نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدل انگیزه تحصیلی با میانجی گری سرمایه روانشناختی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان بود. جامعه ی آماری دانشجویان بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی در چهار گروه آموزشی صنعت ، کشاورزی ، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر  بود که ببا انتخاب تصادفی گروه  منابع طبیعی انتخاب شد  و از بین دانشجویان امور زراعی، امور دامی ، امور گلخانه ای، منابع طبیعی، دامپزشکی، شیلات ، صنایع غذایی و فراورده های گوشتی  ،250 نفر بصورت نمونه گیری خوشه ای تک مرحله انتخاب شدند و با اجرای پرسشنامه های انگیزه تحصیلی ، سرمایه روانشناختی و معدل آخرین ترم تحصیلی جهت سنجش موفقیت تحصیلی، داده ها گرد آوری شد. با روش تحیل مسیر ارزیابی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که  الگوی موردنظر از برازش مورد قبول برخوردار است. انگیزه تحصیلی بر سرمایه روانشناختی و موفقیت تحصیلی اثر مستقیم دارد. همچنین سرمایه روانشناختی بر پیشرفت تحصیلی نیز اثر مستقیم دارد. روابط میانجی نیز نشان داد انگیزه تحصیلی از طریق سرمایه روانشناختی بر موفقیت تحصیلی اثر غیرمستقیم دارد. بطور کلی افرادی که دارای انگیزه تحصیلی وسرمایه روانشناختی هستند در موفقیت تحصیلی عملکرد بهتری از خود نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of socio-psychological problems of working women

نویسنده [English]

  • ahmad borjali

چکیده [English]

Women's employment is one of the most interesting topics in the social sciences is that debate is allocatedAnd as a social problem raised in all societies at various times not only for women but for their families and society issues has created.
Given the importance of this social problem, this research is going on a field study with qualitative approach, based on the approach of Grand Theory, the study and understanding of working women's problems. Sampling is purposive sampling study in-depth interviews with 20 women hospital nurse working martyrs of Yazd. The central question of this study is that the psychological and social problems of working women is?
The results show that despite a variety of problems (social, psychological, etc.) employed women in the study of gender discrimination, the misogynistic and psychological damage suffered more than other issuesAnd the type of problems experienced in the social environment and often have a reaction but to accept. The main reason for sexual discrimination and injury to insult and humiliate women and insufficient education and disregard for women's welfareAnd the most important consequences for them, trauma, emotional and psychological violence, which reduce the quality of working life, working women have suffered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: employment
  • women's employment
  • social and psychological problems
آخوندی، نیلا.(1396).اثربخشی مدل مداخله ی سرمایه روانشناختی  بر اهمالکاری تحصیلی و اهمال کاری سازمانی.فصل نامه علمی – پژوهشی شناخت اجتماعی،6(11)،18-28.
ابراهیمی،نسرین؛صباغیان،زهرا و ابوالقاسمی،محمود .(1390).بررسی امید با موفقیت تحصیلی دانشجویان.فصنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،17(2)،1-17.
ایرجی راد، ارسلان و ملک زاده نصرآبادی، الهه. (1395). بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی با میانجی گری انگیزه پیشرفت بر خلاقیت دانشجویان. فصلنامة علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(4)، 70-51.
جوانبخت، فاطمه؛ جراره، جمشید؛ ابراهیم دماوندی، مجید.(1394).پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس سرسختی روانشناختی و سرمایه روانشناختی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد . کنفرانس بینالمللی پژوهش در علوم رفتاری واجتماعی.
ذبیحی،رزیتا؛بهشته،نیوشا و منصوری، محبوبه.(1391).رابطه تاب آوری و جو روانی – اجتماعی  کلاس باپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران.فصل نامه نوآوری های مدیریت آموزشی،7(3)،73-82.

سلیمانی، لیلا. (1395). بررسی رابطه سرمایه های تحولی با پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس.

