تبیین رابطه سرمایه روانشناختی و کارآفرینی سازمانی اعضای هئیت علمی دانشگاه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

در عصر پرچالش امروز، پذیرش نقشهای کارآفرینانه و داشتن نگاهی ویژه و تلاش برای شکوفایی ظرفیتها و توانمندیهای سرمایه های انسانی به منظور خلق مزیت رقابتی برای سازمانها ضروری است، هدف این پژوهش تبیین رابطه سرمایه روان شناختی و کارآفرینی سازمانی در بین اعضای هئیت علمی دانشگاه اصفهان بوده است، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی اعضای هئیت علمی دانشگاه اصفهان بود که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تدریس بودند و از این تعداد 165 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007) و پرسشنامه ی محقق ساخته کارآفرینی سازمانی بود. نتایج پژوهش نشان میدهد بین سرمایه روانشناختی و ابعاد آن (امیدواری، خوش بینی، انعطاف پذیری و خودکارآمدی/ اعتماد به نفس) و کارآفرینی سازمانی هئیت علمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که هیچ یک از مولفه های سرمایه روانشناختی به تنهایی برآورد کننده کارآفرینی سازمانی اعضای هئیت علمی نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological capital and intraprunership among faculty members

نویسندگان [English]

  • mohamad forohar 1
  • reza hovaida 2
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between psychological capital and intraprunership among faculty members at University of Isfahan. Therefore, 165 faculty members were randomly chosen out of 463 members as sample group of the study. The Luthans et.al (2007) standard questionnaire was used to analyze the psychological capital and the researcher made quessstionnaire was used to analyze the intraprunership at the university . The results indicated that there is a significant and positive relationship between psychological capital(self-efficiency, self- confidence, hopefulness, optimism and flexibility) and intraprunership of faculty members.Also, the regression analysis showed that none of components of psychological capital can soley predict intraprunership among faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intraprunership
  • psychological capital
  • positive organizational behavio