پیش بینی احتمال طلاق زنان براساس دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانواده

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در سال های اخیر، ایران باروند روبه رشدونگران کننده طلاق درهمه استان هامواجه شده است.ازین رودراین پژوهش به بررسی نقش پیش بینی کنندگی دلبستگی اجتنابی واضطرابی ومهارت حل مسأله خانواده، دراحتمال طلاق پرداخته شد.این پژوهش به لحاظ هدف توسعه‌ای وازنظرروش همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متأهل شهرمشهدبودکه باتوجه به ماهیت روش پژوهش که جزء طرح های همبستگی محسوب می شودو تعدادمتغیرهای پژوهشی، 400 نفربه شیوه دردسترس انتخاب وبه پرسشنامه های احتمال طلاق، اجتناب واضطراب درروابط نزدیک وحل مسأله خانواده پاسخ دادند.ازاین تعداددرنهایت 388نفربه عنوان حجم نمونه تعیین شدند.برای بررسی نقش پیش بینی کنندگی دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی ومهارت حل مسأله خانواده دراحتمال طلاق ازآزمون رگرسیون همزمان استفاده شد.نتایج حاصل ازتحلیل داده هانشان داد، R2 اصلاح شده چندگانه بین متغیر‌های دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله دراحتمال طلاق 33/0 بودکه متغیرهای پیش بین 33درصداز واریانس احتمال طلاق راتبیین می‌کردند.ازاین بین، دلبستگی اجتنابی ومهارت حل مسأله قادربه پیش بینی احتمال طلاق بودند، امادلبستگی اضطرابی نقشی درپیش بینی آن نداشت.
در مجموع نتایج این پژوهش نشان دادکه سبک دلبستگی اجتنابی و مهارت حل مسأله زنان می تواندازعوامل پیش بینی کننده ی مهم احتمال طلاق ایشان باشدچراکه توانایی حل مسأله خانواده یکی ازعوامل تعدیل کننده اثرات رویدادهای منفی زندگی است وسبک دلبستگی،عامل مهمی است که عملکردسالم وناسالم زناشویی راتوجیه می کندوروشی برای پاسخگویی به دلایل ناسازگاری زوج‌هاارائه می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of the probability of divorce based on avoidant attachment, anxiety attachment and family problem solving skills

نویسندگان [English]

  • maryamalsadat fakhri 1
  • Rahele mahdavianfard 1
  • seyed ali kimiaee kimiaee 2
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Iran has been dealing with a worrying and increasing number of divorces in recent years. The current study investigated the predictive role of problem-solving skill, avoidance and anxiety in relationships and predicting divorce. Furthermore, the study employed a correlation method with development purpose. The target population included 400 married women between 20 to 45 years old from Mashhad city, who were selected based on the methodology (correlation method) and the number of variables. They answered surveys about solving family problem, divorce probability, avoidance and anxiety in relationships and finally the sampling was reduced to 388 women. The simultaneous regression test was used to study the predictive role of independent variables such as avoidance, anxiety and problem-solving in divorce probability. According to the results of data analysis , the multiple modified R2 among avoidance attachment, anxiety attachment, and problem-solving variables in divorce probability was 0.33. The predicting variables explained 33 percent of divorce probability variance. Accordingly, the avoidance and family problem-solving could predict the divorce; however, the anxiety variable had no significant role in prediction. The study found that problem-solving skill and avoidant attachment style in women can be an important predicting factor for women divorce. This is due to the fact that problem-solving is one of the moderating factors of the negative events effect in life and the attachment style is an important factor that justifies the healthy and unhealthy marriage functions. It can also provide a solution to incapability of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the probability of divorce
  • Avoidance attachment
  • anxiety attachment
  • family problem solving
آزادی. زینب، کیمیایی. سید.علی، عباسی بورندرق. سکینه (1393). "رابطه توانایی حل مسأله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکلات وناسازگاری زناشویی". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، سال نهم، شماره 36، ص 24-8
آشتیانی عراقی. مهدی، آخوند. سکینه (1391). "اهداف ازدواج و کارکردهای آن از منظر اسلام". دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، دوره پنجم، شماره 013، ص 83-55.
برغندان. میترا، عنایتی. میر صلاح، مهرابی زاده، هنرمند. مهناز، (1388). "بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله به شیوه گروهی بر سلامت عمومی و رضایت زناشویی همسران کارمندان مرد طرح اقماری". یافته های نو در روانشناسی، دوره دوم، شماره 2، ص 107-95.
برناه. محیا، حسن آبادی. حسین، قنبری هاشم‌آبادی. بهرامعلی (1392). "مقایسه‌ی اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد هیجان – مدار(EFT) با واقعیت درمانی(RT) بر رضایت مندی زناشویی هوش هیجانی و سلامت روان زوجین". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
بهرامی. فاطمه (1388). فرآیندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی. تهران، نشردانژه، چاپ دوم.
پناغی، لیلی؛ ملکی، قیصر؛ ذبیح زاده، عباس؛ پشت مشهدی، مرجان و سلطانی نژاد، زهرا. (1392). "روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس تجارب مربوط به روایی نزدیک (ECR)". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال نوزدهم، شماره 4، ص 313-305.
حمیدی. فریده (1386). "بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی در دانشجویان متأهل دبیری". خانواده پژوهشی، دوره سوم، شماره 9، ص 453-444.
حیدری تفرشی. غلام حسین (1391). "رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین سبک دلبستگی و منبع کنترل با   رضایتمندی زناشویی در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن". فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی دوره هشتم، شماره 11، ص 23-44.
حیدری. علیرضا، اقبال،فرشته (1390). "رابطه دشواری در تنظیم هیجانی، سبک های دلبستگی وصمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز". یافته های نو در روانشناسی، دوره پنجم، شماره 15، ص134-115.
خجسته مهر. رضا، امان اللهی. عباس، زهره ای. اسماعیل، رجبی. غلامرضا (1393). "سبک های دلبستگی، اسناد علی و اسناد مسوولیت به عنوان پیش بین های خشونت علیه زنان". روانشناسی خانواده، دوره اول، شماره1، ص 52-41.
روشنی. فرناز،  حسن آبادی،.حسین (1390). "مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار (EFT) با درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری (REBT) در افزایش سازگاری زناشویی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
سپهری. سالومه، حسن آبادی حسین، قنبری هاشم‌آبادی. بهرامعلی(1393). "مقایسه اثربخشی آموزش گروهی درمان ساختاری با درمان هیجان مدار برکمال گرایی و سبک های دفاعی زنان متأهل دارای ترس از صمیمیت". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
شمسائی.فرشید، موسیوند. فاطمه، بیگ مرادی. علی، مقیم بیگی. عباس. (1395). "تأثیر بکارگیری مهارت حل مسئله بر سازگاری اجتماعی در زنان بعد از هیسترکتومی". نشریه روان پرستاری، سال چهارم، شماره1، ص 63-56.
عارفی. مختار، نوابی نژاد. شکوه، شفیع آبادی. عبدلله،کیامنش. علیرضا. (1391). "سبک های دلبستگی، جنسیت، رضایت زناشویی". پژوهشنامه  تربیتی، سال هفتم، شماره 31، ص 1-16.
ناهیدپور. فرزانه، خسروی. زهره، بلیاد. محمدرضا، آزادی. شهدخت. (1390). "بررسی رابطه ی سبکهای دلبستگی، بخشش و تعارضات زناشویی در  زوجهای مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر کرج". فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره 3، ص 61-79.
 
