نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تبیین و معرفی سبک مصرف غذا در آموزه های تعلیم و تربیت دین اسلام می باشد. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی نظری می باشد و به لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است و به روش کتابخانه ای و با استفاده از امکانات رایانه ای، مطالب از کتابخانه های دیجیتالی و صفحات وب جمع آوری شده است. یافته ها: توجهی جامع به گزاره های اسلام در موضوع تغذیه نشانگر سبک و برنامه مشخص در مصرف غذا می باشد. در این تحقیق سعی شده است که با ارائه یک دسته‌بندی جدید در سبک مصرف غذا در اسلام نشان داده شود که نگاه اسلام به غذا یک نگاه یک‌بعدی نیست، فقط غذایی که دردهانمان می‌گذاریم مهم نیست؛ بلکه نگاه و بینش ما به غذایی که می‌خوریم چگونه است؟ از کجا آمده؟ چه باید بخوریم؟ در چه زمان و حالتی باید بخوریم؟ چگونه باید خورده شود؟ بعد از خوردن غذا چه باید کرد؟ نیز مهم می باشد. الگوی شناختی، الگوی اخلاقی، الگوی رفتاری و الگوی آثاری چهار وجهی هستند که سبک مصرف غذا در اسلام را تشکیل می دهند. نتیجه: از آنجا که یکی از مؤلفه‌های مهم برنامه‌ی تربیتی اسلام توجه و اهمیت به تغذیه است و بر طبق این مفاهیم اسلام برنامه و سبکِ مشخص و جامعی را پیرامون موضوع بیان کرده است؛ لذا بر ماست که در بکارگیری آن در رویکرد و سیاست های اجتماعی توجه کافی داشته باشیم و بصورت اجرایی از آن بهره بگیریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Food consumption style in Islamic education

نویسندگان [English]

  • seyed sadreddin shariati 1
  • ahmad noorvand 2
  • mohsen imani 3

1 university of allame tabatabaee , tehran , iran

2 university of allame tbatbaee

3 university of tarbiat modarres

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to explain and introduce the style of food consumption in the teachings of the education of Islam. Method: This research is a theoretical kind of research. In terms of research methodology, it is descriptive and analytical, and it has been gathered from digital libraries and web pages in a library and using computer facilities. Findings: Comprehensive attention to Islam's propositions on nutrition is a sign of the style and program of food intake. In this research, we have tried to demonstrate that by giving a new category in the style of food consumption in Islam, Islam's view of food is not a one-dimensional one, but the food we care about is not important, but it's our insight into what we eat. ? Where did you come from What should we eat At what time should we eat? How to eat? What to do after eating? It is also important. The cognitive pattern is a moral pattern, pattern of behavior, and pattern of four-dimensional works that comprise the style of food consumption in Islam. Conclusion: Since one of the important components of the educational program of Islam is the importance and importance of nutrition, and according to these concepts, Islam has set out a clear and comprehensive style about the subject; therefore, it is for us to apply it in social policy and approach Pay close attention and use it efficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Islamic education
  • nutrition
  • consumption style
  • food
-         ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، (1367)، من لایحضره الفقیه، نشر صدوق
-         ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، (1377)، عیون اخبار الرضا، تهران: ناشر جهان
-         ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، (1380)، علل الشرایع، (محمد جواد ذهنی تهرانی مترجم)، قم: انتشارات مومنین
-         ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، (1382)، الخصال، قم: نسیم کوثر
-         ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، (1382)، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، (محمد رضا انصاری محلاتی مترجم)، قم: نسیم کوثر
-         ابن شعبه، حسن بن علی، (1380)، تحف العقول عن آل رسول الله، (بهراد جعفری مترجم)، تهران: دارالکتب الاسلامیه
-         احمد بن حنبل، (1420ق)، الزهد، بیروت: دارالکتب العلمیه

-         احمد بن فارس بن زکریا، 1404 ق، معجم مقاییس اللغه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

-         آخوندی، مصطفی، (1388)، غذا و تغذیه در آموزه های دینی و یافته های علمی
-         آمدی، عبدالواحد، (1378)، غرر الحکم و درر الحکم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
-         برقی، احمد بن محمد بن خالد، (1371)، المحاسن، قم: دارالکتب الاسلامیه
-         بیهقی، احمد بن حسین، (1421ق)، شعب الایمان، بیروت: دار الکتب العلمیه
-         ترمذی، محمد، (1421ق)، سنن ترمذی، بیروت : دارالفکر
-         حافظ، ابوعبدالله قزوینی، (1430ق)، سنن ابن ماجه، دار احیاء الکتب العربیه

-         حر عاملی، محمد بن حسن (1374)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل‌البیت لإحیاء التراث.

