نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش «تعیین آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان پسر دبیرستانی، از دیدگاه مشاوران مدارس تهران» بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مشاوران مدارس پسرانه مقطع دبیرستان در شهر تهران بود. نمونه این پژوهش، تعداد 21 نفر از مشاوران مدارس پسرانه مقطع دبیرستان در تهران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. جهت تحلیل داده ها، با استفاده از روش نظریه زمینه ای، اطلاعات به دست آمده طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی شد. در مجموع تعداد 37 مقوله اولیه، و 6 کد محوری که عبارتند از: «آسیب های فردی، آسیب های خانوادگی، آسیب های اجتماعی، آسیب های تحصیلی، آسیب های دوران بلوغ و احتمال ابتلاء به اختلالات روانی» به دست آمد. با توجه به یافته های به دست آمده، مقوله هسته (کد گزینشی) این پژوهش «آسیب های تربیتی و آموزشی» تعیین شد. این مقوله کلیه مقوله های دیگر پژوهش را در بر می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The qualitative study of the pathology of virtual social networks on the mental health of students (from the perspective of school counselors)

نویسندگان [English]

  • moslem iranmehr 1
  • abdollah shafiabadi 2
  • ebrahim naeimi 3

3 Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

the aim of this study was "determining the damage of Virtual social networks on the mental health of high school students from Tehran school counselors perspective ". This study was conducted with Qualitative approach and grounded theory method. The population of this research was school counselors in Tehran boys' high school. The sample includes 21 of the boys' highschool counselors who Purposive sampling method were selected in Tehran. Semi-structured interviews were used to collect data. To analyze the data, using grounded theory, information obtained in three stages, open coding, axial, and was selective. A total of 37 primary categories, and 6 axia code as follows: "personal injuries, Family injuries, social injuries, educational injuries, injuries during puberty and the risk of mental disorders" was obtained. Based on the results obtained, the core category (selective code) This " Education and training injuries " was determined. This category covers all other categories in the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology qualitative virtual social network
  • Students' Mental Health
  • perspective school counselors
ابراهیم­پور کومله، سمیرا و خزایی، کامیان. (1391). «آسیب­های نوپدید: شبکه­های اجتماعی مجازی در کمین خانواده ایرانی»، نخستین کنگره فضای مجازی و آسیب­های اجتماعی نوپدید، تهران.
ابوالقاسمی، عباس و جوانمیری، لیلا. (1391). «نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی و خودکارآمدی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر»، روان­شناسی مدرسه، 1 (2): 6-20.
اوجی، فرزانه، زارع، زهرا و کردی، ناهید. (1393). «بررسی عوامل فردی و خانوادگی مؤثر بر درخواست حمایت‌های اجتماعی از شبکه­های مجازی (آنلاین) در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تهران»، مطالعات رسانه‌ای. 9 (25): 139-152.
باومن، زیگموند. (2004). عشق سیال، ترجمه عرفان ثابتی (1384). تهران، نشر ققنوس.
بشیر، حسن و افراسیابی، محمدصادق. (1391). «شبکه­های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعۀ موردی بزرگ­ترین جامعه مجازی ایران»، تحقیقات فرهنگی. 5 (1): 31-62.
بیات، قدسی و شهابی، محمود. (1391). «اهداف و انگیزه­های عضویت کاربران در شبکه­های اجتماعی مجازی(مطالعه­ای درباره جوانان شهر تهران)»، مطالعات فرهنگ ارتباطات، 13 (20) 62-86..
چاوش­زاده، زهرا سادات. (1388). «بررسی رابطه بین متغیرهای سلامت روان و اعتیاد به اینترنت در بین جوانان شهر یزد»، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
حق­پرست رادمرد، محمد­مهدی و جیردهی، روح­اله. (1391). «اینترنت و آسیب­های اجتماعی. نخستین کنگرۀ ملی فضای مجازی و آسیب­های اجتماعی نوپدید»، تهران.
رسول­زاده اقدم، صمد، احیایی، پویان، عدلی­پور، صمد و سهرابی، مریم. (1393). «تحلیل رابطه حضور در شبکۀ­ اجتماعی فیس­بوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز»، توسعۀ اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 8 (4): 133-154.
رشید، سونیا. (1387). «بررسی رابطۀ بین ویژگی­های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان»، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
سلیمانی پور، روح­الله. (1389). «شبکه­های اجتماعی؛ فرصت­ها و تهدیدها»، ره­آورد نور، سال نهم، شماره 31. 19-14.
شارع­پور، محمود، ریاحی، محمد­اسماعیل و آرمان، فاطمه. (1393). «بررسی تأثیر مؤلفه­های سرمایۀ اجتماعی بر سلامت روان: مطالعه شهروندان ساکن تهران»، مسائل اجتماعی ایران، 5 (1): 79-100.
شکربیگی، عالیه. (1391). رسانه، زنان و مناسبات خانواده، نشست انجمن جامعه شناسی ایران.
شعیری، محمدرضا و عطری­فرد، مهدیه. (1385). «بررسی رابطه نستوهی، سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی»، علوم شناختی، 5 (2)، 114-106.
