پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان سنجی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: پیچیدگی پدیده طلاق و آمار رو به رشد آن در تمام جوامع حاکی از لزوم مطالعه همه جانبه عوامل زمینه ساز این معضل اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق در شهر کرمانشاه، انجام گرفته است.
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود که در قالب تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر انجام شد. جامعه مورد پژوهش کلیه زنان متقاضی طلاق در شهر کرمانشاه بود که از میان آنها تعداد 100 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارت بود از: مقیاس دلزدگی زناشویی (MDS)، مقیاس تحمل پریشانی هیجانی و مقیاس احساس تنهایی اجتماعی عاطفی برای بزرگسالان (SELSA-S). دادههای حاصل در سطح توصیفی با استفاده از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی با استفاده از دو نرم افزار SPSS و AMOS تحلیل شدند.
یافته ها:تحلیل داده ها نشان داد که مقیاسهای دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی اثر مستقیمی بر احساس تنهایی داشته اند. رابطۀ احساس تنهایی با گرایش به طلاق به صورت مستقیم معنادار بوده و همچنین اثر غیرمستقیم دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی بر گرایش به طلاق به واسطه ی احساس تنهایی معنادار است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می‌توان با آموزش و مشاوره در زمینه بهبود دلزدگی زناشویی، تحمل پریشانی و احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق مانعی برابر گرایش به طلاق در ایشان ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticipation of ‌ divorce tendency based on marital Burnout and distress tolerance by the mediation of loneliness in female applicants for divorce

نویسندگان [English]

  • A M 1
  • tahereh shiri 2
  • kiimars farahbakhsh 3
  • shadi zolfaghRI 4
2 razi
3 Counselling, associate professor, faculty of psychology & educational science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Abstract
Background: Divorce as one of the most determining factors in the disruption of the family as the most important social institution and the basis of society is of undeniable importance. The complexity and growing number of divorce in all societies highlights the need for the comprehensive investigation of the relevant underlying factors of this social dilemma. The present study aimed to explore the tendency for divorce based on marital burnout and tolerance of distress by the mediation of loneliness in female applicants for divorce in Kermanshah.
methods: The method of the research was descriptive and correlational which was conducted in the form of regression analysis and path analysis. The study population included all women seeking divorce in Kermanshah out of whom 100 samples were selected through availability sampling and asked to respond to research instrument. The data collection instrument in this study included marital Burnout Scale (MDS), Emotional Distress Tolerance Scale, and Social-Affective Loneliness Scale for Adults (SELSA-S). The resulting data were analyzed using mean and standard deviation at descriptive level and using the correlation test and regression analysis and path analysis at inferential level to reveal the mediating role by SPSS And Amos.
Results: Data analysis results revealed that the scales of marital Burnout and distress tolerance have a direct effect on loneliness.
Conclusion: As for the research results, the tendency for divorce among the applicants can be curbed through training and counseling concerning marital Burnout, tolerance of distress and loneliness in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tendency to divorce
  • marital Burnout
  • Distress Tolerance
  • Loneliness
  • women
اصغری، فرهاد؛ عیسی­پور هفت­خانی، خدیجه و قاسمی­جوبنه، رضا (1397). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر فرسودگی زناشویی و طلاق عاطفی زنان متقاضی طلاق. فصلنامه مددکاری اجتماعی، سال هفتم، شماره 1، ص 14-21.
امین الرعایا، رضوان؛ کاظمیان، سمیه و اسمعیلی، معصومه (1395). پیش بینی تحمل پریشانی بر اساس مؤلفه‌های ارتباطی خانواده مبدأ در زنان مطلقه و غیرمطلقه. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال هفتم، شماره چهارم، ص 31-39.
پاتو، مژگان؛ حقیقت، فرشته و حسن­آبادی، حمیدرضا (1392). بررسی نقش کیفیت ارتباط زوجین در پیش­بینی احساس تنهایی. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، سال سوم، شماره چهار، ص 543-563.
داوری، زهرا؛ اعتمادی، عذرا و بهرامی، فاطمه (1388). بررسی تأثیر رویکرد راه­حل محور بر کاهش گرایش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازده، شماره چهل‌وسه، ص 121-134.
عبادت پور، بهناز؛ نوابی نژاد، شکوه؛ شفیع آبادی، عبدالله و فلسفی نژاد، محمدرضا (1392). نقش واسطه‌ای کارکردهای خانواده برای تاب‌آوری فردی و باورهای معنوی و دلزدگی زناشویی. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، سال سوم، شماره سیزدهم، ص 29-45.
عباسی اسفجیر، علی اصغر؛ رمضانی، لیدا و جوانمرد، مهدی (1395). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و رضایت زوجین با دلزدگی زناشویی فرهنگیان متأهل شهرستان بهشهر. فصلنامه دانش انتظامی مازندران، سال هفتم. شماره چهار، ص 43-56.
عموزاد، آرزو (1393). بررسی تأخیر سن ازدواج و احساس تنهایی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی خوابگاهی دانشگاه الزهرا سال تحصیلی 93-92. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان. دانشگاه الزهرا (س).
کمایی، فرشته و صداقتی فرد، مجتبی (1394). بررسی رابطه کژکاری جنسی در زنان متأهل با دلزدگی زناشویی آن‌ها. فصلنامه روانشناسی نحلیلی-شناختی، سال ششم، شماره 23، ص 60-67.
کیانی، احمدرضا؛ اسدی شیشه­گران، سارا؛ اسماعیلی قاضی ولویی، فریبا و زوار، مجید (1395). پیش­بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ابرازگری هیجانی و اسنادهای زناشویی در افراد متأهل مراجعه­کننده به مراکز بهزیستی شهر اردبیل. پژوهش‌های مشاوره، سال پانزده، شماره 59، ص 57-85.
گودرزی، محمود (1392). اثربخشی زوج‌درمانی با رویکرد ستیر بر بهبود عملکرد خانواده و کاهش دلزدگی زناشویی. پژوهش‌های مشاوره، سال 12، شماره 48، ص 27-44.
میری، نسرین و نجفی، محمود (1396). نقش صمیمیت، احساس تنهایی و ناگویی خلقی در پیش­بینی رضایت زناشویی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 11، شماره 3، ص 66-74.
 
