اثر بخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلات

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی (ابراز وجود و تفکر انتقادی) بر بحران هویت در پسران می باشد. این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون یک گروهی بود. از بین پسران 15 تا 20 ساله تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان کلات نادر که در پرسشنامه بحران هویت نمره پایین کسب کرده بودند، 13 نفر جهت نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. پس از آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی مجددا از آزمودنی ها پرسشنامه بحران هویت گرفته شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون t هم بسته استفاده شد. تحلیل نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش مهارت های زندگی (ابراز وجود و تفکر انتقادی) می تواند شدت بحران هویت و نارضایتی از زندگی را کاهش دهد، هم چنین اعتماد به نفس افراد را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of training self-expression and critical thinking skills on the boy's identity crisis under the social welfare office of Kalat

نویسندگان [English]

  • bahramali ghanbari 1
  • amirhossein mojaradkahani 2
چکیده [English]

The purpose of the current study was to evaluate the effectiveness of training self-expression and critical thinking skills on the boy's identity crisis under the social welfare office of Kalat. This paper was done in a semi-experimental method using pre and pro group test. In this research, a group of 15-20 year-old-boys who were under the support of Social Welfare Office of Kalat and obtained low degree in the questionnaire of "identity crisis" were chosen. Among them, 13 subjects were randomly selected. After training self-expression and critical thinking skills to the subjects the previous questionnaire was taken again . T-test was used for statistical analyses. These findings indicated that training life skills (self-expression and critical thinking skills) can decrease level of identity crisis and life dissatisfaction and a significant promotion in self-esteem as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Expression Skill
  • Critical Thinking Skill
  • identity crisis