عدلی­پور، صمد، سپهری، آسیه و علیزاده، محمدحسین. (1392).«شبکه­های اجتماعی فیس­بوک و روابط خانوادگی کاربران جوان ایرانی»، رسانه و خانواده، 2 (2). 71-93.
عطار، شیما. (1392). «حمایت از حریم خصوصی در شبکه­های اجتماعی مجازی»، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
عفتی دیوشلی، مرضیه، کافی ماسوله، موسی و دل آذر، ربابه. (1391). «رابطه سلامت روان و کیفیت زندگی در افراد وابسته به مواد»، اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 6 (22): 55-64.
کاوسی، اسماعیل و کاظمی، حسنا. (1392). «نقش تحرک اجتماعی سیاسی شبکه­های اجتماعی مجازی بر شکل‌گیری بعد فرهنگی سرمایۀ اجتماعی»، مطالعات رسانه­ای، 8 (23): 137-149.
کیان، مرجان، یعقوبی­ملال، نیما و ریاحی­نیا، نصرت. (1394). «واکاوی نقش و کاربرد شبکه­های اجتماعی مجازی برای دانشجویان»، فناوری آموزش و یادگیری، 1 (3): 70-88.
مرادی، شهاب، رجب­پور، مجتبی، کیان­ارثی، فرحناز، حاجلو، نادر و رادبخش، ناهید. (1393). «انگیزه­های استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی،10. 4 (1): 95-118.
مسعودنیا، ابراهیم. (1390). «رابطه استفاده آسیب­شناختی / جبری از اینترنت با بروز علائم اضطراب و بی­خوابی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد»، پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 61، 96-75.
نجفی سولاری، حسن. (1389). «مدل حمایت از شبکه­های اجتماعی تدوین می­شود»، ایران، شماره 4572، 36.
نوابخش، مهرداد و پوریوسفی، حمید. (1385). «نقش دین و باورهای مذهبی بر سلامت روان»، پژوهش دینی، 14، 94-71.
ودودی، الهه و دلاور، علی. (1394). «بررسی تأثیر شبکه­های اجتماعی مجازی در تغییر ویژگی­های شخصیتی جوانان»، روان­شناسی تربیتی، 10 (35): 41-64.
یاسمی­نژاد، عرفان؛ آزادی، اکرم و امویی، محمدرضا. (1390). «فضای مجازی، امنیت اجتماعی، راهبردها و استراتژی­ها»، همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار.
Affonso, B. (1999). Is the Internet Affecting The Social Skills of Your Children? University of Nevada, Reno.
Borgatti, Stephen P.; Cross, Rob. A Relational View of Information Seeking and Learning in Social Networks. Management Science, Vol. 49, No. 4, April 2003, pp. 432–445.
Boyd, D. M.; Ellison, N. B. (2008). Social Network Sites:Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication 13 (2008) 210–230.
Desrosiers, A.; Miller, L (2007). Relational spirituality and depression in adolescent girls. Journal of Clinical Psychology, 63(10): 1021-1037.
Ding, W.; Lehrer, S.F.; Rosenquist, J.N.; Audrain-McGovern, J. (2009). The impact of poor health on academic performance: New evidence using genetic markers. Journal of Health Economics, 28(3), 578-597.
Dooly, M.; Stewart, J. (2007). Family income, parenting styles and child behavioural emotional outcomes. Health economics, 16(2),145-162.
Funk, M.; et al.(2004). “Mental Health policy and plans”. International Journal of Mental Health, Vol. 36,  No. 2,  pp. 4-16
Gee, Susan B.; Croucher, Matthew J.; Beveridge, J.(2010). 'Measuring Outcomes in Mental Health Services for Older People: An evaluation of the Health of the Nation Outcome Scales for elderly people (HoNOS65+)', International Journal of Disability, Development and Education, 57: 2, 155-174.
Grohol, J. (2003). Internet addiction guide, retrieved from the www.psychcentral.com/ netaddiction.
Hamade, Samir N. (2013). Perception and use of social networking sites among university students. Library Review, Vol. 62 No. 6/7, 2013, pp. 388-397.
Herrman, H.;  Skehar (2005). promoting mental health. World health organization.
Koenig, H. G.; Cohen, H. (2002). The link between religion and mental health. Oxford University Press.
Kraut, R.; Kiesler, S.; Boneva, B.; Cummings, J.N.; Helgeson, V.; Crawford, A.M. (2002). “Internet paradox revisited, Journal of Social Issues, Vol. 58, pp. 49-74.
Massari, L. (2010). "Analysis of My Space user profiles". Information Systems Frontiers, 1-7.
Messina, J. (2007). Helping students cope with Homesickness. University Business, 116(10), 80–180.
Ryan, T.; Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behaviour.27, 1658–1664.
Salawy Gail et al. (2008) The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology Retrieved from www.educause.edu/ecar.
Samson, T.; Lloyd, C.; Petchkovsky, L.; Manaia, W.(2005).Exploration of Australian and New Zealand indigenous People's spirituality and mental health. Australian Occupational Therapy Journal, 52:181-187.
Sheehan,  K.B. (2002).  Of  surfing,  searching,  and  newshounds:  A  typology of internet users online sessions. Journal of Advertising Research, 42, 62-71.
Wall, D. (2001) Crime and the Internet, London: Routledge.
Wall, D. (2003) Cyberspace Crime, Aldershot, Hants, England: Ashgate
Williams, M. (2006) Virtually Criminal: Crime, Deviance and Regulation Online, London: Routledge.