Amato, P. R. (2010). Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments. Journal of Marriage and Family, 72, 650-666.
Cui, M. & Fincham, F. D. (2010). The differential effects of parental divorce and marital conflict on young adult romantic relationships. Personal Relationships, 17(3), 331-343.
Cumming, & Oreilly.M. (1997). The Clinical Significance of Loneliness: A Literature Review. Clinical Psychology Review, 26, pp. 695–718.
Daye, R. (2003). Introduction to Family processes. London: Lawrence Erlbaum Association, Inc.
DiTommaso, E., Brannen, C., & Best, L. A. (2004). Measurement and Validity Characteristics of the Short Version of the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults. Educational and Psychological Measurement, 64(1), 99–119.
Durham-Fowler, J. N. (2010). Therapeutic assessment with couples. A dissertation for the degree of doctor of philosophy. University of Texas at Austin.
Flora, J., & Segrin, C. (2000). Relationship development in dating couples: Implications for relational satisfaction and loneliness. Journal of Social and Personal Relationships, 17 (6), 811-825.
Hansson, K., & Lund Bland, A. (2006). Couple therapy effectiveness of treatment and long term follow up. Journal of Family Therapy, 28, pp. 254-276.
Heinrich, L. M., & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature review. Clinical psychology review, 26(6), 695-718.
Kayser, K. (1993). When love dies: The process of marital disaffection. NY: Guilford.
Keough, M. E. Riccardi, C. J. Timpano, K. R. Mitchell, M. A. & Schmidt, N. B. (2010). Anxiety symptomatology: The association with distress tolerance and anxiety sensitivity. Behavior Therapy, 41(4), 567-574.
Kiecolt-Glaser, J. K., & Newton, T. L. (2001). Marriage and health: His and hers.
Leopold, T., & Kalmijn, M. (2016). Is divorce more painful when couples have children? Evidence from long-term panel data on multiple domains of well-being. Demography, 53(6), 1717-1742.
Leyro, T. M. Zvolensky, M. J. & Bernstein, A. (2010). Distress tolerance and psychopathological symptoms and disorders: a review of the empirical literature among adults. Psychological bulletin, 136(4), 576.
Liu, L. J., Sun, X., Zhang, C. L., Wang, Y., & Guo, Q. (2010). A survey in rural China of parent-absence through migrant working: the impact on their children's self-concept and loneliness. BMC public health, 10(1), 32.Mahdavinejad, M. & Moradchelleh, A. (2012). The impact of family and social class on efficiency of arts education and learning. Middle-East Journal of Scientific Research, 11(8), 1068-1077.
Panahifar, S., Yousefi, N., & Amani, A. (2014). The effectiveness of schema-based couple therapy on early maladaptive schemata adjustment and the increase of divorce applications adaptability. Journal of business & management review, 3(9), 339-345.
Pines, A. M. (2004). Adult attachment styles and their relationship to burnout: a preliminary, cross-cultural investigation work and stress. The Family Journal. 18, pp. 66-80.
Pines, A. M. (2007). Couple burnout: Couses and cures. The American Journal of Family Therapy. 10, pp. 42-48.
Pinquart, M. (2003). Loneliness in married, widowed, divorced, and never-married older adults. Journal of Social and personal relationships, 20(1), 31-53.
Rusbult, C. E. Johnson, D. J. & Morrow, G. D. (1986). Impact of couple patterns of problem solving on distress and nondistress in dating relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 50(4), 744-753.
Sbarra D. (2015). Divorce and Health: Current Trends and Future Directions. Psychism Med. 77 (3):227–36.
Simons, J. S. & Gaher, R. M. (2005). The Distress Tolerance Scale: Development and validation of a self-report measure. Motivation and Emotion, 29(2), 83-102.
Tsapelas. I, Aron. A and Orbuc. T (2016). Marital boredom now predicts less satisfaction 9 years latePublished in: Psychological Science. 20(5). Pp. 543-545.
White, J. M., Klein, D. M., & Miller, L. (2005). Family theories. Canadian Journal of Sociology, 30(1), 133.