-         حیون، نعمان، (1383)، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام عن اهل بیت رسول الله ، موسسه آل البیت
-         دلپیشه، اسماعیل، (1370)؛ اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی
-         دیلمی، حسن، (1366)، اعلام الدین فی صفات المومنین، قم: موسسه آل البیت
-         زمخشری، محمود بن عمر، (1412ق)، ربیع الابرار و نصوص الاخبار، بیروت: موسسه العلمی للطبوعات

-         سیدرضی، (1359)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، تهران: بنیاد نهج البلاغه

-         صدر المتاهلین، صدرالدین محمد قوام شیرازی(ملاصدرا)، (1360)، حکمت متعالیه فی اسفار العقلیه الاربعه، (میر لطف الله حسینی سلامی مترجم)، تهران: انتشارات : جاویدان
-         طباطبایی، سید محمد حسین، (1385)، سنن النبی، قم: بوستان کتاب
-         طبرسی، حسن، (1370)، مکارم الاخلاق، قم: نشر شریف رضی
-         طبرسی، فضل بن حسن، (1350)، تفسیر مجمع البیان، ج۴
-         طبری، محمد بن جریر، (1412ق)، جامع البیان، بی جا: انتشارات دارالمعرفه
-         طوسی، محمد بن حسن، (1365)، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، تهران: انتشارات فراهانی
-         عباس نژاد، محسن، (1386)، قرآن و طب، بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه
-         عبده، محمد، (1376)، شرح نهج البلاغه، (علی اصغر فقیهی مترجم)، تهران: ناشر صبا
-         علی بن موسی علیه السلام، (1419ق)، طب الرضا علیه السلام، بیروت: دار المحجه البیضاء
-         فاسی، ابو مدین بن احمد، (1425ق)، مستعذب الاخبار باطیب الاخبار، بیروت: دار الکتب العلمیه
-         فضیل، ابن عیاض، (1400ق)، مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، موسسه الاعلمی للمطبوعات
-         قمی نژاد، مهدی، (1380)، جنگ مهدوی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
-         کاشف الغطاء، محمد حسین، الفردوس الاعلی، ناشر انوار الهدی
-         کلینی، محمد بن یعقوب (1369)، الکافی، (جواد مصطفوی مترجم)، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
-         متقی، علی بن حسام الدین، (1419ق)، کنز العمال فی سنین الاقوال و الافعال، لبنان: انتشارات دارالکتب العلمیه
-         مجلسی، محمدباقر، (1364) ، بحارالانوار لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ 110 جلدی
-         مکارم شیرازی، ناصر (1376)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-         نراقی، ملا احمد، (1381)، معراج السعادة، قم، هجرت، چ هشتم.

-         نوری، محمد رضا، (1387)،  تغذیه در قرآن کریم، انتشارات واقفی، چاپ اول
-         نیشابوری، مسلم بن حجاج، (1334ق)، صحیح مسلم، استانبول: دارالطباعه العامره
-         ورام، مسعود بن عیسی، (605ق)، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر (مجموعه ورام)، قم : مکتبه الفقیه
-         خواجه سروری، غلامرضا و اقبال، اقدس(1392)، مختصات سبک زندگی مطلوب در نظام مردم سالاری اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانی، بهار 1392، دوره 4، شماره 13، صص 55-35
-         عاشوری لنگرودی، حسن، (1389)، نقش تغذیه در اخلاق، فرهنگ کوثر، پاییز 1389، شماره 83، صص 163-149
-         محسنی، فرید،(1393)، تاثیر تغذیه بر کجروی و رفتار مجرمانه با نگاهی به آموزه های دین اسلام، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال پانزدهم، شماره 39، صص212-181
-         یوسفی، ناصر(1391)، تاثیر شناخت درمانی مذهب محور معنادرمانگری بر کاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری دانشجویان، فصلنامه علمی-پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانی، تابستان1391، دوره 3، شماره10، صص 158-137