طالبی، هوشنگ؛عابدی،احمد و صدرزاده، احمد.(1391).ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش انگیزه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان بر اساس نظریه خودمختاری.فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی،7(1)،137-153.
عباسیان فرد،مهرنوش؛ بهرامی،هادی وقدسی، احقر.(1389). رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان  دختر پیش دانشگاهی. فصل نامه روانشناسی کاربردی،4(1)،95-
محبی نورالدین وند،محمدحسین؛شهنی ییلاق،منیجه و شریفی،حسن پاشا.(1393).رابطه سرمایه روانشناختی(امید،خوش بینی،تاب آوری،خودکارآمدی)با هدف های پیشرفت تحصیلی و عملکردتحصیلی دانشجویان.فصل نامه پژوهش در برنامه ریزی،13(40)،61-79.

معصومی، فریبرز. (1393). نقش میانجی سرمایه روانشناختی در رابطه بین تعهد سازمانی با بهرهوری کارکنان بانک های مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد. پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

میکاِیلی منیع ، فرزانه؛ مهدوی فر، سوسن ؛ عیسی زادگان ، علی  و مهنا، سعید.( 1396).بررسی ساختاری امید ، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جو کلاس با انگیزش تحصیلی.فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی ،14(25)،57-88.

نوحی، سیما، حسینی، سید مرتضی، رخساری زاده، حمید، صبوری، امین و علیشیری، غلامحسین. (1391). بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.... مجله طب نظامی، 14(3)، 204-200.

Artino , A. (2009). Think , feel , act: motivational and emotional influences on
     military students online academic success. Journal comput High Educ, 21,
    146- 166.
Bakker ,A.B.(2011).An evidence – based model of work engagement.CurrentDirection in Psychiologocal Science , 20.265-269.
 
Busato, V. V.,  Prins, F. J.,  Elshout, J. J., &Hamaker, C. (2000). Intellectual
      ability, learning style, personality, achievement motivation and academic
      success of psychology students in higher education, Personality and
      Individual Differences
, 29 , 1057-1068.
 
Chun, H., & Dickson, G. (2011). A psychological model of academic
      performance among hispanic adolescents. Journal of youth Adolescence,
     40, 1581- 1594.
Cameron, J., & pierce, W. D. (1996). The debate about rewards and intrinsic motivation: Protests and accusations do not alter the results. Review of Educational Research, 66, 39-52.
Day , L.;Hanson, K.;Maltby,J.;Proctor,C.andWood,A.(2010). Hope uniquely predicts objective academic achievement above intelligence personality ,and previous academic achievement.Journal of Research in Personality,44,550-553.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). The paradox of achievement: the harder you push, the worse it gets. In J. Aronson (ED.), Improving academic achievement: Contributions of Social Psychology (pp. 59-85). New York: Academic press.
Deci,E.,&Ryan,R.M. (2008).Self –Determination Theory :A Macrotheory of Human Motivation,Development,andHealth.Canadian Psychology,3,182-185.
Farsides, T.,  Woodfield, R. (2003). Individual differences and undergraduate
      academic success: the roles of personality, intelligence, and application,
Personality and Individual Differences, 34 , 1225–1243.
Feyter, T. (2012). Unraveling impact of the big five personality on academic performance. Journal of leaning and individual, 22(12), 439-448.
Guay, F., Boggiano, H., &Vallerand, R. J. (2001). Autonomy support, intrinsic
     motivation and perceived competence: conceptual and empirical linkages.
Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 643- 650.
Hamzah,A.R., Ossai-Igwe L.E.,RaihanJooarde ,M.H. (2014).Time management,externalmotivation,and student academic performanc.Asian Social Social Science,10 (13),55-63.
Hicks, R.E., & Yao Wu, F.M. (2015). Psychological Capital as Mediator between Adaptive Perfectionism and Academic Procrastination. Journal of Psychology, 2(1), 34-40.
 
Hidi,S.,&Harackiewicz,J.M.(2000).Motivating the academically unmotiyated :A critical issue for the 21st century .Review of Educational Research,70,151-179.
Hirsh, G.(2001). Helping college students succeed: A model for effective intervention. 1st ed, Philadelphia: Brunner-Routledge.
 
Karbach, J., Gottschling, J., Spengler, M., Hegewald, K., &Spinath, F. M.
     (2013). Parental involvement and general cognitive ability as predictors of
     domain-specific academic achievement in early adolescence. Learning and
     Instruction
, 23, 43-51.
 
Kobal , D., &Musek , J. (2001). Self- concept and academic achievement:
      Slovenia and France. Personality and Individual differences , 30 , 887- 899.
Leeson, P.,  Ciarrochi, J.,  Heaven, P. C. L. (2008). Cognitive ability,
     personality, and academic performance in adolescence. Personality and
     Individual Differences
, 45, 630–635.
 
