نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی‌های سازمان‌دهی شده بر میزان یادگیری و هوش نوآموزان دختر پیش‌دبستانی شهر یاسوج می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از انواع پژوهش های کاربردی بوده و از نظر روش شبه آزمایشی با اجرای پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه گواه می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه تجدیدنظر شده‌ی هوش وکسلر (ویراست چهارم) کودکان که توسط شهیم در ایران هنجاریابی شده و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش تغییرات یادگیری نمونه ها استفاده شده است. جامعه آماری کلیه نوآموزان دختر پیش‌دبستانی شهرستان بویراحمد(شهر یاسوج) می‌باشد. نمونه های پژوهش که تعداد 30 نفر به عنوان گروه آزمایش و 30 نفر به عنوان گروه کنترل هستند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. داده های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در بخشهای توصیفی و استنباطی ( با استفاده از روش تحلیل کوواریانس) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است . نتایج تحقیق مشخص کرد که بازی‌های سازمان‌دهی شده بر یادگیری و هوش نوآموزان دختر پیش‌دبستانی شهر یاسوج تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of organized games on the level of learning and intelligence of preschoolers

نویسندگان [English]

  • mahdi vahedi 1
  • zivar bigdeli 2

2 Master of Educational Technology

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of organized games on the level of learning and intelligence of pre-school girl students in Yasuj city. The purpose of this study is to use a variety of applied researches and it is a quasi-experimental method with pre-test-post test with control group. Data were collected using a revised Wechsler Intelligence Questionnaire (Fourth Edition), which was standardized by Shahm in Iran and a researcher-made questionnaire was used to measure sample learning changes. The statistical population of all pre-school girl students is Boyer Ahmad city (Yasuj city). The research samples were selected from 30 individuals as the experimental group and 30 as the control group using a targeted sampling method. Data were analyzed by SPSS software in descriptive and inferential sections (using covariance analysis method). The results of the research revealed that organized games had a positive and significant effect on the learning and intelligence of pre-school girl students in Yasuj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organized Games
  • Learning
  • Intelligence
  • Preschoolers
- اشجعی، رضا. شاکری، مرضیه(1393). بررسی دیدگاه‌های مرتبط با انگیزش درونی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی.
- افروز، غلامعلی(1390). برنامه‌های آموزشی و پرورشی کودکان آهسته گام، چاپ هشتم، تهران: انتشارات تهران.
- امیر تیموری، محمد حسن(1387). تولید و کاربرد مواد آموزشی،تهران، انتشارات وزارت
- امیری حسن و افشار نیا کریم، (1390). نقش انجام بازی‌های سازمان‌دهی شده و رشد رفتاری کودکان، همایش منطقه‌ای روان‌شناختی کودک و نوجوان،.
- انگجی، لیلی .عسگری، عزیزه (۱۳۸۵). بازی و تأثیر آن بر رشد کودک، چاپ اول، انتشارات طراحان ایماژ، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۵ .
- بازان، تونی (2005). حافظه‌ی برتر، ترجمه‌ی وحید محمدی سیرت، منیژه شاه‌محمدی.(1393). قم، انتشارات همگرا
- باوی ، علی (1393). بازی های آموزشی و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان. رشد تکنولوژی آموزشی ،اردیبهشت 1393 شماره8 
- برک، لورا. ای. (2007). روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی). ترجمه: یحیی سید‌محمدی .( 1390). تهران: نشر ارسباران.
- بریسی، ران (2006). افزایش قدرت IQ، ترجمه‌ی مجید دانایی.( 1393). قم، انتشارات همگرا
- پایک، جان (1390). رشد حرکتی در دوره‌ی طفولیت، ترجمه‌ی دکتر محمد علی اصلانخانی، الهام عظیم زاده، نصور احمدی، مهدی رافعی بروجنی، زهرا پور آقایی اردکانی، تهران، انتشارات علم و حرکت.
- تیموری، زینب(۱۳۸۶). بررسی تاثیر نرم افزارهای آموزشی بر یادگیری مفاهیم پیش از عدد ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) :   پاییز 1389 , دوره  3 , شماره  11 ; از صفحه 65 تا 78
