نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی قرارداد روان‌شناختی در رابطه بین رهبری پدرسالار و تمایل به ترک شغل است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکتهای صنایع غذائی شهرستان رشت به تعداد 1590 نفر می‌باشند که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 332 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه نهائی تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه رهبری پدرسالار 15 گوی‌های چنگ و همکاران (2000)، 9 گوی‌های قرارداد روان‌شناختی روسو (2000)، و 3 گوی‌های وین و همکاران (1997) استفاده شد که روائی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS 2 استفاده شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بوده و متغیرهای مشاهده‌گر از پایایی و روائی لازم برخوردار می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد که رهبری پدرسالارانه تأثیر مثبتی بر قرارداد روان‌شناختی، و تأثیر منفی بر تمایل به ترک شغل دارد. همچنین قرارداد روان‌شناختی نیز تأثیر منفی بر تمایل به ترک شغل دارد. فرضیات تعدیلگری سن نیز در روابط موجود بین متغیرها تأیید نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating mediator role of psychological contract in the relationship between paternalistic leadership and turnover intention

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ekradi 1
  • SEYYEDEH SANAZ SADAFI MUSAVI 2

1 Ph.D. in Higher Education, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 MSc, Business Administration,Tehran University of Science (Gilan).

چکیده [English]