Ahmadi, K. Ashrafi, S.M.N. Kimiaee, S.A. & Afzali, M.H. (2010). "Effect of family problem-      solving on marital satisfaction". Journal of Applied Sciences, 10(8), 682-687.
Banse, R. (2004). "Adult attachment and marital satisfaction: Evidence for dyadic configuration effects". Journal of Social and Personal Relationships, 21, 273-282.
Brittany C. Solomon. Joshua J. Jackson.(2014).  Why do personality traits predict divorce? Multiple Pathways Through Satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 106, No. 6, 978–996.
Cassidy, T. (2010). "Problem-solving style, achievement motivation, psychological distress and                                       response to a simulated emergency". Journal of Counselling Psychology Quarterly, 15:4, 325-332.
C. Chang, Lawrence J. Sanna, Meghan M. Riley, Ann Marie Thornburg, Kathryn M. Zumberg, Michael C. Edwards. (2007). "Relations between problem-solving styles and psychological adjustment in young adults: Is stress a mediating variable"? Journal of Personality and Individual Differences, 42 (2007) 135–144.
Egeci, S & Jencoz. T. (2011). "The Effects of Attachment Styles, Problem-Solving Skills, and       Communication Skills on Relationship Satisfaction". Social and Behavioral Sciences, 30 (2011) 2324 – 2329.
Hulchuk, R. E. (2010). "Resolving attachment injuries in couples using emotionally focused therapy: A three-year follow-up". Journal of Couple & Relationship Therapy, 9, 31-47.
Heppner, P.P. Lee, D. (2002). "Problem solving appraisal and psychological adjustment".   Handbook of Positive Psychology, (pp.288-298). New York: Oxford University Press.
Jahnson, M. D. Cohan, L. C. Davial, J. Lawrence, E. Rogge, R. D. Karney, B. R. Sullivan, K. T. Bradbury, T. N. (2005). "Problem-solving skills and affective expression as predictors of change in marital satisfaction". Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(1), 15-27.
Johnson, S. M. Greenman, P. S. (2006)."The Path to a Secure Bond: Emotionally Focused Couple Therapy". Journal of Clinical Psychology, 62(5), 597-609.
Lawrence, E. Bunde, M. Barry, R. A. Brock, R. L. Sullivan, K. T. Pasch, L. A. White, G. A. Dowd, C. E. Adams, E. E. (2008). "Partner Support and marital satisfaction: Support amounnt, adequancy, provision, and solicitation". Personal Relationship, 15(4), 445-463.
Matthews, s, u. (2010). "Adult attachment styles: relationships with marital and sexual satisfaction". A Thesis Presented to the Department of Social Work California State University, Long Beach.
Millikin, J. W. (2000). "Resolving attachment injuries in couples using emotionally focused therapy". Journal of Counculting and Clinical Psychology, 64, 175-183.
Morton, J. A. (2005). "A study to determine the influence of teaching problem solving tools to educationally at-risk high school students". Dissertation Abstracts International Section. A: Humanities and social sciences. 66(4-A), 1266.
Patrik, S. Sells, J. Giordano, F. Tollerud, T. (2007). "Intimacy, differentiation and personality variables as predictor of marital satisfaction". The Family Journal, 15,359-367.
Safizadeh, M. Nakhaee, N. (2016). "Causes of Increasing Trend of Divorce in Iranian Community: What Do the Experts Think"? Journal of family medicine, 3(4), 2-6.
Shure, M. B. (2001). "I can problem solve: An interpersonal cognitive problem solving program    (2nd ed)". Champaign, IL: Research Press.
Vincent, J. P. Wises, R. L.  Gray, R. (2006). "A behavioral analysis of problem solving in distressed               and nondistessed marriage and stranger dyads". Behavior Therapy, 6(4),475-487.