- حشمتی، رسول؛ اصل اناری، روح اله؛ شکراللهی، رقیه (1395). اثربخشی تکنیک های بازی درمانی گروهی بر اضطراب حالت، احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص. ناتوانی های یادگیری ،تابستان 1395 - شماره 19 ،7 - 24.
- حمیدپور، حسن، حسینایی، علی و پژوهنده، علی (1388).  نقش آموزش پیش‌دبستانی در یادگیری مهارت‌های روانی- حرکتی و سازگاری اجتماعی، مجله علوم تربیتی (علوم تربیتی و روان‌شناسی) دانشگاه شهید چمران اهواز. 3، 117-138.
- جعفری، علیرضا (1393).تأثیربازیهایآموزشیبررشداجتماعیکودکانپیشدبستانی. فصلنامه روان شناسی تربیتی شماره سی وسوم، سال نهم، پاییز93
- جولایی، مامک .زارع پور،سمیه (1388).  بازی های آموزشی برای کودکان 4تا6سال،چاپ اول:تهران: انتشارات آموزش نوآموز.
- دلاور، علی(1388). روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات پیام نور
- ساجدی، رقیه. شفیع زاده، حمید (1394). بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال تحصیلی 94-93. کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
- سبزه ،بتول (1394).  طراحیالگویبرنامهدرسیکارآفرینیبرایکودکانپیشاز دبستانوارزشیابیآنازدیدگاهمتخصصانبرنامهدرسی،کارآفرینیومربیان. فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال اول، شماره یکم، پاییز94
- سعیدی راد،حسن.رباط جزی، عفت سادات.جمشیدی مقدم، محمد.محمدی آریا،علیرضا و لچینانی، فاطمه (1391). رابطه هوش هیجانی و شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 51-63
- سلامت، منصوره. مقتدائی، کمال.کافی، موسی. عابدی، احمدرضا و حسین خانزاده، عباسعلی (1392). اثربخشیبازیدرمانیشناختیرفتاریبرحافظهومهارتهایاجتماعیکودکانباناتوانییادگیریاملا. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 556-566:(6)11
-  سلمان، زهرا (1391). بررسی اثر فعالیت‌های بدنی و زبانی در تحول ذهنی کودکان پیش‌دبستانی دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- عابدی، احمد. نزاکت الحسینی،مریم و بابائی محمد (1392). اثر بازی های اکتشافی بر یادگیری مهارت های اجتماعی – هیجانی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان.
- فتحی، حسین (1393). شیوه تقویت انگیزه و اراده یادگیری و تحصیلی در دانش آموزان. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی.
- فرامرزی، آرزو(1391). بازی‌های رایانه ای و تأثیرات آن ها در کودکان و دانش آموزان، مجله دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شماره 94، آبان 94.
- قاسم‌تبار، سید‌نبی‌اله؛ مفیدی، فرخنده؛ زاده‌محمدی، علی و قاسم‌تبار، سید‌عبداله (1390). تأثیر آموزش موسیقی در مهارت‌های پایه ریاضی کودکان پیش‌دبستانی. روان‌شناسی تحولی، روان‌شناسان ایرانی، 27، 245-254.
- قدرتی،زیبا. قدرتی، سیما (1396). اثربخشیآموزشمهارتهایزندگیازطریقبازی برمشکلاترفتاریدانش آموزان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال هشتم، شماره 32 ، زمستان 96 ، ص 161 تا 178
- کرمی، ابوالفضل ( 1386) . راهنمای آزمون هوش وکسلر کودکان )فرم تجدیدنظر شده(تهران: مرکز نشر روانسنجی.
- کیان، مریم (1393). بررسی رابطه ویژگی های تحصیلی و راهبردهای انگیزش یادگیری منتخب دانشجویان؛ مطالعه دانشجویان دانشگاه یزد. استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد. اولین کنفرانس بین المللی روان‌شناسی و علوم رفتاری.
-گلوی، میترا. نجفی، رامین (1393). انگیزش، موتور محرک یادگیری. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی.
- مصیبی، بهاره. صادقی نیا، علیرضا (1394). بررسی عوامل مؤثر در میزان انگیزه دانش آموزان و تأثیر آن بر میزان یادگیری، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
- موحدی ،احمدرضا .عابدی ،احمد (1390). تأثیر بازی های کودکانه سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دفتر اول ابتدایی ،دوفصلنامه رشد و یادگیری حرکتی– ورزشی ،شماره 7،بهار و تابستان 1390ص147
- مهر جو،پروانه (1390). نگاهی به تفاوتهای بازی کودکان عادی و استثنائی، تعلیم و تربیت استثنائی. شماره 108،ص 48
- نوروزی، داریوش؛ دهقانزاده، حسین (1391). طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، گویش نو، تهران.
- ولی‌زاده، لیلا (1390). شیوه‌های عملی جهت ارائه مفاهیم دینی در مهدهای کودک (ویژه مربیان گروه‌های سنی 3 تا 4 و 4 تا 5 سال). تهران: سازمان بهزیستی کشور، اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل.
- هیلگارد، ارنست؛ اتکینسون، ریتال؛ و اتکینسون، ریچارد (2000). زمینه روانشناسی. ترجمه براهنی، محمد نقی؛ شاملو، سعید؛ گاهان، نیسان؛ کریمی، یوسف؛ هاشمیان، کیانوش.( 1381). تهران: انتشارات رشد. چاپ دهم
 