The objective of present study is to investigate the mediator role of psychological contract in the relationship between paternalistic leadership and turnover intention. Statistical population composed of the employees of Food Industry companies in Rasht city, using the Morgan Table, 332 of which were selected as the sample group by simple random selection. In this research, questionnaire was used by 15 items of paternalistic leadership with Chang et al. (2000), 9 items of the Rousseau’s (2000) psychological contract, and 3 item of Wayne et al.’s (1997) turnover intention; that validity and reliability were confirmed. Data were analyzed through partial least squares and Smart PLS 2.0 software. The results of the research showed that the model has suitable fit and the observational variables have appropriate reliability and validity. Also, results showed that the paternalistic leadership has positive and significant effect on psychological contract and it has negative and significant effect on turnover intention. Psychological contract has negative and significant effect on turnover intention. The variable of age didn't moderate the relationships between the variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turnover Intention
  • Paternalistic leadership
  • Psychological contract
اسماعیل نیا، مریم. (1392). بررسی ارتباط ابعاد ادراک مدیریت پدرانه و احساس خودی بودن با عملکرد شغلی معلمان دبیرستانهای دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران.
بابائیان، علی و زندی، فیروز. (1393). نقش اجرای قرارداد روان‌شناختی بر فرسودگی شغلی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(75)، 97-114.
بخشعلی زاده، داود. (1393). تبیین عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بانک ملی استان گیلان در قالب یک مدل علّی. دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت.
جعفری، سید محمدباقر؛ محمدی، معصومه و دیانتی، مژگان. (1395). تأثیر نقض مربی‌گری و قرارداد روان‌شناختی بر تعهد عاطفی و التزام شغلی کارکنان. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 11(43)، 135-152.
رضایی، ‌فاطمه و شفیعی، ‌الهام. (1395). بررسی رابطه رضایت شغلی و کیفیت زندگی با رضایت از بازنشستگی در کارمندان بازنشسته. مجله فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 27(7)، 189-210.
رضایی راد، مصطفی؛ بیات، مرتضی؛ خانی، داود و عطار، شیما. (1391). بررسی تأثیر اسلوب ارتباطی و قراردادهای روان‌شناختی بر پیامدهای عزت‌نفس، سلامت روان و فرسودگی شغلی پرستاران: ارائه مدل. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل (رستمینه (4(3)، 77-85.
زادمهر، نیما. (1395). بررسی اثرات سبک‌های رهبری خودمختار (قدرت طلب، نوع دوست، اخلاقی) بر حق اظهار نظر کارکنان با در نظر گرفتن تئوری LMX و قضاوت کارکنان از جایگاهشان. مدیریت کیفیت، 9(18)، 111-184.
صالح اردستانی، عباس و سیدنقوی، میرعلی. (1395). تبیین رابطه فلات زدگی شغلی با بی تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(31)، 160-145.
علی‌دوستی، فاطمه و فرهادی نژاد، محسن. (1394). بررسی تأثیر سبک‌های رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت مطالعه موردی: شرکت سایپا یدک. ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
کریمی، مریم و شجاعی، سامره. (1394). بررسی رابطه بین رهبری پدرسالارانه و آوای کارکنان با تأکید بر نقش تعدیل کننده تسهیم دانش کارکنان شعب بانک صادرات استان گلستان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 3(شماره 2 (پیاپی 10))، 21-40.
گل پرور، محسن؛ حسین‌زاده، خیراله؛ عابدینی، مائده، و اشجع، آرزو. (1393). الگوی ساختاری نقض قرارداد روان‌شناختی، تعهد سازمانی، ‌ترک خدمت، رضایت شغلی و رفتارهای انحرافی. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 4(1)، 55-70.
محمد تبار، سمیه؛ اسکندی، ‌حسین و عباس پور، عباس. (1390). بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شعلی کارکنان شرکت هفت الماس. مجله مشاوره و روان‌درمانی، 7(2)، 66-49.
مرادی، مرتضی و جلیلیان، حمیدرضا. (1395). عوامل مؤثر بر بدبینی نسبت به تغییرات سازمانی و نتایج آن. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(81)، 149-123.
نیلی‌پور‌طباطبائی، ‌سید‌اکبر و جان‌نثاری، ‌محبوبه. (1392). بررسی رابطه بین رهبر خدمتگزار و رهبری پدرسالارانه و مؤلفه‌های آن در سازمان‌های شهر اصفهان. رهبری و مدیریت آموزشی، 26(7)، 111-132.
هوشیار، وجیهه و رحیمی قره چماق، مجید. (1394). تأثیر سکوت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان به‌واسطه حمله عاطفی در میان کارکنان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهر مشهد. نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، 13(45)، 152-141
Blomme, RJ, Van Rheede, A, & Tromp, DM. (2010). The use of the psychological contract to explain turnover intentions in the hospitality industry: A research study on the impact of gender on the turnover intentions of highly educated employees. The International Journal of Human Resource Management, 21(1), 144-162.
Chen, I, Brown, R, Bowers, B. J, & Chang, W‐Y. (2015). Work‐to‐family conflict as a mediator of the relationship between job satisfaction and turnover intention. Journal of advanced nursing, 71(10), 2350-2363.
Chen, Xiao-P, Eberly, Marion B., Chiang, T-J, Farh, J-L, & Cheng, B-S. (2011). Affective Trust in Chinese Leaders. Journal of Management, 40(3), 796-819.
Chen, Y, Zhou, X, & Klyver, K. (2018). Collective Efficacy: Linking Paternalistic Leadership to Organizational Commitment. Journal of Business Ethics, 1-17.
Cheng, B. S., Chou, L. F., & Farh, J. L. (2000). A triad model of paternalistic leadership: The constructs and measurement. Indigenous Psychological Research in Chinese Societies, 14.
He, W, Long, L‐R & Kuvaas, B. (2015). Workgroup Salary Dispersion and Turnover Intention in China: A Contingent Examination of Individual Differences and the Dual Deprivation Path Explanation. Human Resource Management. 55(2), 301-320.
Kim, W. (2017). Examining Mediation Effects of Work Engagement Among Job Resources, Job Performance, and Turnover Intention. Performance Improvement Quarterly, 29(4), 407-425.
Kraak, J. M., Lunardo, R., Herrbach, O., & Durrieu, F. (2017). «Promises to employees matter, self-identity too: Effects of psychological contract breach and older worker identity on violation and turnover intentions». Journal of business research, 70, 108-117.
Liao, Sh, Widowati, R, Hu, Da-chian, & Tasman, L. (2017). The mediating effect of psychological contract in the relationships between paternalistic leadership and turnover intention for foreign workers in Taiwan. Asia Pacific Management Review, 22(2), 80-87.
Lu, A, Cheng C, & Gursoy, D. (2016). Impact of job burnout on satisfaction and turnover intention: Do generational differences matter?. Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(2), 210-235.
Restubog, S, Lloyd D, & Bordia, P. (2006). Workplace familism and psychological contract breach in the Philippines. Applied Psychology, 55(4), 563-585.
Rousseau, D. M. (2000). Psychological contract inventory technical report. Pittsburgh: Carnegie Mellon University.
Thomas, N. J, Brown, E, & Thomas, L. Y. (2017). Employee satisfaction and turnover intention: A comparative analysis between front-of-house and back-of-house employees in casino-entertainment venues. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 16(1), 71-87.
Wayne, S. J., Shore, L. M., & Liden, R. C. (1997). Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective. Academy of Management Journal, 40, 82-111.
Wu, Y. (2018). The Influence of Paternalistic Leadership on the Creative Behavior of Knowledge Workers-Based on the Perspective of Psychological Contractual Perception. Open Journal of Business and Management, 6(2), 478-487.