Pitta & C. C. Datchi (Eds.), Integrative couple and family therapies: Treatment models for complex clinical issues (p. 71–90).
Rodríguez-González, M., Martins, M. V., Bell, C. A., Lafontaine, M. F., & Costa, M. E. (2019). Differentiation of Self, Psychological Distress, and Dyadic Adjustment: Exploring an Integrative Model Through an Actor–Partner Analysis. Contemporary Family Therapy, 41(3), 293-303.
Roshannejhad,N., Bayanfar,F., talepasand,S. (2019). Predicting Marital Adjustment among Young Couples based on Personality Traits, Differentiation of Self and Psychological Hardiness. Journal of clinical psychology,11(41),93-107.
Sanae, B. (2008). Family and Marriage Measurement Scales. Besat Publications.
Skowron, E. A., & Dendy, A. K. (2004). Differentiation of self and attachment in adulthood: Relational correlates of effortful control. Contemporary family therapy, 26(3), 337-357.
Skowron, E. A., Stanley, K. & Shapiro, M. D. (2009). A Longitudinal Perspective on Differentiation of self, Interpersonal and Psychological Well-Being in young Adulthood. ContempFamTher, 31:3-18.
Sun, R., & Taormina, R. J. (2015). Antecedents and Outcomes of Psychological Insecurity and Interpersonal Trust Among Chinese People. Psychological Thought. doi:10.5964/ psyct.v8i2.143
Vazhappilly, J. J., & Reyes, M. E. S. (2018). Efficacy of emotion-focused couples communication program for enhancing couples’ communication and marital satisfaction among distressed partners. Journal of Contemporary Psychotherapy, 48(2), 79-88.
Vecina, M. L., Marzana, D., & Paruzel-Czachura, M. (2015). Connections between moral psychology and intimate partner violence: Can IPV be read through moral psychology?. Aggression and violent behavior, 22, 120-127.
Xue, Y., Xu, Z. Y., Zaroff, C., Chi, P., Du, H., Ungvari, G. S., ... & Xiang, Y. T. (2018). Associations of differentiation of self and adult attachment in individuals with anxietyrelated disorders. Perspectives in psychiatric care, 54(1), 54-63.
Yoosefi N. Azizi A. (2018). Explaning a model to predict marital conflict based on differentiation and personality types. Culture counseling,9:57-78
Zare, H. & Aminpour, H. (2011). Psychological tests. Aegis Publishing.