 
-Aarnoutse, C. A. J, & Van Leeuwe, J. F. J. (2000). Development of poor and better readersduring the primary school. Educational Research and Evaluation, 6, 251–278.
-Abdi, R. & Mohammadi, Sh. (2013). The effect of metadiscourse markers presence on high school EFL learners reading comprehension. Journal of School Psychology, 2(2), 93-106. (In Persian (
-Ahromi, R., Shooshtari, M., Golshani Monazah, F. & Kamarrazin, H. (2011). The effectivness of training accuracy on the ability of reading of dyslexia in third grade elementary students Isfahan. Quarterly Psychology of Exceptional ndividuals, 1(3), 110-139.
-Akbari, E. (2011). Learning Disability. Tehran: Nazari publication. (In Persian (
-American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. Washington DC: American Psychiatric Association.
-Anetta, A. L. (2008). Video Games in Education: Why they should be use and how they are being use? New media and Education in 21st sentury.
- Baggerly,J., Parker, M(2005). Child-centered group play therapy with African American boys of the elementary school level. Journal of Counseling& Development, 83,387-396.
 
- Berniger. V.W & Richards,TI. (2002). Brain literacy for educators and psychologists, SanDiago: Academic press.
- Dougherty, J.L, (2006). Impact of child- Centered play therapy on children of different developmental stages Ph.D. Thesis. University of North Texas2006.
- Green, C. Bevelier, D. (2003). “Cognitive psychology”. Nature Neuroscience, 134(3).
- Holmes, W. (2011). Using game based learning to support struggling readers at home. Learning, Media and Technology, 36(1) 5-19.
- Klein, J.D; Freitag, E. (1991). Effects of using an instructional game on motivation and performance. Journal of Education research (vol. 84 no. 5).
- Marnat, G. G. (2005). Psychological Evaluation Guidelines for clinical psychologists, counselors and psychiatrists. Translation by Mohammad Hassan Pasha Sharifi and Mohammad Reza Nikkhou. Tehran: Growth Publication. (Persian)
- Shahim, S. (1994). Wechsler intelligence scale for use in children. Phsychological Research Journal, 18, 67-80. (In Persian (
- Zare, H., Amiri Ahooei, F. & Taraj, Sh. (2009). The effective educational games on short-term memory and spelling primary school with disabilities learning. Research on Exceptional Children, 4, 367-374. (In Persian (