اثربخشی آموزش هنر نقاشی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان پسر ابتدایی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش حاضر تعیین کارایی آموزش هنر نقاشی در کاهش میزان اضطراب دانش آموزان پسر سال سوم ابتدایی منطقه دو آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 89-88 است، روش پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است، به منظور اجرای پژوهش از میان دبستان های پسرانه منطقه دو آموزش و پرورش، یک دبستان بطور تصادفی انتخاب گردید، سپس 123 نفر از پسران دانش آموز با استفاده از پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان مورد ارزیابی قرار گرفتند، 30 نفر از کودکان مضطرب به طور تصادفی به دو گروه 15 نفره واگذار شدند، گروه آزمایش به مدت 10 جلسه که مدت هر جلسه 40 دقیقه بود تحت آموزش هنر نقاشی قرار گرفتند و به 15 نفر دیگر به عنوان گرونه کنترل هیچ نوع آموزشی داده نشد، پس از آموزش ،مجددا از هر دو گروه آزمایش و کنترل، آزمون گرفته شد، برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده گردید، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد که بیانگر اثربخش بودن آموزش هنر نقاشی بر کاهش اضطراب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching painting on decreasing the amount of anxiety in elementary school boys

نویسندگان [English]

  • behnar atari 1
  • abdolah shafiabadi 2
چکیده [English]

The current research is aimed at determining the effectiveness of the teaching painting on decreasing the amount of anxiety in third grade elementary school boys from the second educational district in Tehran in 88-99.The method of research is semi-experimental using pre-test and post-test in a randomized assigned intervention and control groups. To do so, an elementary school among the boys branch of the second educational and pedagogical district was randomly selected, then 123 students were assessed by children questionnaire in anxiety scale. Thirty anxious students were selected and put randomly in experimental group (n=15) and 15 others in control group. Then teaching painting was given to experimental group for ten sessions and each session took forty minutes and to the controlled group no teaching was given. After teaching, both controlled and experimental groups were given posttest respectively. To analyze the data, the covariance interpretation was given. The results indicate that there is significant difference between controlled and experimental groups that show the efficiency of teaching painting in anxiety reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • art therapy
  • Painting
  • painting training
  • Anxiety