Li, x., Kan, D., Liu, L., Shi, M., Yang Wang, Y.,  Xiaoshi Yang, X., Wang, J., Wang, L., Wu, H. (2015).The Mediating Role of Psychological Capital on the Association between Occupational Stress and Job Burnout among Bank Employees in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 2984-3001.
Long. J. F., Monoi. S., Harper. B., Knoblauch. D., & Murphy. P. K. (2007). Academic Motivation and Achievement among Urban Adolescents. Urban Education, 42(3), 196-222.
López-Bárcena, J., González-de Cossío Ortiz, M., Avila-Martínez, I., Teos-Aguilar, O. .(2009). Epidemiological health factors and their relationship with academic performance during the first year of medical school. Study of two generations. Gac Med Mexو 145 (2): 81-90.
Luthans ,F., Youssef.C.M., &Avolio ,B.J.(2007).Psychological Captial .Oxford University Prees.
Luthans ,F.,&Ypussef ,C.M. (2007).Emerging positive organizational behavior .Journal of Management, 33,321-349.
Luthans,F.,Avolio,B.J.,Avey,J.B.,&Norman,S.M.(2007).Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology,60(3),541-572).
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60 (3), 541-572.
Luthans,F. (2002).Possitive organizational behavior :Developing and managing psychological strengths.Academy of Management Executive,16,57-72.
Maulana,R.,Opdenakker,M.,&Bosker,R. (2016).Teachers instructional behaviors as important predictors of academic motivation: and links acroos the school year.Learning and Individual Differences,50, 147-156.
Nuthanap, G. (2007). Gender analysis of academic achievement among high
     school students
. Dissertation of  MD of home science in human
     development, university of agriculture sciences, Harwad.
Ong, A.D. Edward , L.M., &Bergeman, C. S.(2006).Hope as A source of  Resilience in Later Adulthood. Journal of Personality and Individual  Differences,41, 1263-1273.
Pintrich, P.R., Schunk, D.H.(2002). Motivation in Education: Theory, Reasearch, and Applications. 2nd ed. Upper saddle River, NJ: Pearson Education.
 
Qadeer,F., &Jaffery ,J.(2014).Mediation of Psychological capital between organizational Climate and Organizational Citizenship Behavior.Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences,8(2),435-470.
 
Rubin,S.(2017).The relationship between academic motivation and parenting styles in multiple socioeconomic status areas .Theses and Dissertation,5(15),1-59.
Ryan. M. R., Stiller. J. D., & Lynch. J. H. (2004). Representations of Relationships to Teachers, Parents, and Friends as Predictors of Academic Motivation and Self-Esteem. The Journal of Early Adolescence, 14(2), 226-249   
Scheel, M. J., Madabhushi, S., & Backhaus. A. (2009). The Academic Motivation of At-Risk Students in a Counseling Prevention Program. The Counseling Psychologist, 37(8), 1147-1178.
Siu, O. L., Bakker, A. B., & Jiang, X. (2014). Psychological capital among university students: Relationships with study engagement and intrinsic motivation. Journal of Happiness Studies, 15(4), 979-994.
Snder , C.R.; Shorey , H.S .; Cheavens, J .; Pulvers ,K . M.Adams,V.H.andWiklund, C.(2002).Hope and academic success in college. Journal of Educational Psychology,94,820-826.
Sweetman, D., &Luthans,F.(2010). The power of positive psychological capital and work engagement.InA.B.Bakkar&M.P.Leiter (Eds),Work engagement :A handbook of  essential theory and research  (pp.54-68).East Sussex:Psychology Press.
Thelwell,R.C.,Lane,A.M.,&Weston , N.W.(2007).Mood states , self – set goals ,self-efficacy  and performance in academic examinations .Personality and IndividualDifferences ,42(3),619-629.
Welles, T. L. (2010). an analysis of the academic success inventory for college
      students
. PhD Dissertation, the Florida state  university.
Wetzel, K. (2006). Social and Academic Motivation in Middle School. The Journal of Early Adolescence, 16(4), 390-406.
Yorke , M., &Longden , B. (2004). Retention and student success in Higher Education. Society for Research into Higher Education &open university
     press.